Våre brukere

Nedenfor vises en oversikt over institusjonene som har avtale med NSD. Forskere og studenter ved disse institusjonene skal melde sine forskningsprosjekter til NSD hvis prosjektet behandler personopplysninger.

  Universiteter

 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Nord universitet
 • NTNU - Norges tekniske -naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet - Storbyuniversitetet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

  Vitenskapelige høgskoler

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Molde
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • VID vitenskapelig høgskole

  Høgskoler

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for ledelse og teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen AS
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Politihøgskolen
 • Rudolf Steinerhøyskolen
 • Samisk høgskole
 • Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS

  Instituttsektoren

 • Agderforskning
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • CMI Chr. Michelsens Instiutt
 • Flymedisinsk institutt
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • GenØk - Senter for Biosikkerhet
 • Havforskningsinstituttet
 • Institutt for fredsforskning PRIO
 • Institutt for samfunnsforskning
 • International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)
 • KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS)
 • KUN senter for kunnskap og likestilling
 • Learn Lab
 • LEFO - Legeforskningsinstituttet
 • Møreforsking AS
 • NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • Nofima AS
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Nordlandsforskning AS
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Northern Research Institute Tromsø AS (Norut)
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Proba samfunnsanalyse
 • Rambøll Management Consulting AS
 • Rogaland A-senter as
 • RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Senter for økonomisk forskning AS
 • SINTEF AS
 • SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Stiftelsen helseutvalget
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Telemarksforsking
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trøndelag Forskning og Utvikling AS
 • Uni Research AS
 • Unirand AS
 • Vestlandsforsking
 • Østfoldforskning AS
 • Østlandsforskning

  Andre organisasjoner

 • Harstad Kommune
 • Husbanken
 • ideas2evidence
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kristiansund Kommune
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Oslo Economics
 • Oslo Kommune
 • Senter for internasjonalisering av utdanning SIU
 • Statped
 • Uni Research Polytec

  Helsesektoren

 • Apokus AS
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Blå Kors Haugaland A - Senter AS
 • Borgestadklinikken - Blå Kors Sør SA
 • FRAMBU senter for sjeldne diagnoser
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • Helse Fonna HF
 • Helse Vest RHF
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt
 • Lade BehandlingsSenter Blå Kors
 • Laerdal Medical AS
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
 • Nordlandssykehuset HF
 • Opptreningssenteret i Finnmark
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Solli Distriktspsykiatriske Senter
 • St. Olavs Hospital
 • Steffensrud Rehabiliteringssenter AS
 • Stiftelsen Bergensklinikkene
 • Stiftelsen Betanien Bergen
 • Stiftelsen CatoSenteret
 • Stiftelsen SOR
 • Stiftelsen Viken senter
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Tyrilistiftelsen
 • Valnesfjord Helsesportssenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)