Teologer - Bearbeidd versjon (Data_Teologer)

Dette er en oppgradert versjon av datasettet Data_RaaTeologer. Data_RaaTeologer er dokumentert i dokumentasjonen DOK1969_Teologer.pdf. Oppgraderingen har skjedd ved hjelp av SAS-programmet Teologer.sas. Se dokumentasjon og sas-program under overskriften Dokumentasjon.

Kodebok Kodebok

FAarFødselsår
Manglende data: Variabeltype:

ArtAarArtiumsår
Manglende data: Variabeltype:

EmbAarEmbedseksamensår
Manglende data: Variabeltype:

DodAarDødsår
Manglende data: Variabeltype:

EksStdEksamenssted
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Cand. theol. v/ Universitetet
2 Cand. theol. v/ Menighetsfakultetet
3 Andre eller ikke opplyst

StRaadStatsråd
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Har vært statsråd

StoRepStortingsrepresentant
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Har vært stortingsmann eller suppleant

PartiPartitilhørighet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Høyre (samlingspartiet)
2 Venstre
3 Frisinnede venstre
4 Politisk aktiv u/partiangivelse, smågrupper
5 DNA

FodStdFødested
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Oslo
2 Akershus
3 Bergen, Trondheim, Stavanger
4 Andre byer og ladesteder
5 Landkommuner
6 Utlandet

SkolViSkolevirksomhet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ukjent innhold
1 Har vært i skolevirksomhet

PreArtPresteart
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Statskirkeprest
2 Ordinert, ikke i statskirken
3 Ikke ordinert

OrgAnsAnsettelse i kristelig organisasjon
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Har vært ansatt i kristelig organisasjon

NyFYrk3Fars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Vet ikke om gift eller ugift
-1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
0 Ugift (ingen svigerfar)
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre kontor- og handelsyrker
210 Håndverkere: vites ikke om mester el.svenn
220 Håndverkspregede yrker: tegner, massør o.l.
231 Fullmektig
232 Selger
233 Ekspeditør, billettør
234 Handelsfullmektig, handelsbetjent
235 Kontorist, assistent
236 Bankfunksjonær
237 Bestyrer
240 Hovedkasserer, hovedbokholder
241 Direktørm underdirektør
242 Redaktør, journalist
243 Soussjef
244 Disponent, prokurist
245 Revisjonssjef, kontrollsjef
246 Banksjef
247 Forretningsfører
251 Konsul
252 Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor)
253 Arkivar
260 Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc.
261 Kontorsjef
262 Sekretær
263 Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass.
264 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc.
265 Kontrollør, overkontrollør
266 Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter
267 Konsulent
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
331 Lærer og klokker (kirkesanger)
340 Underoffiser, kvertermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
450 Skipsfører, styrmann
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
490 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
559 Kaptein uspesifisert
560 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
570 Statsadvokat
600 Entreprenør, kontraktør etc.
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
621 Fisker
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Speditør, dampskipsekspeditør + annen transport
661 Skipsfart, skipsreder
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

NySFYr3Svigerfars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Vet ikke om gift eller ugift
-1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
0 Ugift (ingen svigerfar)
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre kontor- og handelsyrker
210 Håndverkere: vites ikke om mester el.svenn
220 Håndverkspregede yrker: tegner, massør o.l.
231 Fullmektig
232 Selger
233 Ekspeditør, billettør
234 Handelsfullmektig, handelsbetjent
235 Kontorist, assistent
236 Bankfunksjonær
237 Bestyrer
240 Hovedkasserer, hovedbokholder
241 Direktørm underdirektør
242 Redaktør, journalist
243 Soussjef
244 Disponent, prokurist
245 Revisjonssjef, kontrollsjef
246 Banksjef
247 Forretningsfører
251 Konsul
252 Revisor (trafikkrevisor, bankrevisor)
253 Arkivar
260 Avd.sjef, distr.sjef, salgssjef, etc.
261 Kontorsjef
262 Sekretær
263 Bokholder, kasserer, regnsk.fører,inkass.
264 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk-,etc.
265 Kontrollør, overkontrollør
266 Forvalter, økonom, godsforvalter, skogsforvalter
267 Konsulent
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
331 Lærer og klokker (kirkesanger)
340 Underoffiser, kvertermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
450 Skipsfører, styrmann
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
490 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
559 Kaptein uspesifisert
560 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
570 Statsadvokat
600 Entreprenør, kontraktør etc.
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
621 Fisker
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Speditør, dampskipsekspeditør + annen transport
661 Skipsfart, skipsreder
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

NyFYrk1Fars yrke: 1. kolonne av 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Vet ikke, ugift, ingen opplysninger
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.

NySFYr1Svigerfars yrke: 1. kolonne av 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Vet ikke, ugift, ingen opplysninger
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.

Yrk40AEget yrke v/40 år: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
11 Rektor eller bestyrer v/høyere skole
12 Lektor/og eller inspektør, konrektor, medbestyrer
13 Lektor, overlærer
14 Adjunkt
15 Andre lærere v/høyere skole
16 Lærer, overlærer v/handelsgymnasium
17 Direktør
18 Lærer, lektor v/lærerskole
19 Overlærer v/lærerskole
21 Professor
22 Dosent
23 Amanuensis, konserv./observator, univers.lektor
24 Adjunktstipendiat, universitetsstipendiat
25 Vitenskapelig assistent
26 Professor eller lignende i utlandet
29 Andre ved universitet og høyskole
31 Overlærer v/folkeskole, framhaldsskole, skoleinsp.
32 Lærer v/folkeskole, framhaldsskole
33 Lærer, overlærer v/ handelsskole
34 Lærer, overlærer ved teknisk skole
35 Lærer (overlærer, rektor) v/ andre fagskoler
36 Lærer (+ sekretær ol.) v/underv. i andre foretak
37 Lærer, overlærer v/spesialskole
38 Overlærer og lærer v/ folkehøyskole
39 Andre lærere, privatlærere, minsjonslærere, etc.
41 Administrasjon (dep. og ytre etat) inkl. skoledir.
42 Forskerstilling (inkl. v/Polarinstituttet, etc.)
43 Konsulent, sosialkur., ansatt i forening og inst.
44 Skribentvirksomhet
45 Annen massemeddelelsesvirksomhet
46 Museumsarbeid
47 Bibliotekar
48 Praktisk off. undersøkelsesvirke (meteorolog ol.)
49 Andre stillinger i det offentlige (f.eks. arkivar)
51 Administrasjon (privat)
52 Forskerstilling (privat)
53 Konsulentvirksomhet (privat)
54 Skribentvirksomhet (journalist, forf., red. ol.)
55 Annen massemeddelelsesvirksomhet, film etc.
56 Kunstner
58 Praktisk privat undersøkelsesvirke (kjemiker ol.)
59 Andre stillinger i privat virksomhet
60 Utvandret til USA - ingen annen opplysning
61 Funksjonær i indremisjonen
62 Funksjonær i kristelig ungdomsorganisasjon
63 Misjonsprest, misjonær
64 Prest i USA
65 Utvandret til USA - ingen annen opplysning
69 Andre yrker - husmor
71 Yrke ikke oppgitt
81 Død før oppnådd stilling
91 Lavere presteyrker, prest, kapellan
92 Sokneprest
93 Prost, stiftsprost
94 Biskop
95 Sjømannsprest + andre stillinger i sjømannsmisjon
96 Militærprest, feltprest, feltprost
97 Sykehus- og fengselsprest, døveprest
98 Funksjonær i andre kristelige, humanitære org.
99 Andre i statskirken

YrkMaxAMaksimalyrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
11 Rektor eller bestyrer v/høyere skole
12 Lektor/og eller inspektør, konrektor, medbestyrer
13 Lektor, overlærer
14 Adjunkt
15 Andre lærere v/høyere skole
16 Lærer, overlærer v/handelsgymnasium
17 Direktør
18 Lærer, lektor v/lærerskole
19 Overlærer v/lærerskole
21 Professor
22 Dosent
23 Amanuensis, konserv./observator, univers.lektor
24 Adjunktstipendiat, universitetsstipendiat
25 Vitenskapelig assistent
26 Professor eller lignende i utlandet
29 Andre ved universitet og høyskole
31 Overlærer v/folkeskole, framhaldsskole, skoleinsp.
32 Lærer v/folkeskole, framhaldsskole
33 Lærer, overlærer v/ handelsskole
34 Lærer, overlærer ved teknisk skole
35 Lærer (overlærer, rektor) v/ andre fagskoler
36 Lærer (+ sekretær ol.) v/underv. i andre foretak
37 Lærer, overlærer v/spesialskole
38 Overlærer og lærer v/ folkehøyskole
39 Andre lærere, privatlærere, minsjonslærere, etc.
41 Administrasjon (dep. og ytre etat) inkl. skoledir.
42 Forskerstilling (inkl. v/Polarinstituttet, etc.)
43 Konsulent, sosialkur., ansatt i forening og inst.
44 Skribentvirksomhet
45 Annen massemeddelelsesvirksomhet
46 Museumsarbeid
47 Bibliotekar
48 Praktisk off. undersøkelsesvirke (meteorolog ol.)
49 Andre stillinger i det offentlige (f.eks. arkivar)
51 Administrasjon (privat)
52 Forskerstilling (privat)
53 Konsulentvirksomhet (privat)
54 Skribentvirksomhet (journalist, forf., red. ol.)
55 Annen massemeddelelsesvirksomhet, film etc.
56 Kunstner
58 Praktisk privat undersøkelsesvirke (kjemiker ol.)
59 Andre stillinger i privat virksomhet
60 Utvandret til USA - ingen annen opplysning
61 Funksjonær i indremisjonen
62 Funksjonær i kristelig ungdomsorganisasjon
63 Misjonsprest, misjonær
64 Prest i USA
65 Utvandret til USA - ingen annen opplysning
69 Andre yrker - husmor
71 Yrke ikke oppgitt
81 Død før oppnådd stilling
91 Lavere presteyrker, prest, kapellan
92 Sokneprest
93 Prost, stiftsprost
94 Biskop
95 Sjømannsprest + andre stillinger i sjømannsmisjon
96 Militærprest, feltprest, feltprost
97 Sykehus- og fengselsprest, døveprest
98 Funksjonær i andre kristelige, humanitære org.
99 Andre i statskirken

Yrk40BEget yrke v/40 år:1. kolonne av 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Høyere skoler, lærerskole, handelsgymnasium
2 Universitet og høyskole
3 Andre skoler
4 Offentlige institusjoner (utenom skoler)
5 Privat virksomhet
6 I utlandet, organisasjoner, andre yrker
7 Yrke ikke oppgitt
8 Død før oppnådd stilling
9 Statskirken

YrkMaxBMaksimalyrke: 1. kolonne av 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Høyere skoler, lærerskole, handelsgymnasium
2 Universitet og høyskole
3 Andre skoler
4 Offentlige institusjoner (utenom skoler)
5 Privat virksomhet
6 I utlandet, organisasjoner, andre yrker
7 Yrke ikke oppgitt
8 Død før oppnådd stilling
9 Statskirken

ArtKarArtiumskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Særdeles tilfredsstillende
2 Meget tilfredsstillende
3 Tilfredsstillende
4 Noget tilfredsstillende

EmbKarEmbedseksamsenskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Laud m/ innstilling
2 Laud
3 Haud
4 Non

TidsPerTidsperioder
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Før 1810
1 1810 - 29
2 1830 - 49
3 1850 - 69
4 1870 - 89
5 1890 - 1909
6 1910 - 29
7 1930 - 39
8 1940 - 51

FarYrk2Fars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Tekniker
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Bonde
15 Politi, toll etc.
16 Lærer
17 Jernbane, post, etc.
18 Høyere privat funksjonær
19 Høyere spesialfunksjonær
21 Leder eller eier
23 Handlende
24 Proprietær
31 Dommer
32 Sentraladministrasjonen
33 Lokaladministrasjonen
35 Sakfører
36 Cand.jur.
41 Prest
42 Skole og vitenskap
43 Offiser
45 Lege
46 Ingeniør
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat m.v.
62 Pensjonist, rentenist
99 Ugift m.v. (ingen svigerfar)

SFaYrk2Svigerfars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
10 Tekniker
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Bonde
15 Politi, toll etc.
16 Lærer
17 Jernbane, post, etc.
18 Høyere privat funksjonær
19 Høyere spesialfunksjonær
21 Leder eller eier
23 Handlende
24 Proprietær
31 Dommer
32 Sentraladministrasjonen
33 Lokaladministrasjonen
35 Sakfører
36 Cand.jur.
41 Prest
42 Skole og vitenskap
43 Offiser
45 Lege
46 Ingeniør
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat m.v.
62 Pensjonist, rentenist
99 Ugift m.v. (ingen svigerfar)

KjonnKjønn
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Mann
2 Kvinne

IdNrIdentitetsnummer
Manglende data: Variabeltype: