Lawyers I - edited data (Data_Jurister1)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Jurister I - Bearbeidd versjon (Data_Jurister1)

Dette er en oppgradert versjon av datasettet Data_RaaJurister1. Data_RaaJurister1 er dokumentert i dokumentasjonen DOK1969_Jurister1.pdf. Oppgraderingen har skjedd ved hjelp av SAS-programmet Jurister1.sas. Se dokumentasjon og sas-program under overskriften Dokumentasjon.

Kodebok Kodebok

FAarFødselsår
Manglende data: Variabeltype:

ArtAarArtiumsår
Manglende data: Variabeltype:

EmbAarEmbedseksamensår
Manglende data: Variabeltype:

DodAarDødsår
Manglende data: Variabeltype:

EksTypEksamenstype
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Norsk
2 Latinsk
3 Begge

PolStilPolitisk stilling
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ikke vært stortingsmann eller statsråd
1 Vært stortingsmann eller suppleant
2 Vært statsråd
3 Vært stortingsmann eller statsråd

PartiPartitilhørighet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ingen kjent partitilhørighet
1 Høyre
2 Venstre
3 Frisinnede venstre
4 Politisk aktiv
5 DNA og sosialdemokrater
8 Bondepartiet
9 NS

FodStedFødested
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Oslo
2 Akershus
3 Trondheim, Bergen, Stavanger
4 Andre byer og ladesteder
5 Landkommuner
6 Utlandet

SakForVært sakfører
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært sakfører

DommerVært dommer
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært dommer

SentAdmVært i sentraladministrasjonen
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært i sentraladministrasjonen

RegAdmVært i regionaladministrasjonen
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært i regionaladministrasjonen

KomAdmVært i kommunaladministrasjonen
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært i kommunaladministrasjonen

PriVirkVært i privat virksomhet
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært i privat virksomhet

PrivOrgVært i privat organisasjon
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Vært i privat organisasjon

FarYrk3Fars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Vet ikke om gift eller ugift
-1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
0 Ugift (ingen svigerfar)
0 Skomaker, snekker, baker, etc.
0 Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker
0 Boktrykker, typograf, grafiske fag
0 Bokbinder
0 Buntmaker
0 Fotograf
0 Tegner
0 Tanntekniker, laborant, o.l.
0 Massør
0 Fullmektig
0 Kontorfullmektig, skriver
0 Førstefullmektig, jernverksfullmektig
0 Ekspeditør, billettør
0 Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner
0 Handelsfullmektig, handelsbetjent
0 Kontorist
0 Bankfullmektig
0 Kontorassistent
0 Bestyrer innen kontor og handel
0 Hovedkasserer
0 Direktør, underdirektør
0 Redaktør, journalist
0 Soussjef
0 Disponent
0 Revisjonssjef
0 Banksjef
0 Hovedbokholder
0 Salgssjef
0 Forretningsfører
0 Konsul
0 Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor
0 Arkivar
0 Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef
0 Kontorsjef
0 Sekretær
0 Kasserer, bank- f.eks.
0 Bokholder, bank, regnskapsfører
0 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc.
0 Kontrollør, overkontrollør
0 Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter
0 Inkassator
0 Konsulent
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre lavere private funksjonærer
210 Butikkpersonale
220 Kontorpersonale
230 Selger
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
331 Lærer og klokker (kirkesanger)
340 Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
410 Disponent
411 Prokurist
420 Direktør
421 Banksjef
430 Ingeniør
440 Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc.
450 Skipsfører, styrmann
460 Bokholder, kasserer
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
480 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer, etc.
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
559 Kaptein, uspesifisert
560 Byskriver, rådstueskriver
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
570 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
571 Statsadvokat
600 Entreprenør, kontraktør etc.
609 Stallmester
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
621 Fisker
622 Væreier
623 Høvedsmann
624 Hvalskytter
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Transport
661 Skipsfart, skipsreder
662 Speditør, dampskipsekspeditør
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Overretts-:sakfører og prokurator
730 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

SFaYrk3Svigerfars yrke: 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Vet ikke om gift eller ugift
-1 Gift, men ingen opplysninger om sv.far
0 Ugift (ingen svigerfar)
0 Skomaker, snekker, baker, etc.
0 Urmaker, gullsmed, optiker, gravør, instr.maker
0 Boktrykker, typograf, grafiske fag
0 Bokbinder
0 Buntmaker
0 Fotograf
0 Tegner
0 Tanntekniker, laborant, o.l.
0 Massør
0 Fullmektig
0 Kontorfullmektig, skriver
0 Førstefullmektig, jernverksfullmektig
0 Ekspeditør, billettør
0 Gårdsfullmektig, bruksfullmektig, overgartner
0 Handelsfullmektig, handelsbetjent
0 Kontorist
0 Bankfullmektig
0 Kontorassistent
0 Bestyrer innen kontor og handel
0 Hovedkasserer
0 Direktør, underdirektør
0 Redaktør, journalist
0 Soussjef
0 Disponent
0 Revisjonssjef
0 Banksjef
0 Hovedbokholder
0 Salgssjef
0 Forretningsfører
0 Konsul
0 Revisor, trafikkrevisor, bankrevisor
0 Arkivar
0 Avd.sjef, distriktssjef, butikksjef
0 Kontorsjef
0 Sekretær
0 Kasserer, bank- f.eks.
0 Bokholder, bank, regnskapsfører
0 Inspektør: bruks-, tømmer-, fabrikk, etc.
0 Kontrollør, overkontrollør
0 Forvalter, økonom, gods/skogsforvalter
0 Inkassator
0 Konsulent
100 Andre arbeideryrker
110 Arbeider
120 Sjømann, maskinist, stuert
130 Formann, stiger
140 Håndverkssvenn
150 Vaktmann, vaktmester, oppsynsmann
160 Transportarbeider
170 Tjenestedreng, landarb., inderst, husmann
180 Vognmann, kusk, stadsvognmann, sjåfør
200 Andre lavere private funksjonærer
210 Butikkpersonale
220 Kontorpersonale
230 Selger
300 Andre lavere off. funksjonærer(f.eks.forstander)
310 Lensmann, underfogd
320 Klokker, kirke:tjener-,verge-, organist-,etc.
330 Lærer, skolelærer, omgangsskolelærer
331 Lærer og klokker (kirkesanger)
340 Underoffiser, kvartermester, fanejunker etc.
350 Lavere tollfunk./betjent, oppsynsm.,uthavnsbtj.
360 Lavere funksjonær:jernbane-, telefon-,post- etc.
370 Kopist, kontorist, assistent
380 Politibetjent, fengselsbetj., justisvaktm. etc.
390 Lavere kommunal funksjonær, fattigforstander
400 Andre høyere private funksjonærer
410 Disponent
411 Prokurist
420 Direktør
421 Banksjef
430 Ingeniør
440 Personalsjef, salgssjef, reklamesjef, etc.
450 Skipsfører, styrmann
460 Bokholder, kasserer
470 Maskinsjef/mester, verksmester, bryggerimester
480 Driftsbestyrer, fabrikkbestyrer, etc.
510 Andre høyere off.funk. innen jus
511 Dommerfullmektig
512 Byrettsdommer
513 Sorenskriver
514 Lagmann
515 Høyesterettsdommer
516 Stiftsoverrettsassessor
520 Andre presteyrker (cand.theol.)
521 Lavere presteyrker, prest, kapellan
522 Sokneprest
523 Prost, stiftsprost
524 Biskop
526 Misjonær, misjonsprest
527 Andre ansatt i religiøs virksomhet(emissær o.l.)
530 Andre i sentraladm.: f.eks. Utenriksdep.
531 Fullmektig
532 Sekretær
533 Byråsjef
534 Ekspedisjonssjef, ekspedisjonssekretær
535 Direktoratsjef
536 Statsråd
537 Riksadvokat
540 Andre innen skoleverk og vitenskap
541 Adjunkt, lektor
542 Rektor
543 Lavere universitetsstilling
544 Professor
545 Universitetsadministrasjonen
546 Skoleinspektør, skoledirektør
547 Skolebestyrer
550 Andre innen forsvaret (f.eks. overintendant)
551 Sekondløytnant
552 Premierløytnant
553 Kaptein
554 Major, kommandørkaptein
555 Oberst, oberstløytnant, kommandør
556 General, admiral
559 Kaptein, uspesifisert
560 Byskriver, rådstueskriver
561 Amtmann, fylkesmann
562 Fylkesfagsjef
563 Tollinspektør, tollkasserer
564 Borgermester
565 Politimester, politiinspektør etc
566 Rådmann
567 Kemner
568 Foged
569 Statslos
570 Andre i lokaladm. (f.eks. auditør, dipasjør)
571 Statsadvokat
600 Entreprenør, kontraktør etc.
609 Stallmester
610 Skogeier
611 Gårdbruker
612 Proprietær
613 Småbruker
614 Godseier
615 Gårdmann
616 Forpakter
617 Forstmann
618 Forstmester
619 Agronom
621 Fisker
622 Væreier
623 Høvedsmann
624 Hvalskytter
631 Håndverk: bakermester, byggmester osv.
632 Industri: brukseier, fabrikkeier osv.
640 Andre innen handel: f.eks. møller,juveler
641 Kjøpmann, handelsborger
642 Høker
643 Grosserer
644 Agent, handelsreisende
645 Handelsmann - utliggerborger
646 Apoteker
647 Landhandler
648 Mekler (stadsmekler), assurandør
649 Bokhandler
650 Bankier, vekseler
660 Transport
661 Skipsfart, skipsreder
662 Speditør, dampskipsekspeditør
670 Hotell, restaurant etc.
680 Gårdeier
690 Avis og forlagsvirksomhet
710 Høyesterettsadvokat
720 Overretts-:sakfører og prokurator
730 Sakfører av lavere rang
731 Cand.jur.
740 Tannlege
750 Lege (sunnhetsinspektør, helseinspektør)
760 Ingeniør, (maskintekniker)
770 Arkitekt, stadskonduktør
780 Dyrlege
800 Kunstner, litterat, musikkoffiser
900 Pensjonist, rentenist

NyFYrk1Fars yrke: 1. kolonne av 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ugift, vet ikke, ingen opplysninger
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.
10 Funksjonær eller håndverker

NySFYr1Svigerfars yrke: 1. kolonne av 3 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Ugift, vet ikke, ingen opplysninger
1 Arbeider
2 Lavere privat funksjonær
3 Lavere offentlig funksjonær
4 Høyere privat funksjonær
5 Høyere offentlig funksjonær
6 Selvstendig næringsdrivende i materielle bransjer
7 Selvstendig næringsdrivende i immaterielle bransjer
8 Kunstner, litterat, Dr.philos, translatør
9 Pensjonist, rentenist, privatier, cand.philos.
10 Funksjonær eller håndverker

Yrke40AEget yrke ved 40 år: 2 kolonners variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Emigrert
0 Ingen informasjon
10 Andre dommerstillinger (f.eks. i utlandet)
11 Dommerfullmektig, hjelpedommer
12 Byrettsdommer, byskriver
13 Lagmann, lagdommer (stiftsoverrettsassessor)
14 Høyesterettsdommer
15 Sorenskriver
20 Sakfører (ukjent stilling)
21 Underrettssakfører
22 Overrettssakfører
23 Høyesterettsadvokat
30 Justissekretær i Høyesterett
31 Kopist (ekstraskriver, assistent)
32 Departementsfullmektig
33 Departementssekretær
34 Byråsjef
35 Ekspedisjonssjef
36 Statsråd
37 Direktoratsjef
38 Andre stillinger i sentraladministrasjonen
40 Stiftsarkivar etc, tollkontrollør, fiskevraker
41 Amtmann
42 Foged
43 Kemner, skatteinspektør, kontorsjef
44 Tollkasserer, tollinspektør
45 Politimester
46 Borgermester
47 Rådmann
48 Lensmann
49 Politifullmektig, politiassistent
50 Innen kommuneadministrasjon
60 Ansatt i privat næringsliv
61 Ansatt i annen sakførerforretning
70 Selvstendig næringsdrivende, annet enn sakfører
80 Innen militærvesenet
90 Ansatt i foreninger og forbund

YrkMaxAEget maksimalyrke: 2 kolonners variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
-2 Emigrert
0 Ingen informasjon
10 Andre dommerstillinger (f.eks. i utlandet)
11 Dommerfullmektig, hjelpedommer
12 Byrettsdommer, byskriver
13 Lagmann, lagdommer (stiftsoverrettsassessor)
14 Høyesterettsdommer
15 Sorenskriver
20 Sakfører (ukjent stilling)
21 Underrettssakfører
22 Overrettssakfører
23 Høyesterettsadvokat
30 Justissekretær i Høyesterett
31 Kopist (ekstraskriver, assistent)
32 Departementsfullmektig
33 Departementssekretær
34 Byråsjef
35 Ekspedisjonssjef
36 Statsråd
37 Direktoratsjef
38 Andre stillinger i sentraladministrasjonen
40 Stiftsarkivar etc, tollkontrollør, fiskevraker
41 Amtmann
42 Foged
43 Kemner, skatteinspektør, kontorsjef
44 Tollkasserer, tollinspektør
45 Politimester
46 Borgermester
47 Rådmann
48 Lensmann
49 Politifullmektig, politiassistent
50 Innen kommuneadministrasjon
60 Ansatt i privat næringsliv
61 Ansatt i annen sakførerforretning
70 Selvstendig næringsdrivende, annet enn sakfører
80 Innen militærvesenet
90 Ansatt i foreninger og forbund

Yrke40BEget yrke ved 40 år: 1.kolonne av 2 kolonners variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Død innen 5 år etter juridikum
1 Dommer
2 Sakfører
3 Sentraladministrasjonen
4 Regionaladministrasjonen
5 Kommuneadministrasjonen
6 Ansatt i privat næringsliv
7 Selvstendig næringsdriv. annet enn sakfører
8 Militærvesenet
9 Ansatt i foreninger og forbund
10 Ingen opplysning, emigrert
11 Andre (kvestor, professor, student)

YrkMaxBEget maksimalyrke: 1. kolonne av 2 kolonners variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Død innen 5 år etter juridikum
1 Dommer
2 Sakfører
3 Sentraladministrasjonen
4 Regionaladministrasjonen
5 Kommuneadministrasjonen
6 Ansatt i privat næringsliv
7 Selvstendig næringsdriv. annet enn sakfører
8 Militærvesenet
9 Ansatt i foreninger og forbund
10 Ingen opplysning, emigrert
11 Andre (kvestor, professor, student)

ArtKarArtiumskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Særdeles tilfredsstillende
2 Meget tilfredsstillende
3 Tilfredsstillende
4 Noget tilfredsstillende
5 Uantagelig (hvis preliminær eksamen)

EmbKarEmbedseksamenskarakter
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Bequem med Udmærkelse (norsk eksamen)
1 Innstilling og rent laud
2 2.16 - 2.35 (Står til laud)
3 2.36 - 2.55 (Kan få laud)
4 2.56 - 2.75 (Kan vel få laud)
5 2.76 - 2.95 (Rent haud)
6 2.96 - 3.20 (Står til haud)
7 3.20 - (Non)
8 Kan få haud
9 Kan vel få haud
10 Haud uspesifisert
11 Laud uspesifisert

FarYrk1Fars yrke: 1 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker
2 Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc
3 Jurist
4 Prest
5 Skoleverk og vitenskap
6 Offiser
7 Lege, tannlege, dyrlege
8 Ingeniør, fylkesfagsjef, arkitekt
9 Uspes., statsråd, kunstner/litt., pensjonist, renten.

SFaYrk1Svigerfars yrke: 1 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Arbeider, håndverker, funksjonær, gårdbruker
2 Selvst.nær.driv., leder/eier, handlende, etc
3 Jurist
4 Prest
5 Skoleverk og vitenskap
6 Offiser
7 Lege, tannlege, dyrlege
8 Ingeniør, fylkesfagsjef, arkitekt
9 Uspes., statsråd, kunstner/litt., pensjonist, renten.

FamRelFamilierelasjoner
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Far jurist
2 Far og farfar jurist
3 Far og bror jurist
4 Far, bror og farfar jurist
5 Far og sønn jurist
9 Ingen påvist relasjon

FemPerFemårsperioder
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Første femårsperiode innen hvert tiår
2 Annen femårsperiode innen hvert tiår

TidsPerTidsperioder
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Før 1815
1 1815 - 29
2 1830 - 49
3 1850 - 69
4 1870 - 89
5 1890 - 1909

Per30Ar30-års perioder
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 1810-39
2 1840-69

FarYrk2Fars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Jord- og skogbruk
15 Politi, toll, underoffiser
16 Lærer, klokker
17 Jernbane, post, telegraf, etc.
18 Privat funksjonær mellomgruppe
19 Skipsfører, styrmann og loser
21 Bedriftsleder eller -eier
23 Handlende, konsuler
24 Proprietær og godseier
31 Dommere
32 Sentraladministrasjonen
33 Lokaladministrasjonen
35 Prakt. jur., Cand. jur.
41 Prest
42 Skoleverk og vitenskap
43 Offiser
45 Lege, tannlege, dyrlege
46 Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef
47 Uspesifisert
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat
71 Rentier, pensjonist, gårdeier
80 Ukjent (alle m/første siffer 8)
99 Ugift (ingen sv.far), ingen opplysning

SFaYrk2Svigerfars yrke: 2 kolonnes variabel
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
11 Arbeider
12 Håndverker
13 Lavere privat funksjonær
14 Jord- og skogbruk
15 Politi, toll, underoffiser
16 Lærer, klokker
17 Jernbane, post, telegraf, etc.
18 Privat funksjonær mellomgruppe
19 Skipsfører, styrmann og loser
21 Bedriftsleder eller -eier
23 Handlende, konsuler
24 Proprietær og godseier
31 Dommere
32 Sentraladministrasjonen
33 Lokaladministrasjonen
35 Prakt. jur., Cand. jur.
41 Prest
42 Skoleverk og vitenskap
43 Offiser
45 Lege, tannlege, dyrlege
46 Ingeniør, arkitekt, fylkesfagsjef
47 Uspesifisert
51 Statsråd
61 Kunstner, litterat
71 Rentier, pensjonist, gårdeier
80 Ukjent (alle m/første siffer 8)
99 Ugift (ingen sv.far), ingen opplysning

ProdukProduksjon
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
0 Stort forf.skap om både jus og et annet felt
1 Intet forfatterskap
2 Noen få juridiske og/eller politiske artikler
3 Bare lovkommentar/forarbeid, evt. noen få artikler
4 Juridiske håndbøker og lærebøker
5 Stor produksjon av allslags jus
6 Bare økonomisk forfatterskap
7 Bare historisk forfatterskap
8 Bare politisk forfatterskap
9 Bare skjønnlitterært forfatterskap
10 Stort forf.skap innen minst to felt utenfor jus
11 Andre alternativer

KjonnKjønn
Manglende data: Variabeltype:

Koder:
1 Mann
2 Kvinne

NAVNNavn
Manglende data: Variabeltype:

IdNrIdentitetsnummer
Manglende data: Variabeltype: