Skogskoler

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.01.1876* Nyopprettelse

Navn: Skogskoler
Kort navn: Skogskoler
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet: Staten
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Statens skogskole var en skole som tok sikte på å utdanne skogteknikere for å rekruttere funksjonærer til det offentlege og det private skogbruket.

Staten hadde skogskoler i Kongsberg, Bygland, Evenstad, Steinkjer og Osen. Oppland fylke hadde skogskole i Brandbu. Skolene kombinerte praktisk og teoretisk undervisning. Da Norges Landbrukshøgskole ble etablert på Ås, ble det bestemt at skogskolene dessutan skulle være forskoler for skogutdanninga ved landbrukshøgskolen. Siden ble skogskolen på Kongsberg spesialisert som forkurs til landbrukshøgskolen. Dette forkurset ble nedlagt i 2000. På slutten av 1980-tallet ble de andre skogskolene integrerte i distriktshøgskolene. Skolene ble likevel opprettholdt som egne undervisningssteder, men rundt år 2000 ble skogutdanninga nedlagt på de fleste av de gamle skogskolene.

Senere har Høgskolen i Hedmark tilbudt høyskoleutdanning i skog- og utmarksfag på Evenstad.

Staten hadde også praktiske skogskoler, statens yrkesskole for skogbruk, på Sønsterud og Saggrenda ved Kongsberg. Disse skolene er overtatt av fylkeskommunene.
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Statens_skogskole

Se også: Birger Halvorsen: Norges Skogteknikerforbund. I Andreas Vevstad 1998: Norsk Forstmannsforening 100 år. (Landbruksforlaget) ISBN 82-529-2374-7
_______________________________________________________________________________________________________

Pr. 1987-88 fantes det 9 statlige skogskoler i følge St.meld.nr.9 (1987—88) Om landbruksfagskolenes struktur og plass i skolesystemet, jf Innst. S. 161 (1987—88).

Se også NOU 1986: 17 Landbruksfagskolene.
_______________________________________________________________________________________________________

Det totale antallet landbruksfagskoler pr. 1987-88 (Landbruksskoler, skogskoler, gartnerskoler, næringsmiddelskoler landbruksmaskinskoler og reinskoler) var 58 stk; herav 21 statlige. Resten var fylkeseide eller private.

Dette fordelte seg slik:

Landbruksskoler
- Fylkeseide: 29
- Private: 7
- Statlig: 1

Skogskoler
- Statlige: 9

Gartnerskoler:
- Statlige: 6
- Privat: 1

Næringsmiddelskoler:
- Statlige: 2

Landbruksmaskinskoler:
- Statlige: 2

Reindriftsskole:
- Statlig: 1

17.02.1900* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

01.01.1992* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

31.12.1995* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Skrives ut av databasen da samtlige skogskoler enten har gått inn i andre skoler eller blitt overført til fylkeskommunen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.