Kulturdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via omorganisering

Navn: Kultur- og kirkedepartementet
Kort navn: KKD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Kultur- og kirkedepartementet opprettes i forbindelse med nedleggelsen av Kulturdeprtementet og Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet. Når det gjelder opprettelsen av Kultur- og kirkedepartementet er det i praksis Kirkeavdelingen og avsvaret for forvaltningen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn som er de saksfeltene som blir overført fra tidligere Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet til det nye Kultur- og kirkedepartementet.

01.01.2010 Navneendring

Navn: Kulturdepartementet
Kort navn: KUD

01.01.2010 Består via omorganisering

Kulturdepartementet (KUD) vil bestå av det tidligere Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker.

03.05.2019 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Kulturdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål fra Barne- og familiedepartementet. Dette inkluderer etatsstyringsansvaret for Likestillings- og diskrimineringsombudet og for Sekretariatet for diskrimineringsnemnda samt delvis etatsstyringsansvar for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kulturdepartementet har ansvaret for å forvalte og koordinere likestillings- og diskrimineringspolitikken, herunder ansvaret for politikkutvikling på følgende områder: etnisk diskriminering, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk samt kjønnslikestilling. Dette omfatter budsjett og styringsansvar, strategiarbeid, handlingsplaner og forsknings- og utviklingsarbeid (FOU).

Kulturdepartementet har i tillegg ansvaret for å koordinere det internasjonale arbeidet på likestillings- og diskrimineringsområdet, herunder det nordiske samarbeidet (Nordisk ministerråd), det europeiske samarbeidet (Europarådet, EØS/EU, EFTA) og koordinering av rapportering og dialoger (høringer) knyttet til FNs kvinnekonvensjon, FNs konvensjon mot rasediskriminering og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kulturdepartementet har ansvar for å følge opp bilaterale samarbeidsavtaler på likestillingsområdet, herunder oppfølging av programmet Likestilling for utvikling (LIKE).

Kulturdepartementet avgir ansvaret for tro- og livssynsområdet til Barne- og likestillingsdepartementet, som endrer navn til Barne- og familiedepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.