Priser

Standardpris for å utføre en undersøkelse ved hjelp av NSD Websurvey er kr. 54.000,- + mva (kr. 67.500,- inkl. mva). Dette inkluderer 3 timer brukerstøtte i forbindelse med punktene som er listet nedenfor.

Arbeid utenom det som er inkludert i listen, eller arbeid ellers utover inkludert brukerstøtte, f.eks. tilrettelegging av data eller annet arbeid som skyldes spesielle behov, faktureres med kr. 1000,- + mva pr. time (kr. 1250,- inkl. mva).

Prisen inkluderer følgende:

 • Tilgang til et web-basert system for dokumentasjon av undersøkelsen, der spørsmål og svaralternativer registreres, og "hopp-til"-regler og betingelser for når et spørsmål skal presenteres kan settes inn.
 • Tilrettelegging av epostadresser basert på en tilsendt liste med epostadresser i Excel, Word, tekstfil eller et annet format.
 • Tilgang til en rapportmodul som på et hvilket som helst tidspunkt etter utsending av invitasjoner viser antall og prosent av respondentene som har logget inn på skjemaet og som har fullført skjemaet, antall respondenter som har svart pr. dag, gjennomsnitt og spredning for tidsbruk, antall svar pr. spørsmål og frekvensmål eller svartekst for hver enkelt variabel.
 • Tilgang til en nedlastingsmodul der data kan lastes ned i ett eller flere av en rekke ulike statistikkprogramformater og andre formater.
 • Utsending av invitasjon til pretest av skjemaet til en utvalgt gruppe av respondenter som er informert på forhånd.
 • Utsending av invitasjoner til respondentene. Det omfatter en hovedutsendelse og en eller to purringer, med mindre det er gitt tillatelse til noe annet.

Prisen inkluderer også inntil 3 timer brukerstøtte til disse oppgavene:

 • Bistand til utforming av invitasjoner dersom det er ønskelig.
 • Bistand til utforming av spørreskjemaet.
 • Brukerstøtte i forbindelse med dokumentasjonsmodulen og evt. andre deler av prosessen.
 • Bistand til og kontroll av formaliteter, særlig i forhold til personvernlovgivningen.

Forutsetninger:

 • Prosjektet leverer en liste med epostadresser som invitasjonene skal sendes til. Det er også mulig å sende spørreskjema på papir med henvisning til en webside der svarene kan legges inn, men det må avtales spesielt.
 • Prosjektet må sende kopi av nødvendige tillatelser fra Datatilsynet eller det relevante personvernombudet.
 • Det må undertegnes en databehandleravtale med NSD. Denne avtalen gjør NSD til en del av prosjektet i innsamlingsperioden, slik at tillatelsen til å samle inn data også gjelder for NSD.

Oppfølgingsundersøkelser

I noen tilfeller er det behov for å sende ut en undersøkelse flere ganger, enten til ulike respondentgrupper eller som oppfølging til de samme respondentene. I disse tilfellene betales full pris for første utsendelse og halv pris for hver av de neste, under følgende forutsetninger:

 • Alle utsendelsene skjer i regi av det samme forskningsprosjektet.
 • Innholdet i hvert av skjemaene som det sendes ut invitasjoner til er i det vesentlige det samme hver gang. Mindre variasjoner er akseptabelt når det ikke fører til at emne og hovedformål for datainnsamlingen endres.
 • Utsendingene bør skje i løpet av en rimelig tidsperiode, dvs. ikke vesentlig mer enn et år. For undersøkelser som går over lengre tid kan det avtales egne priser. Merk at prisen forutsetter en maksimal feltperiode på 6 måneder for hver undersøkelse (se avsnittet om tidsbegrensning nedenfor). I spesielle tilfeller kan det gjøres avtale om avvik fra denne modellen.

Tilsvarende regler gjelder når flere separate undersøkelser innenfor samme prosjekt skal samle inn data (mer eller mindre) samtidig. Da betales det full pris for en av undersøkelsene og 50 % av prisen for de øvrige.

Merk: Bistand til tilrettelegging av oppfølgings- eller tilleggsundersøkelser følger de samme reglene som for hovedundersøkelsen, men 1,5 timer (1 time og 30 minutter) er inkludert i prisen, og overskytende faktureres etter de samme satsene som over.

Tidsbegrensning

Prisen for datainnsamling regnes over en innsamlingsperiode på maksimalt 6 måneder. Fornying for en ny periode innebærer en avgift på 50 % av det opprinnelige beløpet. Dersom en undersøkelse består av flere separate deler der det betales full pris for en del og halv pris for de øvrige, og en av delene stoppes ved utløpet av en periode, regnes 50 % av utgangsprisen minus en av delene som er rabattert fra før.

Andre prismodeller

Ta gjerne kontakt for å diskutere andre prismodeller enn det som er gjengitt her. Enten det gjelder en serie med undersøkelser, rammeavtale for en institusjon eller prosjekter som stiller spesielle krav til personvern, serverplassering osv. tar vi gjerne mot henvendelser og diskuterer aktuelle løsninger.

Hvordan få tilgang til systemet

Nærmere informasjon om tilgang til systemet finnes på startsiden.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)