Finanstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

24.03.1986 Ny via sammenslåing

Navn: Kredittilsynet
Kort navn: Kredittilsynet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Kredittilsynet etableres 24. mars 1986 ved en sammenslåing av Bankinspeksjonen fra Finasnsdepartementet og Forsikringsrådet fra Sosialdepartementet. Fra tidligere (1983) var også Meglerkontrollen (Handelsavdelingen, Handelsdepartementet, innlemmet i Bankinspeksjonen. Etaten har eget styre og er underlagt FTD.
Etaten fører tilsyn med forretningsbanker, sparebanker, finansieringsselskap, obligasjonsutstedende kredittforetak, finansmeglere, aksjefond, fondsmeglere, eiendomsmeglere, Verdipapirsentralen, livs- og skadeforsikringsselskaper, sjøtrygdelag, private- og kommunale pensjonsordninger m.v.

Om opprettingen av Kredittilsynet:
- "Forslag til samordning av Forsikringsrådets og Bankinspeksjonens virksomhet (Kredittilsynet). Uttalelse fra prosjektgruppe oppnevnt av Finansdepartementet 10.5.1984".
- Ot.prp.nr.49 1984-85: Om lov om oppretting av Tilsynet for Kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel (Kredittilsynet) ved endring i lov 7. desember 1956 nr. 1 om offentlig tilsyn med banker og andre kredittinstitusjoner (Bankinspesjonen) og lov 29. juli 1911 om forsikringsselskaper m.v.
- Innst.S.nr.67 1984-85 (ingen store merknader)
- Ot.tid. s. 731-35 1984-85 (ingen merknader)
- Lt.tid. s. 119-21 (ingen merkander)

21.12.2009 Navneendring

Navn: Finanstilsynet
Kort navn: Finanstilsynet

Kredittilsynet endret 21. desember navn til Finanstilsynet og flyttet til nye lokaler i Oslo sentrum. Det nye navnet er mer i tråd med internasjonal praksis og reflekterer bedre det vide spekteret av tilsynsoppgaver som omfatter hele finanssektoren.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.