Formelle krav ved bestilling av individdata

Ved utleveringer av anonyme data (ikke mulig å kunne identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte gjennom sammenstillinger av variabelverdier) forholder en seg kun til den en bestiller data av. Er dataene derimot identifiserbare, stilles det imidlertid formelle krav til den som søker om data:

  • De ansvarlige instanser må gi dispensasjon fra taushetsplikten for taushetsbelagte data (gjelder de fleste offentlige/ administrative personregistre)
  • Det aktuelle forskningsprosjektet skal meldes til et personvernombud via et meldeskjema, eventuelt til Datatilsynet dersom en ikke har et personvernombud

Personvernombudet foretar en vurdering av meldeskjema med vedlagt dokumentasjon i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og i nær dialog med forskeren/ studenten. Vurderes forskningsprosjektet som meldepliktig, er det personvernombudet som avgjør om dataene kan tas i bruk. Også sensitive data regnes som meldepliktige dersom prosjektet blir tilrådd av et personvernombud. Ellers vil all elektronisk behandling av sensitive data være underlagt konsesjonsplikt. Store datasett som ikke er pseudonymisert/ avidentifisert (inneholder direkte identifiserende personopplysninger), og forskningsprosjekter av stort omfang og lang varighet, vil uansett være konsesjonspliktige. Ved konsesjonsplikt sender personvernombudet en innstilling til Datatilsynet, og dataene kan ikke brukes før gyldig konsesjon foreligger.

Universitetene, de vitenskapelige og statlige høyskolene, mange av de private høyskolene, forskningsinstitusjonene og helseforetakene, samt diverse foreninger og stiftelser er tilknyttet Personvernombudet for forskning (PVO). Mange institusjoner har fått opprettet sitt eget personvernombud, etter avtale med Datatilsynet, og forholder seg til dette. Alle andre, dvs. de som ikke er knyttet opp mot noe personvernombud, må sende meldeskjemaet eller konsesjonssøknaden direkte til Datatilsynet.

Identifiserbare helseopplysninger som skal brukes til rene helserelaterte forskningsprosjekter (der formålet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom) omfattes av Helseforskningsloven. Meldeplikten/konsesjonsplikten vil dermed falle bort, og det er kun Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) som skal godkjenne bruken av dataene. Forskningsprosjekter innenfor andre fagområder (f.eks. samfunnsvitenskapelige) som benytter helseopplysninger må meldes til et personvernombud (eventuell Datatilsynet), som beskrevet. En må uansett søke REK om tilrådning og dispensasjon fra taushetsplikten for helseopplysningene.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)