NSD WebSurvey

WebSurvey er et system for innsamling av intervjudata via internett. Systemet retter seg hovedsakelig mot forskning og utdanning, og er ikke tilgjengelig for kommersielle markedsundersøkelser. Respondentene inviteres til å delta i en undersøkelse enten ved hjelp av en epost som inneholder en lenke til en webside, eller ved hjelp av et brev som inneholder påloggingsinformasjon. Systemet håndterer alle faser i gjennomføringen av en undersøkelse:

 • Rådgivning mht. utforming av spørreskjemaet
 • System for dokumentasjon av spørreskjemaet, dvs. innlegging av spørsmålsformuleringer, svaralternativer, overskrifter, avsnitt, betingelser og andre parametere for å styre datainnsamlingsprosessen
 • Generering av identifikasjonsnumre og pinkoder
 • Utsending av epost-invitasjoner til respondentene
 • Datainnsamling med fleksibel håndtering av ulike spørsmålstyper, inndeling av spørreskjemaet og fleksibel logikk for å styre spørsmålsstillingen basert på avgitte svar
  • Innstillinger for å hoppe over ett eller flere spørsmål hvis bestemte svaralternativer er valgt
  • Innstillinger for å vise eller skjule et spørsmål når respondenten har svart på en bestemt måte på ett eller flere spørsmål tidligere i skjemaet
 • En undersøkelse kan presenteres for respondentene på ett av et vilkårlig antall ulike språk
 • Støtte for korrekturlesing.
 • Hvis nødvendig kan ulike sider ved datainnsamlingsprosessen tilpasses spesielle behov.
 • Rapportering av respons underveis
 • Purring til respondenter som ikke har svart, eller som bare har svart på en del av undersøkelsen
 • Generering av analysefiler til en rekke forskjellige filformater, deriblant alle de mest brukte statistikkprogrammene

En viktig del av systemet er at det sørges for at personvernhensyn blir ivaretatt. Før invitasjoner til respondentene sendes ut blir det sikret at nødvendig tillatelse er gitt av Datatilsynet eller av en ansvarlig myndighet (personvernombud) som har delegert myndighet fra Datatilsynet. Dette er ikke minst viktig nå som Datatilsynet har fått anledning til å ilegge gebyr for overtredelse av personvernloven.

Innsamlingsmodulen - Hva kan den gjøre?

Et elektronisk skjema for innsamling av surveydata eller tilsvarende informasjon skiller seg fra et papirskjema ved at det har helt andre muligheter for å styre logikken i en besvarelse. For eksempel kan visse spørsmål skjules fordi de ikke er relevante utfra hvilke svar respondenten har gitt på et tidligere spørsmål, eller programmet kan sørge for at det bare krysses av på et enkelt svar hvis alternativene er gjensidig utelukkende. NSD WebSurvey har en rekke slike funksjoner for å bidra til at et skjema blir besvart riktig, at det skal være enkelt å avgi svar, og at respondenten slipper å forholde seg til spørsmål som ikke er relevante.

Listen nedenfor gir et sammendrag av den viktigste funksjonaliteten i programmet. I visse situasjoner kan det være ønskelig med funksjonalitet utover det som finnes i listen, og i slike situasjoner vil vi vurdere å tilpasse programmet til oppdragsgivernes ønsker, spesielt hvis vi ser at det er funksjonalitet som kan være til nytte også i andre prosjekter.

Variabeltyper

 • En enkeltresponsvariabel er en variabel som bare kan ha ett enkelt svar. Hvis respondenten først merker av for et svar, men så velger et annet svaralternativ, vil avmerkingen for det første svaret bli fjernet. På den måten er det bare mulig å velge ett enkelt svaralternativ.
 • En multiresponsvariabel er en variabel som kan ha flere svar. Dette vises visuelt ved at avmerkingsfeltene er firkantede, i motsetning til enkeltresponsvariabler som har runde avmerkingsfelt.
 • En enkeltresponsmatrise er en samling av variabler som har de samme svaralternativene. Matrisen er oppstilt i en tabell, der svaralternativene er kolonner og variablene er rekker. Data behandles som enkeltresponsvariabler, men den visuelle oppstillingen er forskjellig.
 • En multiresponsmatrise er tilsvarende en enkeltresponsmatrise, bortsett fra at det er mulig med flere avkryssinger for hver variabel.

Betinget visning

 • "Hopp-til"-funksjonen brukes til å hoppe over ett eller flere spørsmål når respondenten gir et bestemt svar på et spørsmål, og dermed gir beskjed om at de etterfølgende spørsmålene ikke er relevante for denne respondenten. Hopp-til kan også brukes til å avslutte undersøkelsen hvis etterfølgende spørsmål ikke er relevante. Funksjonen er knyttet til bestemte svaralternativer.
 • En betinget variabel inneholder regler for når variabelen skal vises, basert på hva som er svart tidligere. Variabelen vises når et bestemt svaralternativ i en bestemt variabel er valgt eller eventuelt ikke valgt. Flere betingelser kan kombineres enten ved at en av dem er oppfylt, eller at alle er oppfylt.

Språk

 • All tekst i innsamlingsmodulen som er rettet mot respondentene - overskrifter, variabelnavn, svaralternativer osv. - kan oversettes til andre språk.

Tilgang til NSD Websurvey for datainnsamler

Hvis du ønsker å bruke NSD Websurvey til innsamling av data, kan du kontakte websurvey@nsd.no. Vi trenger en prosjekttittel og navn på prosjektleder eller ansvarlig, og vil da opprette en ny surveyid med brukerid og passord. Vi vil returnere en URL med innloggingsinformasjon til en portal der det er mulig å legge inn spørsmål og svaralternativer, og etterhvert hente rapporter og datafiler når datainnsamlingen er i gang.

Utsending av invitasjoner til respondentene håndteres av NSD, dersom ikke annet er avtalt. Det er også mulig å håndtere varianter av dette, f.eks. dersom prosjektet vil sende ut papirbaserte invitasjoner, eller dersom det er hensiktsmessig med "upersonlige" koder, der en gruppe av respondenter, f.eks. en skoleklasse, logger inn med samme innloggingsinformasjon og deretter automatisk får tildelt personlige løpenummer etter behov.

Dersom det ikke er sendt ut invitasjoner innen 6 måneder, og annet ikke er avtalt, vil prosjektet automatisk bli slettet. Prosjektleder eller andre som er oppført med epostadresse i dokumentasjonsmodulen vil få melding i god tid på forhånd.

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)