Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja (2019):

FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2641784/NIFUrapport2019-29.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/11250/2641784

Antall sider:

168

ISBN-nummer:

978-82-327-0442-2

ISSN-nummer:

1892-2597

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3505

Disse opplysningene er sist endret:

6/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren. Den er basert på data fra NIFUs FoU-statistikk helt tilbake til 1963, med hovedvekt på perioden 1997–2017, samt noen hovedtall for 2018. Rapporten presenterer sentrale utviklingstrekk ved universitetenes og høgskolenes FoU-aktiviteter når det gjelder finansieringskilder, fagområder, forskningsarter og tematiske områder. FoU i helseforetakene fremstilles samlet med data tilbake til 2007. Rapporten gir også oversikt over utviklingen i stillingstyper og kjønnsbalanse. Et eget kapittel er viet sektorens vitenskapelige publisering og viser utviklingstrekk og forskjeller mellom institusjoner, fagområder og omfanget av samarbeid og internasjonalisering.