Samtykke

Må jeg innhente samtykke fra utvalget?

Som hovedregel skal det innhentes samtykke fra de som inkluderes i forskningen din. For at samtykket skal være gyldig, må det være frivillig, spesifikt, informert og utvetydig. Det betyr at de som inviteres til deltakelse må forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser samtykke til deltakelse i forskningen din får. Det må ikke være tvil om at vedkommende har samtykket til å delta i din forskning.

Hvordan innhenter jeg samtykke?

Personvernforordningen stiller ikke krav til om samtykke gis skriftlig eller muntlig, men du må kunne dokumentere (eller påvise) at samtykke er innhentet. Samtykke skal være gitt gjennom en aktiv handling, for eksempel ved en signatur, å klikke på eller hake av i en boks. Vi anbefaler skriftlig informasjon og skriftlig samtykke som hovedregel.

Det bør benyttes avkryssingsbokser (i tillegg til underskrift) i prosjekter som er lagt opp slik at deltakeren kan velge å samtykke til noen deler av studien uten å delta på alt (for eksempel spørreskjema, men ikke intervju), eller det skal innhentes opplysninger fra andre kilder, spesielt når taushetsplikten oppheves for at opplysninger om deltakeren kan utleveres.

Kan utvalget tilbaketrekke samtykke?

Det skal være like lett for deltakeren å gi sitt samtykke som det er å trekke samtykke tilbake. Et samtykke skal kunne trekkes tilbake uten negative konsekvenser for den som deltar. Hvis ikke, er ikke samtykke gyldig. Ved tilbaketrekking av samtykke er hovedregelen at vedkommendes personopplysninger skal slettes.

Hva er eksplisitt samtykke?

Eksplisitt samtykke er et samtykke som er gitt på en ekstra tydelig måte. Eksplisitt samtykke kan for eksempel være at en må bruke BankID for å signere en samtykkeforespørsel, at en sender en skriftlig erklæring på at en ønsker å delta eller at en bruker en form for toveisverifikasjon.
 
Eksplisitt samtykke er aktuelt når det skal samles inne særlige (sensitive) kategorier av personopplysninger, når personopplysninger skal overføres til utlandet eller når det skal tas automatisert individuelle avgjørelser. 


Finnes det andre behandlingsgrunnlag enn samtykke?

I noen tilfeller kan det være aktuelt å ikke innhente samtykke fra dem som inkluderes i forskningen og du må da ha et annet behandlingsgrunnlag for å behandle/kunne samle inn personopplysninger. Hvis du ikke skal innhente samtykke må du ha en veldig god begrunnelse.  I de fleste tilfeller må du kunne begrunne hvorfor forskningen er i allmenhetens interesse (samfunnsnytten ved prosjektet ditt).

Forskningsprosjekter hvor det kan være aktuelt å ikke innhente samtykke er for eksempel:

En fellesnevner er at du henter inn opplysninger fra andre kilder enn personen selv, og at du dermed ikke er i kontakt med vedkommende. Selv om du ikke innhenter samtykke, må du likevel vurdere å gi informasjon.

Dersom du ikke skal innhente samtykke, må du begrunne dette godt i meldeskjemaet.

Sist endret: 31-08-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)