Data relevant for COVID-19

På denne temasiden har vi samlet ulike databeholdninger som inneholder data om epidemier, helse, tillit til myndigheter og samfunnet, holdninger til beredskap, sysselsetting, næringsstatistikk og økonomi.

Norsk Medborgerpanel, runde 1-15, 2003-2019

Stikkord: helsetjenester, medier, beredskap, overvåking, vaksinering.

Norsk medborgerpanel er en nettbasert spørreundersøkelse om nordmenns holdninger om ulike samfunnstema. Et gjengående tema er tillit og holdninger. I de ulike rundene finnes det variabler om tillit til helsetjenester, medier, myndighetenes håndtering av epidemier, krisehåndtering, beredskap, overvåkning, vaksinering, norsk økonomi, etc.

Må bestilles >>

European Social Survey

Stikkord: holdninger, tillit til institusjoner m.m.

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tverrnasjonal spørreundersøkelse som har vært gjennomføres hvert annet år i en lang rekke europeiske land siden 2002. ESS måler holdninger, oppfatninger og atferdsmønstre rundt i Europa, deriblant sosial tillit og tillit til samfunnsinstitusjoner.

Fritt tilgjengelig: Online analyse og nedlasting >>

Meningsmålingsarkivet

Stikkord: svineinfluensa, vaksinering, beredskap

Meningsmålingsarkivet omfatter mer enn 50.000 spørsmål stilt i perioden 1964 til idag. Data er levert av meningsmålingsbyråene TNS Gallup, Respons Analyse, ACNielsen Norge, Opinion og Ipsos MMI. Arkivet inneholder variabler om blant annet svineinfluensa, vaksinering, tillit til beredskap og myndigheter.

Søk tilgang >>

Levekårsundersøkelsen, tversnitt: Helse

Stikkord: helse, levevaner, funksjonsevne, helse- og omsorgstjenester

I 1996 ble den Samordnede levekårsundersøkelsen innført, bestående av årlige tverrsnitt- og panelundersøkelser. Tverrsnittsundersøkelsen roterer tema i en tre-årlig syklus, mellom helse, boforhold og arbeidsforhold. At undersøkelsene er gjentatt gjennom flere år gjør det mulig å se på trender over tid. Undersøkelsene med fokus på helse inneholder variabler om helsetilstand, funksjonsevne, levevaner og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Må bestilles >>

Innbyggerundersøkelsen

Stikkord: helse, omsorg, myndighetsorganer

Undersøkelsen sier noe om hvor fornøyde innbyggere og brukerne er med sin kommune og med de store tjenestene/virksomhetene i forvaltningen. Resultatene fra undersøkelsen gir økt innsikt i brukernes oppfatninger av virksomheter innen blant annet helse, omsorg og myndighetsorganer.

Last ned data >>

Arbeidskraftundersøkelsen

Stikkord: arbeidsmarkedet

Formålet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU er tilgjengelig i kvartaler fra 1972 til i dag. Foruten å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte informasjon om tilstanden og utviklingen på arbeidsmarkedet, skal AKU tjene som grunnlag for prognoser og utredninger og gi arbeidsmarkedsforskningen statistisk materiale.

Må bestilles >>

microdata.no

Stikkord: sysselsetting, stønad, sykepenger

Microdata er en plattform for å analysere registerdata via et anonymiserende grensesnitt. Plattformen inneholder registeropplysninger fra Folkeregisteret, Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB), Selvangivelsesregisteret, Arbeidsmarkedsdata og Forløpsdatabasen FD-Trygd, som deriblant inneholder opplysninger om sysselsetting, stønad og sykepenger.

Søk tilgang >>

Perinatale utfall og barns helse etter prenatal eksponering for influensa og influensavaksinasjon, 2017

Stikkord: effekt av influensasykdom i svangerskapet

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet var å studere hvilke effekter influensasykdom i svangerskapet har for mors og barnets helse på kort og på lang sikt, samt på barnets fremtidige utvikling. Kohorten besto av 4400 kvinner som var gravide under pandemien og deres barn. Data fra spørreskjemaer, helseregistre, kliniske undersøkelser og blodprøver fra mor og barn i deltakergruppen skapte grunnlaget for analysene. Dataene er lagret i henholdsvis NorFlu-databasen og i biobanken ved Folkehelseinstiuttet.

NSDs Kommunedatabase

 Stikkord: helse, yrkes- og næringsstatistikk, befolkning

NSDs Kommmunedatabase inneholder registeropplysninger på kommunenivå. I databasen vil man finne data om helse og sosiale forhold (helsedata, personell, tiltak og institusjoner), næringsvirksomhet (statistikk om industri, varehandel og byggeareal, og bedrifts-, jordbruks- og håndverkstellinger), arbeidsliv (yrkes- og næringsstatistikk, arbeidstakerstatistikk, ansatte i stat og kommune, arbeidsledige) og befolkning (folketellinger og demografiske data). Oversikt over emnegruppene er tilgjengelig her >>

Søk om tilgang >>

International Social Survey Programme (ISSP)

Helse, helsetjenester, økonomi, forsikring.

Denne undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i forskningsarbeidet i "The International Social Survey Programme" (ISSP). ISSP er en internasjonal organisasjon som utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsaklig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjenntar med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer. I 2011 var tema for undersøkelsen helse og helsetjenester.

Last ned her >>

Eksterne lenker

Ta kontakt for veiledning

Dersom du har spørsmål eller trenger veiledning for å finne relevant data ta kontakt på bestilledata@nsd.no.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)