Barne- og familiedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 45 86 131 44 76 120 1 10 11
1991 39 84 123 37 73 110 2 11 13
1992 39 89 128 36 78 114 3 11 14
1993 40 86 126 36 74 110 4 12 16
1994 37 103 140 36 85 121 1 18 19
1995 47 103 150 46 84 130 1 19 20
1996 44 100 144 42 85 127 2 15 17
1997 46 101 147 45 84 129 1 17 18
1998 44 101 145 42 78 120 2 23 25
1999 35 118 153 34 86 120 1 32 33
2000 40 117 157 40 114 154 3 3
2001 39 105 144 39 78 117 27 27
2002 34 116 150 33 85 118 1 31 32
2003 40 117 157 38 89 127 2 28 30
2004 34 109 143 33 85 118 1 24 25
2005 42 115 157 42 86 128 29 29
2006 35 99 134 35 76 111 23 23
2007 39 99 138 37 75 112 2 24 26
2008 53 108 161 50 86 136 3 22 25
2009 60 114 174 53 87 140 7 27 34
2010 65 124 189 63 96 159 2 28 30
2011 61 142 203 56 112 168 5 30 35
2012 60 137 197 55 105 160 5 32 37
2013 60 133 193 57 117 174 3 16 19
2014 52 126 178 50 103 153 2 23 25
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 40 38 39 40 38 39 40 39
1991 38 39 39 39 39 39 37 36
1992 39 40 39 39 40 40 36 37
1993 38 40 40 38 41 40 37 37
1994 40 39 39 40 39 39 36 37
1995 40 39 39 39 40 40 36 36
1996 41 40 40 41 40 40 35 37
1997 40 41 40 39 42 41 37 38
1998 39 41 41 40 42 41 41 40
1999 41 41 41 41 41 41 41 41
2000 42 41 41 42 41 41
2001 43 42 42 43 42 42 41 41
2002 44 41 42 44 42 42 39 39
2003 44 41 42 43 42 43 38 39
2004 45 43 43 45 42 43 43 43
2005 44 42 43 44 42 43 44 44
2006 46 44 44 46 43 44 44 44
2007 47 43 44 47 43 45 43 44
2008 46 44 44 45 44 44 45 46
2009 45 44 45 45 44 45 46 45 45
2010 46 44 44 46 43 44 45 45
2011 46 43 44 46 44 45 47 42 43
2012 47 44 45 46 44 45 52 45 46
2013 47 44 45 47 43 45 46 46
2014 49 43 45 48 44 45 43 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1991 Navneendring

Navn: Barne- og familiedepartementet
Kort navn: BFD

Barne- og familiedepartementet fikk sitt navn 1. januar 1991. Ett år tidligere ble Familie- og forbrukerdepartementet opprettet ved kongelig resolusjon av 22. desember 1989.

Saksområder ble overført fra det nedlagte Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet (SFT) og Kulturdepartementet (fra 01.01.1991).

Hensikten med å opprette et nytt Barne- og familiedepartement var å styrke innsatsen for barn, ungdom, familie, likestilling, forbrukervern og produktsikkerhet gjennom å samle og å koordinere disse områdene i ett departement.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.2006 Navneendring

Navn: Barne- og likestillingsdepartementet
Kort navn: BLD

01.01.2006 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Barnehagesakene overføres til Kunnskapsdepartementet

01.01.2010 Navneendring

Navn: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Kort navn: BLD

01.01.2010 Består via omorganisering

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil bestå av det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet og inkluderings- og mangfoldssaker som overføres fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.04.2010* Består via omorganisering

Som varslet i statsbudsjettet skal fylkesnemndene i 2010 etableres som et selvstendig forvaltningsorgan, og det opprettes en sentral administrasjon for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Den administrative styringen av fylkesnemndene har fram til nå vært en integrert del av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets virksomhet, og den sentrale administrasjonen vil overta de administrative oppgavene som til nå har ligget i departementet. Målet med å opprette et eget forvaltningsorgan for fylkesnemndene er å styrke den administrative styringen av nemndene. Dette legger bl.a. til rette for bedret ressursutnyttelse på tvers av nemndene, kompetanseheving og videreutvikling av saksbehandlingen.

Kilde: Pressemelding , 20.03.2010, Nr.: 10008, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

01.04.2016 Navneendring

Navn: Barne- og likestillingsdepartementet
Kort navn: BLD

I statsrådet 16. desember 2015 ble det varslet at Integreringsavdelingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i løpet av første kvartal 2016 overføres til Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble også varslet at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra samme tidspunkt vil skifte navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

De budsjettmessige konsekvensene av ny budsjettstruktur for statsbudsjettet for 2016 er innarbeidet i Prop. 59 S (2015-2016) som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2016, jf. Innst. 194 S (2015-2016) fra finanskomiteen.

01.04.2016* Består via omorganisering

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

03.05.2019 Navneendring

Navn: Barne- og familiedepartementet
Kort navn: BFD

Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne- og familiedepartementet og overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet.

03.05.2019 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne- og familiedepartementet og overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet. Dette inkluderer:
- Rammetilskudd til Den norske kirke
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
- Tilskudd til Sjømannskirken
- Gravplassforvaltningen – tilskuddsforvaltning og regelverks- og lovfortolkning
- Kirkebygg – rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg og tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser
- Tilskudd til privateide kirkebygg
- Saker som kommer inn under lov om helligdagsfred
- Etatsstyringsansvaret for Opplysningsvesenets fond

Ansvaret for etatsstyring av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ligger i Kulturdepartementet. Også ansvaret for krigsgravtjenesten ligger i Kulturdepartementet.

Barne- og familiedepartementet avgir ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål til Kulturdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.