Pensjonsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1939* Nyopprettelse

Navn: Trygdeavdelingen
Kort navn: Trygdeavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Arbeidsfelt
Trygdeavdelingen førte kontroll med livsforsikringsselskap og skadeforsikringsselskap, Forsikringsrådet og offentlige hjelpe- og understøttelseskasser for uheldige sjømenn,
lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946.

Til Trygdeavdelingen lå saker om Rikstrygeverkets administrasjon, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart, Norges krigsskaderåd, tilsyn med Krigsskadefondet. lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946.
lov om stønad ved krigsskade på person av 26. november 1954, tilsynet med Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre.

Trygdeavdelingen hadde ansvar for forskjellige pensjonsordninger, bl.a. Statens pensjonskasse, Den norske enkekasse, pensjonskassen for statens tjenestemenn.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1973* Består via innlemming

I hht Statskalenderen 1973 har ikke Trygdeavdelingen lenger noen kontorinndeling. Men det presenteres fortsatt byråsjefer i tilknytning til avdelingen.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.10.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2005* Navneendring

Navn: Pensjonsavdelingen
Kort navn: Pensjonsavdelingen

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.