Innstillinger

Endring av svar underveis

Hvis det bare er mulig å bevege seg en vei i skjemaet, er det ikke mulig å endre svar som er avgitt på sider som ligger foran den aktuelle siden og som derfor er lagret på serveren. Svar på samme side kan selvsagt endres frem til respondenten trykker på "Neste". Da vil svarene bli lagret, og kan fra da av ikke endres.

Hvis det er mulig å bevege seg både frem og tilbake i skjemaet, kan tidligere avgitte svar endres. Det vil da finnes en knapp som heter "Forrige" i tillegg til "Neste". Hvis det gjøres endringer i variabler med betingelser, vil systemet sørge for at svar som ikke lenger er relevante blir slettet.

Eksempel: Spørsmål 12 heter "Stemte du ved siste valg?" og har svaralternativene "Ja" og "Nei". Spørsmål 13 heter "Hvilket parti stemte du på?". Ved "Nei" på spørsmål 12 skal spørsmål 13 ikke besvares, og skal derfor heller ikke vises til respondenten. En gitt respondent svarer "Ja" på sp. 12, besvarer sp. 13, og går så videre. Han kommer på at det ikke var ved det siste valget han stemte, og går derfor tilbake til sp. 12 og endrer svaret til "Nei". Da skal det ikke være noen gyldig verdi på sp. 13, men nå er det allerede lagret verdi på det spørsmålet. Innsamlingsmodulen vil da sørge for at dette svaret blir slettet, siden det ikke lenger er relevant i forholdt til betingelsene som gjelder for de som svarer "Nei" på sp. 12.

Endring av svar etter ferdig utfylling

Det kan tenkes flere grunner til at det ikke skal være anledning for en respondent til å logge inn på undersøkelsen igjen og endre svarene, men den viktigste grunnen er sikkerhet, fordi det setter en effektiv stopper for at uvedkommende som har fått tilgang til respondentens innloggingsinformasjon kan gå inn og se hva vedkommende har svart. Den eneste muligheten vil være om skjemaet ikke er ferdig utfylt, for da vil det være mulig å gå inn på nytt for å fortsette der en slapp. For å se hva som er besvart tidligere er det imidlertid også nødvendig å ha adgang til å bevege seg til sider lenger fremme i skjemaet, så disse to valgene sammen sikrer mot misbruk av innloggingsinformasjon.

Blanke svar

Det er valgfritt om blanke svar skal tillates, slik at et ubesvart spørsmål regnes som "Vet ikke"/"Vil ikke svare" el.l., eller om alle spørsmålene må besvares for å komme videre til neste side i skjemaet.

Hvis blanke svar ikke er tillatt (alle spørsmålene besvares), er det viktig at svaralternativene er utfyllende eller at det finnes et eksplisitt alternativ for "Vet ikke" eller "Kan ikke svare" osv.

Denne innstillingen gjelder generelt for spørsmålene i undersøkelsen, men i variabeldokumentasjonen kan den overstyres for enkeltvariabler.

Statiske variabler

Noen ganger kan det være ønskelig å legge inn bakgrunnsinformasjon i besvarelsene på forhånd, enten for at respondentene skal slippe å skrive den inn selv (med muligheter for feilregistrering), eller for å legge inn en intern kode som respondentene ikke skal forholde seg til. En eller flere slike variabler kan registreres på forhånd, men bare hvis det er eksplisitt angitt her at slike variabler kan benyttes.

Fremdriftsindikasjon

I utgangspunktet viser innsamlingsmodulen en grafisk fremstilling av hvor langt respondenten til enhver tid er kommet i undersøkelsen, basert på sidetall. Samtidig vises det aktuelle sidetallet og det totale antallet sider. I noen tilfeller, spesielt når det er mange hopp i undersøkelsen og mange variabler som ikke skal besvares av alle respondentene, kan dette bli forvirrende. På grunn av dette er det anledning til å slå av denne informasjonen. I slike tilfeller er det mest vanlig å slå av visning av sidetall (ettersom det totale antallet sider kan være langt høyere enn det som hver enkelt respondent vil se), mens den grafiske fremdriftsindikatoren beholdes.

Datainnsamlingsperiode

Oppgi siste dato for datainnsamling. En respondent som prøver å logge inn etter denne datoen vil få beskjed om at datainnsamlingen er avsluttet.

Alternativ URL ved avslutning

Her er det anledning til å oppgi adressen til en webside som skal vises når respondentene er ferdig med å besvare undersøkelsen.

Forsinkelse på "Neste"-knappen

Det er sjelden behov for det, men det har hendt at det har vært ønskelig å bruke et minimum av tid på hver side med spørsmål i undersøkelsen. Ved å oppgi et tall høyere enn null, vil Neste-knappen være utilgjengelig i det oppgitte antallet millisekunder (dvs. at for å sette ett sekunds forsinkelse, må det oppgis 1000 millisekunder her). I nesten alle tilfeller vil tallet være 0, altså ingen forsinkelse for å kunne trykke seg videre til neste side.

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)