Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

Tal på forvaltningseiningar fordelt på tilknytingsform

Tilknytingsformer:

Departement
Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Forvaltningsorgan med særskilde fullmakter
Forvaltningsbedrifter
Andre ordinære forvaltningsorgan
Finansieringsinstitusjonar
Heileigde statsaksjeselskap
Særlovselskap
Statsføretak
Statsselskap organisert etter 1965-lova
Statsaksjeselskap (deleigde; majoritet)
Helseføretak
Statstilknytta stiftingar (sentralstiftingar)
Statstilknytta stiftingar (randsonestiftingar)

Start- og sluttår:


Dag og månad*:

*Data er oppdatert per 1.1.2010. Dersom ein vil ha eit anna oppteljingstidspunkt (dag eller månad) på året kan dette endrast her.

 

Kjelde: Forvaltningsdatabasen ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data