Rapport

Rapportmodulen brukes hovedsakelig underveis i datainnsamlingsprosessen for å få oversikt over respons over tid, tidsbruk for utfylling av spørreskjemaet og statistikk over resultater. Modulen inneholder tre hoveddeler som er beskrevet nedenfor.

Tilgang til rapportmodulen skjer normalt ved å logge inn på portalen og gå videre derfra.

Respons over tid

Bildet under gir et eksempel på hvordan modulen gir tilbakemelding på responsen på et spørreskjema over tid. Hver av de horisontale søylene viser responsen i løpet av et enkelt døgn. Foran søylen står datoen, og etter søylen står antallet ulike respondenter som har svart på skjemaet i løpet av døgnet. På denne måten er det f.eks. enkelt å se når det er gunstig å sende purringer, og å få oversikt over responsen i forhold til spesielle datoer, innholdet i invtasjonsteksten osv.

Bildet viser et forholdsvis typisk responsmønster, der responsen er best like etter at det er sendt ut invitasjoner eller purringer, og den daler deretter raskt i løpet av de neste 3-4 dagene. Foran grafen er informasjon om svarprosent i forhold til antallet registrerte respondenter.

rapport

Antall svar pr. variabel

Den neste grafen gir oversikt over responsen for hver enket variabel. Hver enkelt variabel er representert av en vertikal søyle som indikerer antallet svar på denne variabelen. Toppen av grafen tilsvarer det høyeste antallet svar på en enkelt variabel, og det minste antallet svar er også markert på høyre side av grafen med en gjennomgående linje som markerer verdien. I tillegg til maks- og minimumsverdiene er det markeringer for kvartilene (inkludert median) for intervallet mellom minimums- og maksimumsverdien.

Etterhvert som det genereres frekvenstabeller og tilsvarende i siste del av dokumentet, vil denne informasjonen bli tilgjengelig i grafen ved å føre muspekeren over variabelsøylene.

Grafen nedenfor viser et eksempel. De gule søylene er variabler. "Åpningene" på ulike punkter i grafen, der antallet svar er lavt, skyldes "betingede variabler", dvs. variabler som bare skal besvares når bestemte svarkategorier er valgt på tidligere besvarte variabler.

fgraf

Tidsbruk for å besvare hele skjemaet

Den siste grafen i den generelle oversikten gir en antydning om hvor lang tid det tar for en respondent å fylle ut hele skjemaet. For å utelukke mest mulig "irregulær" tidsbruk er det gitt visse forutsetninger for hvilke respondenter som blir tatt med i statistikken. En av forutsetningene er at respondenten har svart på minst 2/3 av spørsmålene. I spesielle tilfeller kan dette føre til at utvalget blir svært begrenset, f.eks. hvis det er svært mange spørsmål som ikke alle skal svare på. En annen forutsetning er at besvarelsen er fullstendig besvart i løpet av 8 timer, for å utelukke de som tar svært lange pauser i besvarelsen. Kortere pauser kan derimot gi utslag ved at gjennomsnittstiden blir høyere enn den skal.

I grafen nedenfor gir den blå stigende linjen oversikt over tidsbruken for alle besvarelsene som er inkludert i utvalget, sortert fra den som tok kortest tid til den som tok lengst tid. Den røde horisontale linjen viser gjennomsnittet med tidsbruken angitt til høyre for grafen, og de to andre linjene viser den korteste og den lengste tidsbruken i utvalget. Under grafen og med vertikale markeringer finner vi tidsbruken inndelt i fire grupper med antallet besvarelser for hver gruppe.

tidsbruk

Rapporter for enkeltvariabler

Den andre hoveddelen av rapportmodulen består av data for hver enkelt variabel i form av frekvenstabeller, grafikk eller tekst. Tabellene blir fylt ut ved at rapportsiden fortløpende kontakter serveren og fyller ut data for en og en variabel. Rapportsiden er derfor ikke ferdig utfylt når den åpnes, og det kan ta litt tid før alle resultatene er på plass. Så lenge data hentes fra serveren vil antallet utfylte variabler bli rapportert i overskriften til grafen for antall svar pr. variabel.

Data kan presenteres på tre ulike måter:

Frekvenstabell

Dette er den vanligste presentasjonsmåten, og brukes for variabler med forhåndsdefinerte kategorier (avkrysninger). Tabellen viser antallet avkrysninger for hvert enkelt svaralternativ, og tilhørende prosentverdi. For diskrete variabler (enkeltrespons, der bare et alternativ kan velges) vil summen av frekvensene bli 100, mens for multiresponsvariabler kan summen bli mer enn 100 når en eller flere respondenter har krysset av for flere enn ett alternativ.

Fritekst

I noen tilfeller blir respondenten bedt om å skrive inn tekst i et tekstfelt. Siden denne teksten ikke er oppdelt i kategorier på forhånd, er det vanskelig eller umulig å lage frekvenstabeller av svarene. I slike tilfeller blir selve svarene listet ut som tekst. Det kan skje med egne variabler som bare består av fritekstsvar, men det skjer også når en av kategoriene i en variabel er fritekst og resten av kategoriene er avkrysninger. Vi vil da få en blanding av frekvenser og fritekstsvar i rapporten.

Fritekstsvar som bare kan bestå av tall

Hvis det er angitt i oppsettet til undersøkelsen at svarene i en fritekstkategori bare kan bestå av tall, blir svarene oppfattet som en metrisk variabel. I tillegg til at svarene listes ut som vanlige fritekstsvar (men i en mer komprimert tabell), blir det laget to grafer. Den første gir en representasjon av tallverdien av svarene sortert fra lavest til høyest, slik at det er lett å se hvordan svarene er fordelt etter verdi. Den andre gir den samme typen grafikk, men bare for den midterste delen av tallene, altså området fra 1. til 3. kvartil, slik at den ser bort fra eventuelle ekstremverdier eller feil i svarene. Tabellen med verdiene i tekstform er også nyttig til å oppdage feilregistreringer. F.eks. er det ikke uvanlig at det spørres etter et årstall, men at enkelte respondenter bare registrerer de to siste sifrene i årstallet. Denne typen feilregistreringer er det selvsagt viktig å oppdage (men vær oppmerksom på at der er mulig å sette regler i oppsettet til undersøkelsen som sikrer at det er umulig å gjøre slike feil).

Avslutning av rapportmodulen

Rapportmodulen kan avsluttes ved å lukke vinduet. Det er ikke nødvendig å logge ut.

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)