Variabelliste

Variabellisten er stedet der den overordnede strukturen i undersøkelsen blir bestemt. Sideskift kan settes inn, slettes og flyttes, variabler kan fjernes eller flyttes, gjøres om til matriser eller flyttes ut av eller inn i matriser. Det er også mulig å gå direkte til editering av enkeltvariabler på samme måte som ved å klikke på variabelen i sidestolpen til venstre.

OBS: Pass alltid på å lagre variabellisten når den er ferdig redigert. Hvis den ikke lagres kan endringene forsvinne.

Her følger en oversikt over funksjoner som er tilgjengelig fra variabellisten.

Sideskift

Sideskift er markert med en blå strek mellom variablene. Første variabel eller overskrift etter streken vil komme øverst på neste side.

Før musmarkøren over en blå strek, og markøren vil endre utseende for å vise at den er klikkbar. Ved å klikke med venstre mustast vil det komme fram en meny med følgende valg (unntatt for første sideskift, som bare har valg for å lage nytt sideskift):

Fjern sideskift

Det valgte sideskiftsymbolet vil bli fjernet, og variablene før og etter sideskiftet vil komme på samme side.

Flytt sideskift

Gir anledning til å plassere sideskiftet et annet sted. Når muspekeren flyttes opp og ned i variabellisten vil det komme fram en markering når pekeren er plassert i en posisjon der det er mulig å sette inn et sideskift. Klikk med venstre mustast når markeringen vises der sideskiftet skal flyttes til.

Merk at det også er mulig å plassere et sideskift inne i en matrise. Matrisen vil da bli delt i to, den ene delen nederst på siden foran, den andre øverst på neste side. Hvis sideskiftet fjernes igjen vil matrisen fremdeles være delt i to, men kan slås sammen igjen ved å flytte variablene fra den ene matrisen inn i den andre. Hvis sideskiftet blir plassert i en matrise vil markeringen ha en annen farge enn når det blir plassert utenfor.

Hvis flytteprosessen er i gang, men det ikke skal flyttes likevel, trykk ESC for å avslutte prosessen.

Lag nytt sideskift

På samme måte som ved "Flytt sideskift" vil det komme fram en markering når pekeren befinner seg på et sted i matrisen der det er mulig å sette inn et sideskift. Forøvrig fungerer dette valget på samme måte som ved flytting av sideskift, den eneste forskjellen er at det opprinnelige sideskiftet ikke blir fjernet.

Variabler som ikke er del av en matrise

Klikk med venstre mustast på variabelnavnet for å få fram menyen.

Fjern variabelen

Variabelen blir slettet fra datasettet. Det blir gitt en melding før variabelen slettes, slik at det er mulig å angre. Når variabelen er slettet er det ikke mulig å få den tilbake igjen uten å definere den på nytt.

Hvis variabelen som slettes er den eneste variabelen på en side, dvs. den eneste mellom to sideskift, vil det ene sideskiftet automatisk bli fjernet.

Flytt variabelen

Valget gir anledning til å flytte variabelen på samme måte som ved flytting av sideskift (se over). Variabelen kan også flyttes inn i en matrise som finnes fra før, men da vil alle kategoriene (valgalternativene) i variabelen blir fjernet, og den vil få nye kategorier som er identiske med de som finnes i matrisen fra før. Hvis en variabel flyttes inn i en matrise og deretter ut igjen, vil den dermed etter denne operasjonen ha fått de samme kategoriene som i matrisen.

Endre variabeltype til matrise

Variabeltypen endres til matrise. Det får i utgangspunktet ingen andre konsekvenser enn måten den vises på i innsamlingsmodulen. En matrise kan gjerne bestå av en enkelt variabel. Imidlertid er det ingenting i veien for å flytte flere variabler inn i den samme matrisen. Disse vil dermed få de samme kategoriene som den opprinnelige variabelen.

Matriser

Klikk på en variabel i matrisen for å få fram menyen.

Fjern variabelen

Fjerner en enkelt variabel fra matrisen (eller hele matrisen hvis den bare inneholder en variabel).

Fjern hele matrisen

Fjerner alle variablene i matrisen.

Flytt variabelen

Flytter variabelen som er valgt ut av matrisen. Den kan flyttes til en matrise, og vil da få de samme kategoriene som i den nye matrisen. Hvis den ikke flyttes til en matrise vil den bli omgjort til en vanlig variabel, ikke en matrisevariabel. Det kan endres ved å klikke på variabelen en gang til og gjøre den om til en matrise.

Flytt hele matrisen

Hele matrisen, med alle variablene, flyttes til en ny posisjon på samme måte som med enkeltvariabler. Matrisen kan også flyttes til slutten av en annen matrise, men alle variablene i matrisen som flyttes vil da få de samme kategoriene som i matrisen som den flyttes til.

Lag nytt sideskift etter variabelen

Matrisen deles i to, og nytt sideskift settes inn etter den valgte variabelen på samme måte som om et sideskift flyttes til den samme posisjonen.

Kopier matrisen

Dette er en enkel måte å lage en ny matrise som ligner på en eksisterende matrise. En ny matrise, identisk med den opprinnelige, blir opprettet nederst i variabellisten. Deretter kan innholdet i matrisen redigeres ved å klikke på redigeringssymbolet, og til slutt kan vi gå inn i variabellisten igjen og flytte matrisen til den posisjonen vi ønsker.

Avsnittsoverskrifter

Overskriftene kan fjernes eller flyttes, eller redigeres ved å klikke på redigeringssymbolet. Flytting og fjerning av overskriftene fungerer på samme måte som med linjeskift og variabler.

Overskrifter kan ikke flyttes inn i en matrise. For å få dette til må matrisen først splittes ved å sette inn et sideskift, så kan overskriften settes inn etter sideskiftet. Sideskiftet kan deretter fjernes hvis det er ønskelig.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)