Stilling før og etter (Nsd_stillingfoeretter)

Tabellen inneholder opplysninger om stilling før og etter stortings- og/eller regjeringskarriere.

Hensikten er å identifisere representantenes siste ikke-politiske stilling før de startet sin stortings-/regjeringskarriere, og første stilling (6 mndr) etter avsluttet stortings-/regjeringskarriere.

Hvordan man nærmere definerer start og slutt på stortings-/regjeringskarriere, er ikke uten videre gitt. Noen representanter har vært representanter i én periode eller i en rekke av sammenhengende perioder. Andre har avbrudd i stortings-/regjeringskarrieren, eller status veksler mellom representant/fast vara/vara/statsråd fra periode til periode og i løpet av periodene. De som biograferes er: Alle statsråder, alle representanter, alle faste varaer og i tillegg varaer som har minst 100 dagers ansiennitet i én periode.

Vi har på denne bakgrunn valgt å telle alle stortingsperioder hvor man enten har vært representant, fast vara eller vara i til sammen minst 100 dager - eller en kombinasjon av disse - som "fulle" perioder. Med andre ord vil én som har vært vara i hundre sammenhengende dager midt i en periode likevel regnes som aktiv på Stortinget i hele perioden. I motsetning til tabellen "Nsd_utdyrke" ønsker vi her ikke å kartlegge alle stillinger, men å vise stilling før og etter en sammenhengende politisk periode. Dette fordi det vil finnes så mange mulige kombinasjoner av statusendring og fordeling av ansiennitet i løpet av perioden at det ville være vanskelig å finne andre brukbare kriterier. Avbrudd i stortingsaktiviteten defineres motsatt ved én eller flere perioder hvor vedkommende hverken er representant, fast vara eller vara i minst hundre dager i løpet av én periode. Ved slike avbrudd vil representanten bli bedt om å oppgi stilling før og etter den eller de perioder han hadde før avbruddet, og stilling før og etter den eller de periodene han hadde etter avbruddet.

Mht. regjeringsaktivitet vil de samme kriteriene gjelde for de periodene hvor et regjeringsmedlem også er valgt som representant eller vara til Stortinget. M.a.o. vil det utgjøre en "full" periode dersom vedkommende er medlem av regjeringen i hele perioden, eller dersom han/hun er medlem av regjering i deler av perioden og i det resterende av perioden er representant, fast vara eller vara i minst 100 dager. Et regjeringsmedlem som går ut av regjeringen i løpet av perioden, ikke er fast møtenede eller har mindre enn 100 dagers ansiennitet i det resterende av perioden, har derimot i følge våre definisjoner et avbrudd i stortings-/regjeringsaktiviteten. Det samme gjelder selvsagt regjeringsmedlemmer som ikke er valgt til Stortinget.

Trolig god datakvalitet. Der hvor opplysningene har vært mangelfulle eller usikre, er de sjekket mot opplysninger om yrkeskarriere i Nsd_utdyrke.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Stilling før/etter politisk aktivitet (type)

Feltet angir om det er stilling før ("før") eller stilling etter ("etter") stortingsperiode/regjeringsdeltakelse.

Merk at for noen biograferte vil avbrudd fra Storting/regjering føre til to eller flere sett med opplysninger om yrke før/etter stortings-/regjeringsaktivitet.

Stortingsperiode/årstall (aar)

Feltet inneholder de aktuelle stortingsperiodene eller årstallene for inngang eller utgang av regjering.

Hvilke perioder/årstall som er registrert på representantene er bestemt ut fra formålet med å hente inn opplysningene i denne tabellen; kartlegge stilling før og etter politisk periode.

Stillingstype (stillingtype)

Stilling fordelt på seks hovedgrupper.

Yrkestittel (yrketittel)

Representantene blir på spørreskjema bedt om å oppgi yrkestittel før og etter stortings-/regjeringskarriere. For en del av representantene var feltet på spørreskjemaene i 2000 ferdig utfylt, og representantene skulle eventuelt gjøre rettinger. For noen kan bruken av ferdige utfylte felt ha påvirket svaret.

Beskrivelse av yrke (yrkebeskrivelse)

Feltet inneholder opplysninger fra spørreskjema, hvor representantene blir bedt om å oppgi arbeidsoppgaver og næringsområde dersom dette ikke er gitt ut fra yrkestittel (f.eks. konsulent, disponent).

I dette feltet er det unntaksvis også ført inn andre kommentarer om yrke som kan være av interesse - navn på arbeidssted, "50%-stilling" m.m.

Yrkestype (yrketype)

I dette feltet er yrke før stortings-/regjeringsaktivitet er delt inn i 7 hovedkategorier for offentlig- og privat ansatt. Stilling etter stortings-/regjeringsaktivitet er delt inn i de samme kategoriene, men her kan representantene i tillegg oppgi politiske stillinger.

Organisasjonsnavn (orgnavn)

Navn på organisasjon er registrert for de som har oppgitt å ha vært ansatt i organisasjon.