Skattedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 125 111 236 119 96 215 6 15 21
2010 145 125 270 139 108 247 6 17 23
2011 141 134 275 138 109 247 3 25 28
2012 149 149 298 145 129 274 4 20 24
2013 153 154 307 149 131 280 4 23 27
2014 184 182 366 178 159 337 6 23 29
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 48 45 46 47 45 46 53 48 49
2010 47 45 46 47 45 46 48 46 46
2011 48 46 47 48 46 47 43 44
2012 48 46 47 49 46 47 45 44
2013 49 45 47 49 45 47 45 45
2014 48 46 47 48 46 47 43 48 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1957* Navneendring

Navn: Riksskattestyrets og skattedirektørens kontor
Kort navn: Riksskattestyr/skattedirs. ktr.

01.01.1958* Består via innlemming

Direktoratet for skatt av årets inntekt innlemmes i Riksskattestyrets og skattedirektørens kontor.

01.01.1973* Består via innlemming

01.01.1978 Navneendring

Navn: Skattedirektoratet
Kort navn: Skattedirektoratet

01.01.2004 Består via omorganisering

Finansdepartementet samordner tidligere funksjoner innenfor statlig økonomistyring i én virksomhet under departementet, jf.
omtale i Gul bok 2003 (pkt. 7.1) - [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-1-2002-2003--2.html?id=419105] og i St.prp. nr. 65 (2002-2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 (pkt. 3.15) - [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-65-2002-2003-.html?id=138427]

Formålet med samordningen er å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Som ledd i dette arbeidet etablerer Finansdepartementet et Senter for statlig økonomistyring fra 1.1.2004.

Senter for statlig økonomistyring vil være et forvaltningsorgan med funksjoner og oppgaver innenfor økonomistyring som i dag utføres av Finansdepartementet, Skattedirektoratet og 18 skattefogdkontorer. Samordningen vil berøre om lag 280 personer i de nevnte virksomhetene. Senteret vil bestå av en sentral enhet samlokalisert med Skattedirektoratet og seks regionkontorer lokalisert på steder der det i dag er skattefogdkontorer. Det legges opp til å etablere regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Hamar. I tillegg vil det bli opprettholdt et kontor i Vadsø som skal utføre spesialfunksjoner under regionkontoret i Tromsø. Regionaliseringen av økonomitjenestene planlegges gjennomført over en toårsperiode, med fullføring innen utgangen av 2005.

Den sentrale enheten skal være et relativt lite ekspertorgan for økonomistyring i staten. I tillegg til funksjoner og oppgaver knyttet til statlig økonomistyring som fram til 2004 utføres i Skattedirektoratet, legges det opp til å overføre en del funksjoner innenfor økonomistyring fra Finansdepartementet til Senteret. Dette gjelder både funksjoner knyttet til de obligatoriske konsernsystemene i staten, dvs. statsregnskapet og statens konsernkontosystem med betalingsformidling, og ulike forvaltningsoppgaver. I tillegg vil Senteret videreføre rollen som leverandør av fellestjenester til statlige virksomheter i form av operative lønns- og regnskapstjenester. Dagens avtaler om leveranse slike tjenester mellom skatteetaten og statlige virksomheter, vil bli videreført i regi av Senteret.

Kilde:
- Gul bok 2003-2004 (pkt. 10.1)
[http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20032004/stprp-nr-1-2003-2004--4/10/1.html?id=451728]
- St.prp.nr.1 2003-2004 finansdepartementet, nytt kap. 1631.
[http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20032004/stprp-nr-1-2003-2004-.html?id=138572]

01.01.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Skatteetatens IT og servicepartner (SITS)

Skattedirektoratet (SKD) er omorganisert fra 1. januar 2008 og består av to deler: et strategisk direktorat og Skatteetatens IT- og servicepartner. Det strategiske direktoratet er organisert med sikte på styrket strategisk styring av etatens kjernevirksomhet. Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) skal utvikle og levere IT- løsninger og tjenester, samt alle andre typer administrative tjenester etaten har behov for. I tillegg er det også fra 1. januar 2008 etablert en ny veiledningstelefon, Skatteopplysningen, som skal håndtere alle telefoniske henvendelser fra publikum.

Skattedirektoratets myndighetsutøvelse og strategiske virksomhet ivaretas av fire avdelinger samt skattedirektørens staber. Denne virksomheten vil omfatte ca. 250 medarbeidere.

Avdeling forebygging og kontroll skal ha et samlet grep om Skatteetatens virkemidler og aktivt tilrettelegge for riktig virkemiddelbruk overfor ulike skattytergrupper.

Rettsavdelingen ivaretar overordnet fagansvar på rettsområdet, driver rettsutvikling, sikrer god myndighetsutøvelse og utvikler skatte- og avgiftsregnskapet.

Regionsstyringsavdelingen har ansvaret for planleggings- og oppfølgingsprosesser mot regionene. Dette innebærer å utarbeide styringsdialog og ressursdisponering for regionene, oppfølging av resultater samt oppfølging av styringsverktøy.

Innovasjons- og utviklingsavdelingen sørger for at SKD har et strategisk og helhetlig grep på etatens utviklingsarbeid som sikrer god kvalitet i tjenestene til publikum og hensiktsmessige arbeidsprosesser for regionene.

Skatteetatens IT og servicepartner (SITS) er Skatteetatens leverandør av IT- og servicetjenester som er knyttet opp mot etatens kjernevirksomhet. Dette omfatter leveranser innenfor IT- og skatte- og avgiftsfaglig systemforvaltning, samt virksomhetstjenester innenfor administrasjon og service. Både skattytere og de interne enhetene i etaten er viktige mottakere av leveransene fra SITS. Formelt er SITS en del av Skattedirektoratet. SITS har ca 700 medarbeidere, hvor ca 160 er lokalisert i Grimstad, ca 450 i Oslo og ca 40 på Lillehammer. Resten av medarbeiderne har arbeidssted i en av de fem regionene. I løpet av 2009 innfases ytterligere drift- og brukerstøttepersonell til SITS fra regionene. Disse skal ha arbeidssted i de fem regionene.

Kilde: Statskalenderen

01.01.2016 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

01.04.2018* Består via omorganisering

I 2018 ble NAV Innkreving overført fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten.

Forvaltningsansvaret for Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) overføres fra Arbeids- og velferdsaetaten fra 1.4.2018. Bakgrunnen for overføringen er at ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral fra 1. april 2018 overføres til fra Arbeids- og velferdsetaten til Skattetaten.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.