Internasjonalt reindriftssenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

22.06.2005* Nyopprettelse

Navn: Internasjonalt Fag- og Formidlingssenter for Reindriften
Kort navn: Internasjonalt reindriftssenter
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2011 Kautokeino
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Senterets styre ble oppnevnt i august 2005 og senteret ble offisielt åpnet 2. september 2005 i Kautokeino.
Virksomheten er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.
Senteret skal være fokusert på å skaffe tilveie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften, samt utvikle kommunikasjon og nettverksbygging mellom de forskjellige reindriftsfolkene i de cirkumpolare områdene. Etableringen av senteret er tidsavgrenset til 31.12.2006. Videreføring vil bli vurdert av departementet i løpet av 2006.

Bakgrunn
Etableringen av et internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino er med på å sikre fremtiden for det unike samarbeidet i nord. Denne etableringen har bred faglig og politisk støtte, både nasjonalt og internasjonalt. Etablering av et slikt senter er anbefalt av blant annet Arktisk Råd i utredningen ”Sustainable Reindeer Husbandry” (2002), og av Den 3.Verdenskongressen for Reindriftsfolk, i ”Yakutsk-deklarasjonen” av mars 2005. Den er også anbefalt av den norske Regjeringens ”Nordområde-utvalg” i NOU 32: 2003 Mot nord. Norges utenriksminister Jan Petersen annonserte på Arktisk Råds Ministermøte på Island i november 2004 at; ”..Norway has decided to establish an international centre for reindeer herders in Arctic, in Kautokeino, in close co-operation with the World Reindeer Herders. This will be a resource centre for exchange of information between herders in different countries and promoting co-operation between them”. Regjeringen har fulgt dette opp i melding til det norske Stortinget, St.meld. nr. 30:2005 Muligheter og utfordringer i nord, hvor det anbefales etablering av et slikt senter i nært samarbeid med WRH. I det norske Stortingets oppfølging av denne meldingen, i ”Innstilling til Utenrikskomiteen nr. 264 (2005)”, får Regjeringen støtte for forslaget, og det norske Stortinget uttaler i den anledningen at; ”..Dette er viktig for å styrke samarbeidet mellom urfolkssamfunnene i nord og andre næringsutøvere”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ansvaret for virksomheten ble for øvrig overført fra Landbruks- og matdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet i 2005; jf. St.prp.nr.65 (2004-2005).


Vedtekter
Vedtektene for Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift ble fastsatt av kommunal- og regionalministeren 20. juni 2005.

§ 1 Formål
Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en bærekraftig reindrift i nordområdene og til å styrke samarbeidet mellom reindriftsfolk. Senteret skal også bidra til å ivareta reindriftens tradisjonelle kunnskaper og fremme kjennskap til og forståelse for reindriften.
§ 2 Fag- og formidlingssenterets virksomhet
Fag- og formidlingssenteret skal være en faglig selvstendig institusjon. Fag- og formidlingssenteret skal innhente informasjon og skaffe oversikt over relevant kunnskap om tamreindriften og formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonelle kunnskaper fra reindriften. Fag- og formidlingssenteret kan påpeke behovet for forskning på aktuelle områder. Fag- og formidlingssenteret skal også yte faglig og administrativ bistand til Verdensforbundet for reindriftsfolk og dets internasjonale aktiviteter. Målgrupper for fag- og formidlingssenterets virksomhet er reindriftsutøvere, offentlige myndigheter, forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og samarbeidsorganer - i Norge og andre land.

§ 3 Organisering
Fag- og formidlingssenteret organiseres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Senteret opprettes for en tidsavgrenset periode. Lengden på denne perioden avgjøres av Kommunal- og regionaldepartementet når vedtektene settes i kraft, i samråd med Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet, jf. § 9. Perioden for senterets drift kan forlenges etter avgjørelse av Kommunal- og regionaldepartementet i samråd med de departementer som bidrar til finansieringen av senteret. Senteret ledes av et styre som består av fem medlemmer og tre varamedlemmer.
Daglig leder er ansvarlig for senterets løpende drift.

§ 4 Oppnevning av styret
Kommunal- og regionaldepartementet oppnevner styrets leder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk. Oppnevnelsen skal foretas blant foreslåtte kandidater og gjelder for inntil fire år. Styremedlemmene skal ha kjennskap til reindrift og tradisjonelle kunnskaper relatert til reindrift. Institutt for Arktisk biologi ved Universitetet i Tromsø, Samisk høgskole/Nordisk samisk institutt, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Verdensforbundet for reindriftsfolk, Samerådet, Svenska Samernas Riksförbund i Sverige, Suoma Boazosámit RS i Finland og Reindeer Herders’ Union of Russia i Russland inviteres til å fremme forslag på kandidater til styret. Hver institusjon/organisasjon bes om å fremme forslag på både en kvinne og en mann. Kommunal- og regionaldepartementet og Verdensforbundet for reindriftsfolk kan i samråd invitere andre institusjoner og organisasjoner til å fremme forslag på kandidater til styret.

§ 5 Styret
Styret er fag- og formidlingssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk. Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, samt å utarbeide strategier for senterets virksomhet. Styret skal avgi årsregnskap og årsmelding, og legge frem forslag til budsjett og virksomhetsplan. Styret skal også tilsette daglig leder, og senterets øvrige personell etter innstilling fra daglig leder. Dersom driftsperioden for senteret blir forlenget, vil tilsettingsforholdet for daglig leder og øvrig personell kunne forlenges tilsvarende. Dersom noen av styremedlemmene er forhindret fra å møte, skal varamedlemmer innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 6 Daglig leder
Daglig leder skal lede fag- og formidlingssenterets virksomhet, og har ansvar for senterets interne organisering, innenfor de rammer styret fastsetter. Daglig leder er sekretær for styret, skal forberede og tilrå i de saker som legges frem for styret, og er ansvarlig for å iverksette styrevedtak. Daglig leder er ansvarlig for at den økonomiske driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Daglig leder skal utarbeide budsjettforslag og årsregnskap, og holde styret orientert om økonomiske og andre forhold av betydning for senterets virksomhet. Daglig leder har budsjettdisposisjonsfullmakt og myndighet til å inngå avtaler om senterets eiendeler, prosjekter og samhandlingsrelasjoner innenfor de rammer som styret fastsetter. Daglig leder er ansvarlig for å utlyse ledige stillinger og innstille for styret.

§ 7 Rapportering
Fag- og formidlingssenteret avgir årsrapport og regnskap til Kommunal- og regionaldepartementet. Nærmere krav til rapporteringen følger av Økonomireglementet for staten og de årlige tildelingsbrevene.

§ 8 Evaluering
Senterets virksomhet skal evalueres. Kommunal- og regionaldepartementet avgjør formen på evalueringen i samråd med de departementer som bidrar til finansieringen av senteret.

§ 9 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft fra den tid Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

Hjemmeside: www.reindeercentre.org

01.10.2005* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Ved regjeringsskiftet i oktober 2005 ble ansvaret for arbeidet med samer og nasjonale minoriteter overført fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.01.2010* Navneendring

Navn: Internasjonalt reindriftssenter
Kort navn: ICR

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2020* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan

Internasjonalt reindriftssenter er organisert som et ordinært statlig forvaltningsorgan (bruttobudsjettert virksomhet). Jf. Økonomi- og virksomhetsinstruks for Internasjonalt reindriftssenter 06.01.2020.

Instruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) den 09.01.2020, jf. reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd.

Styret er virksomhetens øverste organ og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, og for å utarbeide strategier for senterets virksomhet. Statsråden har det konstitusjonelle og politiske ansvaret for Internasjonalt reindriftssenter. KMD har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for virksomheten.
Kilde: Økonomi- og virksomhetsinstruks for Internasjonalt reindriftssenter 06.01.2020
(https://www.regjeringen.no/contentassets/f09c5858c3d0434d8b8787dbb1d8dacd/icr---virksomhets--og-okonomiinstruks-2020.pdf)
___________________________________________________________

I henhold til § 3 Organisering i vedtekter for Internasjonalt reindriftssenter fastsatt 12.12.2019 av Kommunal- og moderniseringsdepartemtentet, var Reindriftssenteret tidligere organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.
Kilde: Vedtekter for Internasjonalt reindriftssenter fastsatt 12.12.2019 av Kommunal- og moderniseringsdepartemtentet
(https://www.regjeringen.no/contentassets/988be06056754c96b5ebc3d508c9f371/icr_vedtekter.pdf)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.