Roger Kjærgård (leder), Inga H. Andreassen, Ingjerd Espolin Gaarder, Ingunn Hagen, Erik Hagaseth Haug, Kjersti Isachsen, Mona Mathisen, Peter Plant, Geir Syvertsen (2016):

NOU 2016: 7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/05a79a5ed91e40e1a80e6f8028b21e3e/no/pdfs/nou201620160007000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. mars 2015.
Avgitt til Kunnskapsdepartementet 25. april 2016.

Antall sider:

232

ISBN-nummer:

978-82-583-1271-7

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Nprsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4609

Disse opplysningene er sist endret:

8/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.