Litteratur per tilknytningsformer

Litteratur kategorisert på tilknytningsformer.

Antall publikasjoner per tilknytningsform
Tilknytningsform Antall publikasjoner
Frivillig sektor 117
Privat sektor (marked) 85
Kommune 249
Fylkeskommune 105
Storting 197
Offentlig utvalg 42
Regjering 148
Stat 480
Departement 278
Etat 43
Sentraladministrative organ (direktorat m.m.) 224
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 58
Forvaltningsbedrift 44
Andre ordinære forvaltningsorgan 123
Finansieringsinstitusjon 31
Heleide statsaksjeselskap 68
Særlovsselskap 40
Statsforetak 37
Statsselskap organisert etter 1965-loven 26
Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet) 60
Helseforetak 55
Kirkelig rettssubjekt 1
Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse) 12
Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse) 10