Norske regjeringsmedlemmer (Norske_statsraader_ny)

Tabellen har registrert alle norske statsråder med tilhørende departement og tidsperiode. Stattholdere og visekonger er også inkludert i tabellen. Koblingsnøklene mellom dette datasettet og 'Norske ministerier og regjeringer' er datovariablene 'Start', 'Slutt' (samt ev. 'Min_reg').

Personnummer (Person)

Representantens (unike) identifikasjonsnummer korresponderer med Politikerarkivet

Fornavn (Norske_politikere_Fornavn)

Etternavn (Norske_politikere_navn)

Fødselsår (Foedt)

Dødsår (Doedsaar)

Partitilknytning ved inntreden i regjering (Parti_ved_start)

Dapartementskode (Kode_dep)

Kodesettet er det samme som det som benyttes i Forvaltningsdatabasen.

Departement (Departement_HV)

Tekstvariabel (hjelpevariabel) som viser hvilket departement statsråden bestyrte.

Avvikende stillingsbenevnelser (Stilling_avvik)

Tekstfelt for å uttrykke personens stilling dersom denne ikke er i tråd med standard stillingen 'statsråd.' 'Konstituert statsråd' og 'visekonge' er eksempler på slike avvik. Variabelen benyttes også dersom flere statsråder sorterer under samme departement (f.eks. utenriksminister og bistandsminister i utenriksdepartementet).

Avvikende stillingsbenevnelser - på engelsk (ENGstilling_avvik)

Sorteringsvariabel etter type stilling (Stilling_sortert)

Variabelen er hierarkisk oppbygd i den forstand at visekongene sorterer øverst, deretter stattholderne, statsministrene, utenriksministreme etc.

Leder(e) av statsråd (Led_statsrad)

Hjelpevariabel der alle visekongene, stattholderne, statsministrene og førstestatsrådene er gitt verdien én (de resterende er ikke gitt noen verdi).

Dato for statsrådens tiltredelse (Start)

Dato for statsrådens avgang (Slutt)

Siste dag av funksjonstiden trekkes fra samtlige statsråder. Dette for å unngå overlappende tiltredelse- og avgangsdatoer ved regjeringsskifter. Dette gjennomføres imidlertid konsekvent selv om det bare er enkeltstatsråder som skulle gå ut av regjeringen. (Merk for øvrig at disse dagene plusses på igjen på NSDs oversikter over ulike ansienniteter).

Ministerium vs. regjering (Min_reg)

Indikerer om statsrådene var med i et ministerium eller i en regjering. Variabelen benyttes også til å koble datasettet mot Norske_regjeringer_ministerier.

Kommentarer til internett (Eksternkommentar)

Benyttes til å uttrykke evt. spesielle omstendigheter ved den enkeltes periode (f.eks. permisjoner).

Kommentarer til internett - på engelsk (ENGeksternkommentar)