Olje- og energidepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1997* Ny via omorganisering

Navn: Olje- og energidepartementet
Kort navn: OED
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet er registrert nyopprettet 1. Januar 1997. Regjeringen hevdet at den økende internasjonaliseringen av næringslivet setter store krav til en helhetlig politikk på dette området. Regjeringen ønsket å samle ansvaret for næringssakene fra Nærings- og energi-departementet sammen med handels-, internasjonallisering og skipsfartssakene fra Utenriksdepartementet i det nye Næringsdepartement (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, 1996/97, s. 42).

Det gamle Nærings- og energidepartementet betraktes nå for nedlagt, pr. 31.12.1996, og det nye Nærings- og handelsdepartementet for nyopprettet pr. 01.01.1997.

Nedleggelsen av Nærings- og energidepartementet medførte også opprettelse av nytt Olje- og energidepartement, også denne opprettelsen er registrert 1. Januar 1997.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nytt Olje- og energidepartement (OED)

Olje- og energidepartementet overtar de arbeidsområdene fra Nærings- og energidepartementet som gjelder olje-, gass- og energivirksomhet.

Viktige ansvarsområder for det nye departementet vil være:
- energi-, vassdrags- og petroleumslovgivningen, økonomiske og organisatoriske spørsmål knyttet til produksjon, omsetning og overføring av kraft
- energiøkonomisering, energieffektivisering, fornybare energikilder og miljøspørsmål innenfor petroleums- og energisektoren
- konsesjonsbehandling, vannkraftutbygginger, vassdragsreguleringer og andre tiltak i vassdrag, kraftledninger og andre elektriske anlegg
- konsesjonsbehandling, tildeling av utvinningstillatelser, utbygging, drift av olje- og gassfelt, transportspørsmål, markedsspørsmål og disponeringsspørsmål
- norsk industris engasjement i petroleumsvirksomheten, herunder internasjonalisering av industri knyttet til olje- og gassvirksomheten
- samfunnsøkonomiske spørsmål knyttet til energisektoren, kraftsystemet og petroleumssektoren
- energispørsmål og koordinering av internasjonalt energisamarbeid innenfor Norden, IEA, ECE, OPEC, NATO, EU og EØS, annet multi- og bilateralt samarbeid, samt traktatsforhandlinger m.m.
- forskning innenfor energi- og petroleumssektoren
- etatsstyringsansvar for Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energiverk
- eieroppfølging av Statoil, Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, Statnett SF og Statkraft SF
- olje- og kraftforsyningsberedskap.

Organisatorisk deling av det tidligere Nærings- og energidepartementet

Energi- og vassdragsavdelingen, Olje- og gassavdelingen og deler av Administrativ og Juridisk avdeling overføres fra Nærings- og energidepartementet.
Intern organisering

Olje- og energidepartementet organiseres ved opprettelsen i 3 avdelinger:
- Administrasjons- og økonomiavdelingen.
- Energi- og vassdragsavdelingen.
- Olje- og gassavdelingen.

Energi- og vassdragsavdelingen vil ha ansvaret for arbeidet med landbasert energiproduksjon, vassdragsforvaltning og energibruk. Olje- og gassavdelingen vil ha ansvaret for saker som angår olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Personale
Det er lagt til grunn at personale som er ansatt i stillinger som skal overføres skal tjenestegjøre i de nye departementene uten ny tilsetting eller utnevning.

Kilde: Bl.a. Forskrift FOR-1996-12-20-1156 Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997.
(https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1996-12-20-1156)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.