FD-Trygd - 20-prosentsutvalg

 

Denne tjenesten er dessverre lagt ned fra 2018 pga. overgangen til det nye analysesystemet RAIRD. NSD vil derfor ikke behandle nye søknader om data fra 20-prosentsutvalget.

Gjennom RAIRD vil en enkelt kunne analysere registerdata via internet, og en slipper å vente på tilgang til data. Dataomfanget vil dessuten være enda mer omfattende enn i 20-prosentsutvalget. En får tilgang til fullpopulasjonsdata på detaljert nivå, i et anonymiserende brukergrensesnitt. Dette nye systemet vil være i drift innen høsten 2018.

Klikk her for mer om RAIRD.  

 

FD-Trygd er en omfattende forløpsdatabase som gir brukere en unik mulighet til å analyse enkeltindividers bevegelser mellom de ulike trygdeordninger. Databasen som NSD benytter seg av inneholder også opplysninger om sysselsettingsstatus, demografi, utdanning og inntekt/formue, og dekker hele befolkningen fra og med 1992. Individ er statistisk enhet, og opplysningene består av registreringer av begivenheter i den enkelte persons livsløp. Disse registreringene kan settes sammen til individuelle hendelses- eller forløpshistorier (forløpsdata), og aggregert over en gruppe av individer eller en hel populasjon gir forløpsdataene oversikt over bevegelsene mellom suksessive begivenheter eller tilstandsendringer.

Alle de trygderelaterte administrative registerdata hentes fra NAV, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) er kilden til demografi- og utdanningsopplysninger. Fra Skattedirektoratet hentes dessuten data om inntekt og formue. SSB står for systematiseringen, konsistensbehandlingen og tilretteleggingen av de ulike registerfilene, slik at forløpsdatabasen kan brukes til forskningsformål.

Analyser med behov for mange variabler, stort utvalg og/eller detaljerte verdier, krever godkjenning fra relevante instanser (bl.a. tilråding fra personvernombud eller konsesjon fra Datatilsynet, og dispensasjon fra taushetsplikten) før en datautlevering kan foretas av SSB. For å gjøre tilgangen til FD-Trygd enklere, kan NSD tilby anonymiserte registerdata fra et 20-prosentsutvalg trukket fra trygdedatabasen. Utvalgsbegrensningen og anonymiseringen gjør at brukere slipper den omfattende søknadsprosessen en ellers måtte gått gjennom. I tillegg vil ventetiden fra bestilling til datautlevering kortes ned, samt at dataene blir gratis. Særlig for studenter som trenger tilgang på registerdata i forbindelse med mastergradsoppgaver og andre forskningsprosjekter, vil denne tjenesten være gunstig.

NSD kan tilby anonymiserte registerdata innen følgende emneområder:

Populasjon

20-prosentsutvalget er et tilfeldig utvalg trukket fra FD-Trygd, dvs. befolkningen som har vært bosatt i Norge en eller annen gang f.o.m. 01.01.1992.

Det tilfeldige utvalget tar utgangspunkt i et 20-prosents tverrsnittsuttak av bosatte per 01.01.1992. Deretter gjøres det årlige oppdateringer med 20 prosent av alle nye tilganger (fødsler og innvandring) i FD-Trygd for å kompensere for naturlig frafall (dødsfall og utvandring). Dermed vil utvalget på et hvert tidspunkt utgjøre 20 prosent av den norske befolkning.

Anonymiseringstiltak

NSD opererer i utgangspunktet med en maksgrense på 10% av den aktuelle populasjon hentet fra 20-prosentsutvalget (tilsvarer 2% av den aktuelle totalpopulasjon trukket fra den norske befolkning). I tillegg må dataene bearbeides slik at de blir å betrakte som anonyme, noe som innebærer at antallet variabler begrenses til det mest nødvendige, og at en del av dem må verdiaggregeres. Dette gjelder særlig opplysninger om inntekt/formue, utdanning, bosted, næringskoder og yrkeskoder. Detaljer rundt dette omtales for de variabler det gjelder under variabelbeskrivelsene.

I tillegg til antallet spiller også variablenes art inn under vurderingen av hvor personidentifiserende de er. NSD vil i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering, og eventuelt foreslå justeringer i datauttaket med tanke på utvalgsstørrelse, antallet variabler og/eller detaljeringsgrad. For analyser av marginale populasjonsgrupper der en 10%-begrensning gir et uhensiktsmessig lite utvalg, kan NSD nå etter samråd med SSB gjøre unntak ved å tilby større utvalgsuttrekk mot at antallet variabler og detaljeringsgrad holdes på et gitt nivå. 

Status/aktualitet

Opplysninger om alderspensjon, AFP, arbeidsavklaringspenger (AAP), pensjon til etterlatte ektefeller, sysselsetting, sosialhjelp, uførepensjon og utdanning foreligger frem til 2014. Inntekts- og formuesopplysninger er tilrettelagt for årene 1993-2013, mens data knyttet til pensjonsgivende inntekt og pensjonspoeng dekker perioden 1967-2006. Datafiler for de øvrige temaområdene er tilgjengelige for årene 1992-2013.

Databestilling

Ønskes ytterligere informasjon om FD-Trygd - 20-prosentsutvalget eller om datakilden FD-Trygd, vises det til en mer utførlig dokumentasjon i NSDs dokumentasjonssystem Nesstar (klikk på lenken). Systemet inneholder blant annet detaljert variabelinformasjon.

For å få utlevert data fra FD-Trygd - 20-prosentsutvalget stilles det noen krav, deriblant til hva en bestilling bør inneholde.

Henvendelser om data kan rettes til NSD.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)