Viktig å huske på før undersøkelsen sendes ut

Innstillinger

Sikkerhetsmomenter i forbindelse med endring av svar underveis og endring av svar etter ferdig utfylling.

Av sikkerhetsgrunner er det lagt inn en mulighet for å hindre innlogging etter at skjemaet er ferdig utfylt. Det gjør at respondenten er sikret at hvis uvedkommende (dvs. andre enn respondenten selv) får tilgang til den personlige innloggingsinformasjonen, vil det likevel ikke være mulig å gå inn i skjemaet og se hva respondenten har svart. Hvis endring av svar etter ferdig utfylling er tillatt, vil en ny innlogging føre til at man kan gå gjennom undersøkelsen fra begynnelsen av og se hva som er svart, og eventuelt endre på svarene.

Uavhengig av dette er det mulig å fylle ut en undersøkelse i flere operasjoner ved å avslutte utfyllingen underveis og senere logge inn på nytt og fortsette der man slapp. Hvis uvedkommende logger seg inn i en slik situasjon, vil innsamlingsmodulen starte med den første siden som inneholder spørsmålet etter det siste som er besvart. Hvis det da er mulig å bevege seg begge veier i skjemaet kan den som logger inn gå til sidene foran og se på hva som er svart og eventuelt endre på svarene. Hvis det bare er tillatt å bevege seg videre i skjemaet er det ikke mulig for uvedkommende å se hva som er svart lenger foran i undersøkelsen.

Det er viktig å merke seg disse sikkerhetsmomentene, spesielt hvis undersøkelsen inneholder sensitive data eller data som det er rimelig å forvente at respondenten ikke ønsker skal komme på avveie, og det må veies opp mot et ønske om fleksibilitet i utfyllingen.

Blanke svar

Ta stilling til om blanke svar skal tillates. Hvis blanke svar ikke er tillatt, er det viktig at alle spørsmålene har et komplett sett av svaralternativer, slik at alle respondentene har et passende avkrysningsalternativ. Bruk gjerne "Vet ikke", "Ikke relevant" eller lignende formuleringer for å sikre at respondenten ikke tvinges til å svare feil eller å avslutte besvarelsen.

Merk at denne generelle innstillingen kan overstyres for hvert enkelt spørsmål.

Datainnsamlingsperiode

Oppgi siste dato for datainnsamling. Hvis det er usikkert når datainnsamlingen skal avsluttes, oppgi en dato som ligger lenger frem i tid. Hvis datoen overskrides vil datainnsamlingsmodulen gi beskjed om at undersøkelsen er avsluttet, og det vil ikke være mulig å logge inn.

Administrasjon

Publisering

Undersøkelsen må publiseres før det er mulig å samle inn data. Kryss av for "Publiser undersøkelsen" og klikk på "Lagre"-knappen. Da vil to nødvendige steg bli utført:

  • Undersøkelsen blir "flagget" som publisert, slik at datainnsamlingsmodulen vet at det er tillatt å lagre data i databasen.
  • Det ferdige oppsettet blir kopiert til et område der det er tilgjengelig for innsamlingsmodulen.

Når undersøkelsen er publisert og respondentene invitert, bør det ikke gjøres vesentlige endringer i oppsettet. Hvis endringer likevel gjøres etter at undersøkelsen er publisert, må den publiseres på nytt for at endringene skal trå i kraft.

Databehandleravtale

Databehandleravtalen må underskrives og sendes til NSD før hovedutsending av invitasjoner til respondentene. Det er også et krav at NSD får oversendt nødvendig dokumentasjon på at undersøkelsen er meldt eller konsesjonsbehandlet i tråd med kravene til Datatilsynet.

Merk at datoen for utløp av avtalen må settes i samsvar med meldeskjema eller konsesjon. Avtalen kan ikke vare utover den datoen som er satt for oppbevaring av personopplysninger.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)