Datainnsamling

Før vi starter datainnsamling, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Surveyen må være godkjent av personvernombud eller en annen personvernmyndighet
  • Databehandleravtalen er undertegnet og mottatt av NSD
  • E-postadressene til respondentene er oversendt til NSD
  • E-postinvitasjonen til respondentene er oversendt til NSD
  • Undersøkelsen må publiseres i dokumentasjonsmodulen. Når spørsmålene er laget og undersøkelsen er klar for felt, velg administrasjon, og huk av for "publiser undersøkelsen", og velg lagre. Da vil datainnhentingsmodulen bli aktivert.

Vi anbefaler at skjemaet testes før vi starter datainnsamlingen. Dette kan gjøres underveis når man lager spørreskjema ved å velge «test» i dokumentasjonsmodulen. NSD kan også sende ut en e-postinvitasjon med en testlink til dem som skal teste undersøkelsen. Denne vil være identisk med den respondentene mottar. Fordelen med dette er at flere kan teste undersøkelsen.

Når vi har mottatt listen over e-postadresser, legger vi dem inn i vår database. Hver e-postadresse vil da få knyttet til seg et identitetsnummer. På bakgrunn av dette kan vi også holde oversikt over hvem som har besvart undersøkelsen, hvem som har delvis besvart, og hvem som ikke har besvart. Ut i fra denne informasjonen tas det en beslutning om hvem som skal purres. Normalt purrer vi på dem som delvis har besvart og dem som ikke har besvart i det hele tatt. Vi anbefaler at det ikke sendes ut mer enn maks tre purringer til respondentene. Vanligvis purrer vi en til to ganger.

Det er mulig å sende ut undersøkelsen til nye respondenter underveis i prosessen. Vi legger da de nye respondentene til i vår database og sender ut undersøkelsen til dem som ikke har mottatt en invitasjon tidligere.

Datanedlastning

En kan når som helst under datainnsamlingsprosessen enkelt laste ned data dersom det er ønskelig. Velg først nedlastning i websurveyen, deretter hvilket lagringsformat for data som er ønskelig, og trykk så på konverter. Når filen er blitt konvertert til det formatet du har valgt, trykk på nedlastning, og tilslutt lagrer du filen.

Data kan lastes ned i følgende formater:

  • SPSS systemfil eller portabelfil
  • NSDstat
  • StatA 6,7 og 8
  • Excel
  • SAS

Rapport

I surveyen er det også en rapporteringsfunksjon. Når du velger rapport, får du en oversikt over prosessen underveis i undersøkelsen. Den gir deg en oversikt over antall svar pr. dag, tidsbruk og antall svar pr. variabel. Den gir også frekvenstabeller for hver variabel.

NSD tilbyr både link med unik id og klasseinnlogging

Vanligvis tilrettelegger vi for at det er en respondent som svarer på e-postinvitasjonen. Hver invitasjon har en unik id, og vi registrerer et svar per invitasjon. Vanligvis er det også de personene som mottar invitasjonen som er målgruppen, og som skal svare på undersøkelsen. I andre tilfeller er det derimot ønskelig at flere personer skal kunne svare på en invitasjon. Det skjer vanligvis når man ikke har e-postadressene til målgruppen, og ønsker å sende invitasjonen via en annen. Et eksempel kan være en elevundersøkelse, hvor man ikke har e-postadresser til elevene, men en har e-postadressen til læreren. Da kan man sende invitasjonen til læreren, som igjen sender den videre til sine elever. Da vil vi tilrettelegge for at flere enn en respondent kan svare på invitasjonen (såkalt klasseinnlogging). En utfordring med å gjennomføre en slik undersøkelse er at man ikke har samme kontroll over respondentgruppen (siden vi ikke vet hvem som har svart på de ulike invitasjonene). Det er derfor viktig at det gis en god instruks på hvordan distribueringen av undersøkelsen skal gjennomføres i invitasjonsteksten. Hvis en sender ut flere invitasjoner med klasseinnlogging (f.eks. til flere lærere), vil hver invitasjon ha en unik id. Dvs. vi kan da se hvor mange svar det har kommet inn for hver invitasjon. Så det vil da være mulig å f.eks. purre dem vi ikke har mottatt svar fra.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)