Etatsoversikt - statsansatte

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Statsansatte ordinært regulativlønte per etat, år 2014
Ansatte Årsverk
Kode Etat Departementsområde Antall Andel % Antall Andel %
0:1 STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 74 0.0 73.0 0.1
0:2 REGJERINGSADVOKATEN STATSMINISTERENS KONTOR 54 0.0 51.9 0.0
1:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 0.5 806.6 0.6
1:3 UTENRIKSTJENESTEN UTENRIKSDEPARTEMENTET 621 0.4 619.8 0.4
1:4 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID UTENRIKSDEPARTEMENTET 233 0.2 229.7 0.2
1:6 FREDSKORPSET UTENRIKSDEPARTEMENTET 34 0.0 32.5 0.0
4:1 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390 0.3 382.1 0.3
4:2 DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 100 0.1 99.5 0.1
4:3 RETTSVESEN MV JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 388 0.3 369.3 0.3
4:5 KRIMINALOMSORGEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4763 3.1 4596.6 3.3
4:6 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 0.0 34.8 0.0
4:7 POLITIETATER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15015 9.9 14513.9 10.3
4:11 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 625 0.4 597.4 0.4
4:13 HOVEDREDNINGSSENTRALENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 0.0 44.0 0.0
4:14 KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 0.0 11.2 0.0
4:17 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 0.0 33.8 0.0
4:18 UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 995 0.7 956.7 0.7
4:19 UTLENDINGSNEMNDA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 357 0.2 348.0 0.2
11:1 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 0.1 144.6 0.1
11:5 MATTILSYNET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 1382 0.9 1287.6 0.9
11:6 BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 432 0.3 390.9 0.3
11:7 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 71 0.0 61.6 0.0
11:8 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 212 0.1 202.8 0.1
11:9 REINDRIFTSFORVALTNINGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 23 0.0 22.1 0.0
11:10 STATENS LANDBRUKSFORVALTNING LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 193 0.1 188.5 0.1
11:11 VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 343 0.2 317.1 0.2
13:1 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 0.1 171.3 0.1
13:8 JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3996 2.6 3879.0 2.8
13:9 STATENS VEGVESEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6970 4.6 6753.3 4.8
13:10 LUFTFARTSTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 186 0.1 181.0 0.1
13:11 POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 150 0.1 145.9 0.1
13:12 STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 0.0 45.3 0.0
13:13 STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 63 0.0 61.6 0.0
13:14 KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1115 0.7 1088.1 0.8
16:1 FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 303 0.2 297.1 0.2
16:2 FINANSTILSYNET FINANSDEPARTEMENTET 277 0.2 270.3 0.2
16:3 SKATTEETATEN FINANSDEPARTEMENTET 6100 4.0 5800.6 4.1
16:5 TOLL- OG AVGIFTSETATEN FINANSDEPARTEMENTET 1927 1.3 1860.9 1.3
16:7 STATISTISK SENTRALBYRÅ FINANSDEPARTEMENTET 921 0.6 850.0 0.6
16:8 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 363 0.2 355.6 0.3
16:9 STATENS INNKREVINGSSENTRAL FINANSDEPARTEMENTET 364 0.2 347.5 0.2
17:1 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET 390 0.3 381.7 0.3
17:5 FORSVARET FORSVARSDEPARTEMENTET 16376 10.8 15925.2 11.3
17:6 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 703 0.5 684.7 0.5
17:8 FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 1559 1.0 1503.2 1.1
17:9 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) FORSVARSDEPARTEMENTET 194 0.1 191.3 0.1
26:1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 0.1 154.4 0.1
26:2 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 575 0.4 559.7 0.4
26:3 OLJEDIREKTORATET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 225 0.1 218.7 0.2
34:1 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 0.2 234.6 0.2
34:2 MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 718 0.5 697.2 0.5
34:3 NORSK KULTURMINNEFOND KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 15 0.0 14.8 0.0
34:4 NORSK POLARINSTITUTT KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 153 0.1 148.9 0.1
34:5 RIKSANTIKVAREN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 164 0.1 158.3 0.1
35:1 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 0.2 325.7 0.2
35:2 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 0.0 23.4 0.0
35:3 GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 79 0.1 75.8 0.1
35:4 JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 97 0.1 95.1 0.1
35:5 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 216 0.1 209.1 0.1
35:6 NORSK AKKREDITERING NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 0.0 23.5 0.0
35:7 NORSK ROMSENTER NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 0.0 36.9 0.0
35:8 PATENTSTYRET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 264 0.2 253.7 0.2
35:9 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 562 0.4 537.7 0.4
35:10 SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 330 0.2 324.0 0.2
35:11 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 0.0 4.0 0.0
35:12 KONKURRANSETILSYNET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 108 0.1 106.8 0.1
35:13 NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 129 0.1 121.6 0.1
35:14 FISKERIADMINISTRASJON NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 476 0.3 449.8 0.3
35:16 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 581 0.4 563.6 0.4
39:1 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 0.1 200.3 0.1
39:2 HELSEDIREKTORATET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 864 0.6 820.1 0.6
39:3 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 159 0.1 147.0 0.1
39:4 STATENS HELSETILSYN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 114 0.1 104.7 0.1
39:6 FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 850 0.6 798.3 0.6
39:7 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 202 0.1 170.6 0.1
39:8 STATENS STRÅLEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 121 0.1 116.4 0.1
39:9 PASIENTSKADENEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 62 0.0 58.8 0.0
39:12 STATENS LEGEMIDDELVERK HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 252 0.2 241.8 0.2
39:16 BIOTEKNOLOGINEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 0.0 6.8 0.0
39:18 STATENS HELSEPERSONELLNEMND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 0.0 6.8 0.0
39:19 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 45 0.0 43.2 0.0
39:20 KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 0.0 1.9 0.0
39:21 STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 51 0.0 49.5 0.0
39:23 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 597 0.4 538.2 0.4
39:24 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 20 0.0 19.6 0.0
42:1 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 0.2 299.9 0.2
42:2 UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1247 0.8 1151.2 0.8
42:5 VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 0.0 31.1 0.0
42:8 UNIVERSITETER OG HØGSKOLER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37611 24.7 31193.8 22.2
42:9 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 0.0 9.6 0.0
42:10 METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 338 0.2 318.9 0.2
42:11 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 76 0.0 75.3 0.1
42:13 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 78 0.1 63.2 0.0
42:14 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 83 0.1 75.1 0.1
42:15 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 89 0.1 86.9 0.1
42:16 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 320 0.2 305.5 0.2
42:17 VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 106 0.1 99.5 0.1
42:18 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 0.0 11.8 0.0
50:2 DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLENE I NORGE 87 0.1 85.8 0.1
50:3 FINNMARKSKOMMISJONEN DOMSTOLENE I NORGE 6 0.0 6.0 0.0
50:4 HØYESTERETT DOMSTOLENE I NORGE 42 0.0 41.2 0.0
50:5 JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 0.0 10.8 0.0
50:6 JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 254 0.2 242.9 0.2
50:7 LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 122 0.1 113.7 0.1
50:8 TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 946 0.6 880.1 0.6
51:2 SAMEDIGGI SAMETINGET EVENES SAMEDIGGI / SAMETINGET 3 0.0 3.0 0.0
51:3 SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK SAMEDIGGI / SAMETINGET 65 0.0 64.3 0.0
51:4 SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEONO SAMEDIGGI / SAMETINGET 36 0.0 34.6 0.0
51:5 SAMEDIGGI SAMETINGET MANNDALEN SAMEDIGGI / SAMETINGET 4 0.0 3.9 0.0
51:6 SAMEDIGGI SAMETINGET SNÅSA SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 0.0 8.2 0.0
51:7 SAMEDIGGI SAMETINGET TROMSØ SAMEDIGGI / SAMETINGET 7 0.0 7.0 0.0
51:8 SAMEDIGGI SAMETINGET TYSFJORD SAMEDIGGI / SAMETINGET 14 0.0 13.5 0.0
51:9 SAMEDIGGI SAMETINGET VARANGERBOTN SAMEDIGGI / SAMETINGET 13 0.0 12.3 0.0
52:2 HUSBANKEN REGION BODØ HUSBANKEN 35 0.0 34.2 0.0
52:3 HUSBANKEN HOVEDKONTORET HUSBANKEN 115 0.1 112.2 0.1
52:4 HUSBANKEN REGION HAMMERFEST HUSBANKEN 18 0.0 17.5 0.0
52:5 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE HUSBANKEN 36 0.0 34.5 0.0
52:6 HUSBANKEN REGION VEST HUSBANKEN 45 0.0 42.5 0.0
52:7 HUSBANKEN REGION SØR HUSBANKEN 29 0.0 28.7 0.0
52:8 HUSBANKEN REGION ØST HUSBANKEN 53 0.0 51.4 0.0
59:1 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 0.3 393.9 0.3
59:2 HUSLEIETVISTUTVALGET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 20 0.0 19.6 0.0
59:3 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 27 0.0 26.6 0.0
59:4 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 71 0.0 69.2 0.0
59:15 FYLKESMANNSEMBETENE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2580 1.7 2422.9 1.7
59:16 DATATILSYNET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 40 0.0 39.3 0.0
59:17 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 718 0.5 698.0 0.5
59:18 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 254 0.2 244.4 0.2
59:19 GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 0.0 6.0 0.0
59:20 INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 0.0 4.2 0.0
59:21 STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 849 0.6 812.5 0.6
59:22 STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 883 0.6 861.4 0.6
61:1 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 494 0.3 479.6 0.3
71:1 SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN STORTINGET 55 0.0 52.9 0.0
71:2 STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET STORTINGET 8 0.0 7.8 0.0
83:1 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 0.1 172.8 0.1
83:2 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 122 0.1 113.8 0.1
83:3 FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 127 0.1 122.1 0.1
83:4 BARNEOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 0.0 16.2 0.0
83:5 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 219 0.1 208.5 0.1
83:6 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4395 2.9 3831.1 2.7
83:7 FORBRUKEROMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 0.0 28.3 0.0
83:8 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 0.0 4.0 0.0
83:9 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 58 0.0 56.1 0.0
83:10 SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 0.0 8.2 0.0
83:11 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 47 0.0 40.1 0.0
89:1 KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTET 148 0.1 142.5 0.1
89:11 ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 313 0.2 294.3 0.2
89:12 NORSK FILMINSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 101 0.1 92.3 0.1
89:28 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 11 0.0 8.9 0.0
89:30 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO KULTURDEPARTEMENTET 19 0.0 18.5 0.0
89:31 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 70 0.0 66.4 0.0
89:32 MEDIETILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 51 0.0 49.6 0.0
89:33 NASJONALBIBLIOTEKET KULTURDEPARTEMENTET 441 0.3 410.4 0.3
89:34 NORSK KULTURRÅD KULTURDEPARTEMENTET 129 0.1 125.4 0.1
89:35 NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET 54 0.0 49.0 0.0
89:36 RIKSKONSERTENE KULTURDEPARTEMENTET 61 0.0 59.5 0.0
89:37 RIKSTEATRET KULTURDEPARTEMENTET 34 0.0 33.0 0.0
89:38 SPRÅKRÅDET KULTURDEPARTEMENTET 35 0.0 32.0 0.0
89:42 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KULTURDEPARTEMENTET 15 0.0 12.3 0.0
89:43 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND KULTURDEPARTEMENTET 56 0.0 54.0 0.0
89:45 KIRKERÅDET KULTURDEPARTEMENTET 67 0.0 62.4 0.0
89:48 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER KULTURDEPARTEMENTET 58 0.0 51.0 0.0
89:51 PRESTESKAPET KULTURDEPARTEMENTET 1648 1.1 1521.0 1.1
90:1 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 204 0.1 196.4 0.1
90:2 ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14628 9.6 13567.4 9.7
90:3 ARBEIDSRETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.0 1.0 0.0
90:4 ARBEIDSTILSYN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 592 0.4 572.7 0.4
90:5 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 0.0 25.0 0.0
90:6 PETROLEUMSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 168 0.1 161.5 0.1
90:7 RIKSMEKLEREN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 0.0 2.0 0.0
90:8 STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 113 0.1 104.7 0.1
90:9 STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 391 0.3 384.3 0.3
90:10 TRYGDERETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 0.0 58.3 0.0

Kolonnene "Andel %" viser etatens andel av henholdsvis landets statsansatte og andel av landets statsårsverk.