Bakgrunnsopplysninger (Nsd_person)

Inneholder bakgrunnsopplysninger om stortingsrepresentantene. Merk at høyeste utdanning (HOYESTEUTD) og merknad til partiskifte (PSKIFTEMERKNAD) er plassert i denne tabellen.

Datakvaliteten er generelt god.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Personlige initialer (initialer)

I tillegg til et personlig identifiseringsnummer, PERSONID, er alle representantene tildelt personlige initialer. Mens PERSONID brukes i alle tabellene i biografidatabasen, er det INITIALER som identifiserer representantene i de øvrige delene av EPOS.

Opprinnelig målform på biografi (maalform)

Den målform som representantens biografi var på i den gamle databasen før renovering per 1999/2000. Stemmer ikke alltid overens med hvilken målform representanten selv brukte. Merk at denne variabelen må brukes i kombinasjon med SKJEMAMAALFORM for peroner død før 1985 (eller personer som ikke har besvart spørreundersøkelsen 2000).

Ønsket målform (skjemamaalform)

Feltet er nyopprettet i forbindelse med spørreundersøkelsen 2000. Representantene er på spørreskjema 2000 spurt om de ønsker at biografien skal være på nynorsk i en framtidig biografi. Feltet er ikke alltid sammenfallende med feltet MAALFORM. Dette skyldes i de fleste tilfeller at etterlatte for døde etter 1985 ikke har krysset av for nynorsk på spørreskjemaet 2000. De som har krysset av for nynorsk har teksten "nynorsk" i dette feltet.

Kommunenummer for fødselskommune (f_kommunekode)

Kommunenummer fra SSB/NSD.

Fødselskommune (f_kommune)

Kommunen representanten er født i. Tekstfelt. I noen tilfeller vil det være ulike navn til ett kommunenummer. For å ta vare på det rette navnet, er kommunenavn som tekst lagt her.

Fødested utenfor Norge (f_utlandet)

Fødested for representanter som er født i utlandet.

Fars etternavn (far_etternavn)

Etternavnet til representantens far.

Fars fornavn (far_fornavn)

Fornavnet til representantens far.

Fars stilling (far_stilling)

Stillingen til representantens far. På spørreskjema 2000 er representantene bedt om å oppgi hvilke stillinger de ønsker registrert på foreldrene i en biografi.

Feltet viderefører også opplysningene fra den gamle biografidatabasen, men for de som opprinnelig var registrert med "pensjonist", er opplysningen slettet (en del hadde oppgitt stilling på det tidspunkt da representanten kom inn på Stortinget).

Fars stilling, oppvekst (far_ostilling)

Feltet er nyopprettet i forbindelse med spørreundersøkelsen i 2000. Representantene er på spørreskjema bedt om å oppgi hvilken stilling "din mor og far hadde under (mesteparten av) din oppvekst."

Far selvstendig næringsdrivende (far_selvstendig)

Knytter seg til opplysningene i FAR_OSTILLING. Angir om far var selvstendig næringsdrivende (J) under mesteparten av representantens oppvekst.

Far privat ansatt (far_privat)

Knytter seg til opplysningene i FAR_OSTILLING. Angir om far var privat ansatt (J) under mesteparten av representantens oppvekst.

Far offentlig ansatt (far_offentlig)

Knytter seg til opplysningene i FAR_OSTILLING. Angir om far var offentlig ansatt (J) under mesteparten av representantens oppvekst.

Det året far ble født (far_foedtaar)

Inneholder kun opplysninger om år. Eventuelle opplysninger om dato er ikke videreført fra den gamle biografidatabasen.

Det året far (ev.) døde (far_doedaar)

Inneholder kun opplysninger om år. Eventuelle opplysninger om dato er ikke videreført fra den gamle biografidatabasen.

Mors etternavn (mor_etternavn)

Etternavnet til representantens mor. Mors etternavn er slettet når det samme navnet er oppgitt for far. På spørreskjema 2000 er representantene bedt om å oppgi mors pikenavn.

Mors fornavn (mor_fornavn)

Fornavnet til representantens mor.

Mors stilling (mor_stilling)

Stillingen til representantens mor. På spørreskjema er representantene bedt om å oppgi hvilke stillinger de ønsker registrert på foreldrene i en biografi.

Mors stilling, oppvekst (mor_ostilling)

Feltet er nyopprettet i forbindelse med spørreundersøkelsen i 2000. Representantene er på spørreskjema bedt om å oppgi hvilken stilling "din mor og far hadde under (mesteparten av) din oppvekst."

Mor selvstendig næringsdrivende (mor_selvstendig)

Knytter seg til opplysningene i MOR_OSTILLING. Angir om mor var selvstendig næringsdrivende (J) under mesteparten av representantens oppvekst.

Mor privat ansatt (mor_privat)

Knytter seg til opplysningene i MOR_OSTILLING. Angir om mor var privat ansatt (J) under mesteparten av representantens oppvekst.

Mor offentlig ansatt (mor_offentlig)

Knytter seg til opplysningene i MOR_OSTILLING. Angir om mor var offentlig ansatt (J) under mesteparten av representantens oppvekst.

Det året mor ble født (mor_foedtaar)

Inneholder kun opplysninger om år. Eventuelle opplysninger om dato er ikke videreført fra den gamle biografidatabasen.

Det året mor (ev.) døde (mor_doedaar)

Inneholder kun opplysninger om år. Eventuelle opplysninger om dato er ikke videreført fra den gamle biografidatabasen.

Høyeste utdanning (hoyesteutd)

Feltet er nyopprettet i forbindelse med spørreundersøkelsen i 2000, og angir hva som er representantens "høyeste fullførte utdanning (hovedutd.)". Av tekniske hensyn ligger feltet i denne tabellen, og ikke i Nsd_utdyrke.

Slektskap til representanter/statsråder (slektskap)

Inneholder den opprinnelige tekststrengen fra den gamle biografidatabasen.

Vi har opplysninger om slektskap for svært få representanter. Dette har sammenheng med at Nordby (red.): "Storting og regjering 1945-1985. Biografier", som utgjør grunnlaget for biografidatabasen, ikke tok med slike opplysninger. Opplysningene om slektskap er lagt inn senere, og først og fremst for representanter i perioden 1997-2001. For tidligere representanter er opplysninger lagt inn mer tilfeldig og sporadisk. Tidligere utgaver av "Stortinget i navn og tall" inneholder derfor en rekke opplysninger om slektskap som ikke er registrert i biografidatabasen.

Feltet er ikke oppdatert gjennom spørreundersøkelsen i 2000.

Merknad til partiskifte (pskiftemerknad)

Feltet er nyopprettet i forbindelse med spørreundersøkelsen i 2000. Inneholder merknader til en eller flere av postene i tabellen Nsd_partiskifte. Av tekniske hensyn ligger feltet likevel i denne tabellen.

Andre opplysninger fra spørreskjema (andreoppl)

Feltet er nyopprettet i forbindelse med spørreundersøkelsen i 2000, og inneholder opplysninger som er oppgitt på spørreskjema under "Annet du ønsker å oppgi".

Dette spørsmålet ble tatt med på spørreskjemaet for å fange opp eventuelle opplysninger som ikke ble dekket av de andre spørsmålene. De fleste har imidlertid ført hilsner og/eller kommentarer til utfyllingen av spørreskjema under dette spørsmålet, og slike ting er ikke registrert. Opplysninger som hører inn under andre felter/tabeller er heller ikke ført inn her.

I forhold til "annen aktivitet" under Nsd_utdyrke er dette et fritekstfelt uten tilknyttet datofelt.