Fylkesmennenes fellesadministrasjon - Moss

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019 Nyopprettelse

Navn: Fylkesmennenes fellesadministrasjon - Moss
Kort navn: FMFA Moss
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 104 Moss
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)
Fra 1. januar 2019 etableres Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) som et eget forvaltningsorgan. FMFA skal ha ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen fylkesmannsembetenes administrative områder. Målet med etableringen er å legge til rette for gode administrative tjenester som er tilpasset framtidens embeter. Det foreslås å øke bevilgningen med 7 millioner kroner for å dekke engangskostnader ved etableringen av FMFA.

FMFA har ansvar for oppgaver innen økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning som i dag utføres av KMD og av fylkesmannsembetene. FMFA vil ha ansvar for oppgaver som i dag utføres av 240 årsverk, inkludert kjøp av tjenester. FMFA vil være en virksomhet med flere kontorsteder i tilknytning til fylkesmannsembetene.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon har høy fagkompetanse innen det administrative området, og kjenner embetene godt. Vårt oppdrag er å levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetene samfunnsoppdrag. Dette vil vi gjøre ved å standardisere og effektivisere de administrative prosessene og tjenestene i landets ti fylkesmannsembeter, samt å videreutvikle det administrative området.

Alle embeter benytter FMFAs administrative tjenester, systemer og løsninger innen følgende områder:
- FMFA har ansvar for å levere alle IKT-tjenester i embetene. FMFA har videre ansvar for alt IKT-utstyr i embetene, med unntak av telefoni (inntil videre).
- FMFA har ansvar for å levere alle tjenester innen dokumentforvaltning. Fylkesmannen eier fortsatt sitt eget arkiv, men arkivtjenestene leveres av FMFA.
- FMFA har ansvar for veiledning, tilrettelegging og koordinering av arbeidet med informasjonssikkerhet. Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet i det løpende arbeidet i embetet.
- FMFA har ansvar for å inngå rammeavtaler og gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene, være kompetansesenter for embetene, bistå praktisk med gjennomføring av anskaffelser over terskelverdi og koordinere avrop på rammeavtaler som DIFI tilbyr. Embetene er pålagt å rådføre seg med FMFA ved anskaffelser over terskeverdi, men det er det enkelte embetet som er avtalepart.
- HR/personal og økonomi. FMFA har ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.