Partiverv (Nsd_partiverv)

Inneholder opplysninger om partiverv for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1945 til d.d.

Grenseoppgangen mellom partiverv og organisasjonsverv er i mange tilfeller vanskelig. Bl a er verv i Arbeidernes opplysningsforbund er registrert under organisasjoner mens verv i Framfylkingen er registrert under organisasjoner for aktivitet f o m 1977.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Geografisk virkeområde (nivaa)

Dette feltet gir informasjon om hvilket nivå aktiviteten knytter seg til.

Verv i parti (stilling)

Feltet har i liten grad vært gjenstand for standardisering av skrivemåte. I noen tilfeller er det registrert to eller flere verv i én og samme post. En del representanter har oppgitt "diverse verv" e.l.

Institusjon (institusjon)

Inneholder navn på partilag, dvs. sted og parti, og organ (f.eks "styret") m.m.

Det er i liten grad foretatt noen standardisering av skrivemåte. F.eks. kan partinavn være registrert både i full og forkortet versjon.

Sted (sted)

Feltet inneholder stedsnavn ved aktivitet på lokal- og fylkesplan. Opplysningene om stedsnavn er kopiert fra feltet INSTITUSJON. Begge feltene inneholder m.a.o. den samme informasjon om sted.

Året aktiviteten startet (fraaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor feltet er blankt, mangler vi alle opplysninger om tidspunkt for aktiviteten. -1 indikerer at vi har opplysninger om når aktiviteten opphørte, men mangler opplysninger om når aktiviteten startet. -1 er bare fylt ut der hvor den opprinnelige tekststrengen har inneholdt "til 19??.

Året aktiviteten opphørte (tilaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor feltet er blankt, mangler vi enten opplysninger om både FRAAAR og TILAAR, eller det er kun oppgitt ett år for aktiviteten i FRAAAR. -1 indikerer at vi har opplysninger om når aktiviteten startet, men ikke når den opphørte. -1 er bare fylt ut der hvor den opprinnelige tekststrengen har inneholdt "fra 19??" (+ frå, sidan, siden og 19??-).

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.

Verv som hovedyrke (hovedyrke)

Representantene har på spørreskjema 2000 blitt bedt om å markere partiverv/-stillinger dersom disse utgjorde hovedyrke i det aktuelle tidsrommet. Hovedyrke er markert med "J".

Kode for partiverv (vervkode)

Partivervene er kodet etter nivå (lokallag, fylkesparti m.m.), type verv (leder, nestleder m.m.) og type partiorgan (kvinneorganisasjon, ungdomsparti, stortingsgruppe m.m.) - i alt 54 koder. Feltet oppdateres ikke av Stortinget.

Kode for parti (partikode)

Partiene er kodet. Koden tar ikke hensyn til endringer i partinavn. Partinavn og forkortelser i hjelperegisteret er heller ikke nødvendigvis de "offisielle" og korrekte navnene, i den grad det finnes. Feltet oppdateres ikke av Stortinget.