Offentlige verv (B1905_Offverv)

Inneholder opplysninger om offentlige verv for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1903 til 1945. Med offentlige verv menes i første rekke deltakelse i kommunale og fylkeskommunale styrer og utvalg, og deltakelse i utvalg styrer og råd som er nedsatt av Storting og regjering (virksomhetsområde). Tabellen inneholder imidlertid også aktivitet i enkelte "halvoffentlige" institusjoner. Videre omfatter tabellen verv i domstolene, og deltakelse i mellomstatlige institusjoner.

Grenseoppgangen mellom offentlige verv på den ene side og særlig andre administrative verv, organisasjonsverv og yrke har i enkelte tilfeller vært vanskelig å foreta.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Verv (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Institusjon (Institusjon)

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.