Litteratur (Nsd_litteratur)

Inneholder opplysninger om litteratur for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1945 til d.d. Litteratur vil her først og fremst si bøker eller artikler skrevet av eller om representanten.

Opplysningene er stort sett hentet inn gjennom egenrapportering på spørreskjema. Tabellen inneholder derfor de fleste og vesentligste litterære produkter som representanten selv har skrevet samt autoriserte biografier. I mindre grad er det (trolig) oppgitt ikke-autoriserte biografier eller verk hvor representanten omtales.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Type bidrag (type)

Poster hvor representanten står som eneforfatter (kode 10) utgjør hovedtyngden - ca. 3/4 av det totale antallet.

I forhold til inndelingen i typer, er det lagt vekt på å beholde den opprinnelige ordlyden fra den gamle biografidatabasen. Eksempelvis er "Medarbeider i: 'Bankvesenet i Sør-Trøndelag' 1939" kodet som "medarbeider", selv om det sannsynligvis er "bidragsyter" som er den riktige koden i dette tilfellet.

Det går ikke alltid fram av forfatternavn og tittel om representanten står som eneforfatter, medforfatter, bidragsyter osv. Når man skriver ut rapporter må man derfor ta med "type".

Forfatter (forfatter)

Navnet på forfatteren(-e).

I enkelte tilfeller er forfatterfeltet blankt, enten fordi vi mangler informasjon, eller fordi det gir liten mening og passer dårlig å oppgi forfatternavn i en rapport, f.eks. når representanten er medarbeider i et tidsskrift. Også når opplysningene i tittelfeltet er av typen "en rekke artikler…" e.l., er forfatterfeltet blankt.

Tittel (tittel)

Tittelen på boka, artikkelen m.m.

Skrivemåten har vært gjenstand for en viss standardisering. Boktitler er skrevet rett fram, uten understreking eller kursiv (f.eks.: Varehandelen i distriktspolitisk perspektiv). Artikler er satt i hermetegn, etterfulgt av navnet på hovedforfatter og hovedverk der hvor det er kjent (f.eks.: "Mellomkrigstid", i Edvard Beyer: Norsk litteraturhistorie, bind 5.).

Forlag (forlag)

Navn på forlaget hvor boken er utgitt.

Utgivelsessted (utgsted)

Navn på stedet hvor boka er utgitt.

Utgivelsesår (utgaar)

Året for utgivelse av boka, artikkelen m.m. I enkelte tilfeller inneholder feltet tidsserier.

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.