Guide til velferdsdata

Arbeidsliv

"Jobbfil" 

Uttak fra Aa-registeret (forvaltet av NAV) som inneholder alle aktive arbeidsforhold i løpet av perioden 1992-1999. Filen inneholder løpenumre for de fleste arbeidstakere, med tilhørende link til hver enkelts arbeidsgiver (gitt ved bedriftens organisasjonsnummer). Dessuten finnes dateringsdata for start og stopp for hvert arbeidsforhold. Dermed kan en følge enkeltindividers strømninger mellom ulike bedrifter (jobbskifter). Antallet variabler er begrenset, men SSB har mulighet for å koble på diverse arbeidsgiveropplysninger (antall ansatte, arbeidsstedskommune, næringstilhørighet etc). Avidentifiserte individ-/ bedriftsdata (identifiserbare registerdata med krypterte fødsels- og organisasjonsnumre) kan utleveres av SSB til forskningsformål etter søknad.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 1992-

AKU - Arbeidskraftundersøkelsen 

AKU er en løpende landsdekkende spørreundersøkelse knyttet til individers nåværende situasjon på arbeidsmarkedet, som danner grunnlaget for SSBs offisielle arbeidsmarkedstall. Bruttoutvalget utgjør 24 000 pr. kvartal. Hvert individ intervjues i 8 påfølgende kvartaler, og det er rullerende utskifting av utvalget. NSD har tilgjengelig anonyme data fra samtlige undersøkelser, som dekker alle kvartal f.o.m. 1972. Data kan utleveres til forskningsformål etter søknad til NSD.

 • Dataformidler: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Aggregering: Anonyme individdata
 • Tidsperiode: 1972-

AKU - Arbeidstidsordninger 

Statistikk over ansattes avtalte arbeidstidsordninger, som deles inn i tre hovedgrupper: Ordinær dagtid, skift- eller turnusarbeid, og arbeid utenom ordinær dagtid (kvelds-, natt- eller helgearbeid). Spørsmålene om arbeidstidsordninger er en fast del av AKU (se egen omtale ovenfor). Statistikk publiseres av SSB årlig.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Nasjonalt
 • Tidsperiode: 1972-

AKU - Kursdeltakelse 

Statistikk over sysselsattes deltakelse på kurs, seminarer, konferanser o.l. de siste 4 uker før intervjuet, hvor formålet har vært opplæring. Spørsmålene om kursdeltakelse er en fast del av AKU (se egen omtale). Statistikk publiseres av SSB kvartalsvis. Tall nyere enn 2007 finnes kun sammen med de ordinære AKU-tallene, dvs. i "Statistikkbanken".

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Nasjonalt
 • Tidsperiode: 1972-

AKU - Sesongjusterte månedstall 

Månedsfilene fra AKU (se egen omtale) sesongjusteres for å ta hensyn til naturlige variasjoner i antall sysselsatte, arbeidsledige og ukeverk. Bruttoutvalget utgjør 8 000 individer pr. måned, og hver enkel person er kun med i én månedsfil pr. kvartal. SSB publiserer totaltall for hele landet en gang pr. måned. Dataene finnes kun tilgjengelig som statistikk på SSB sine nettsider.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Nasjonalt
 • Tidsperiode: 1972-

AKU - Yrkesfordeling 

Statistikk over sysselsatte (AKU) fordelt etter yrke. Finfordelt yrkesgruppering, samt kryssfordelinger mot kjønn, næring, heltid/deltid, alder, fylke og sektor. Statistikk publiseres av SSB årlig. Tallene finnes også sammen med de ordinære AKU-tallene. Se egen omtale av AKU.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Fylke
 • Tidsperiode: 1972-

Arbeidssøkerdata 

NAVs register over arbeidssøkere, som danner grunnlaget for NAVs offisielle statistikk over registrert arbeidsledighet. SSB mottar månedlige uttrekk fra Arena. Dataene dekker alle måneder f.o.m. 1977, og kan tilpasses og utleveres av SSB til forskningsformål etter søknad. Tall på kommunenivå kan dessuten fritt lastes ned via SSBs statistikkbank. NAV publiserer månedlig en omfattende ledighetsstatistikk på sine nettsider. Statistikken inneholder lange tidsserier med sammenliknbare tall, men med fylke som laveste aggregeringsnivå.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 1977-

FD-Trygd 

SSBs forløpsdatabase følger enkeltindividers bevegelser inn i, ut av og mellom de ulike trygdeordningene og arbeidsmarkedsstatusene (sysselsatt, arbeidssøker, arbeidsmarkedstiltak, attføring). Databasen innholder også opplysninger om demografi, utdanning, inntekt og formue, og dekker perioden f.o.m. 1992. Dataene bygger på opplysninger fra administrative registre, hvorav de fleste eies av NAV. SSB har ansvaret for konsistensbehandling, tilrettelegging og utlevering av data fra FD-Trygd. Avidentifiserte individdata kan utleveres til forskningsformål etter søknad.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 1992-

FD-Trygd - 20-prosentsutvalg 

For å gjøre det enklere for studenter og forskere innen akademia å få tilgang til gode registerdata, er det opprettet en gratistjeneste der NSD tilbyr anonymiserte datauttak fra et 20% tilfeldig utvalg trukket fra SSB sin trygdeforløpsdatabase FD-Trygd. Datamaterialet omfatter de fleste sentrale trygdeordninger, samt opplysninger om utdanning, sysselsetting og bakgrunn. Utvalgsstørrelser kan imidlertid ikke overstige en viss grense, antallet variabler må begrenses til det mest nødvendige, og de mest detaljerte variabelverdier aggregeres opp til et grovere nivå (inntekt/formue, næringsgruppe, yrkeskode, utdanningskode m.m.).

 • Dataformidler: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Aggregering: Anonyme individdata
 • Tidsperiode: 1992-

Kommunedatabasen 

Kommunedatabasen inneholder en omfattende mengde tidsseriedata på kommunenivå innenfor en rekke temaområder. De fleste tidsseriene strekker seg over ganske mange år, der den lengste dekker perioden helt tilbake til 1769 (folkemengden). Tilgang til Kommunedatabasen krever at en fyller ut et søknadsskjema som en finner på NSDs hjemmeside, som så sendes per brev eller fax til NSD i signert form.

I databasen finnes det bl.a. kommunetall for sysselsetting, registrert arbeidsledighet, arbeidsmarkedstiltak og gjennomsnittlig bruttoinntekt. Sistnevnte data hentes direkte fra Styrings- og informasjonshjulet (se egen omtale). Sysselsettingstallene blir i de ulike tidsseriene fordelt på mange forskjellige måter: Etter kjønn, alder, næring, bosted, arbeidssted, inn- og utpendling, pendlingsstrømmer, sektor, utdanningsnivå, fagfelt, yrkesfelt, arbeidstid etc. En finner også tall på arbeidstakere i stat, kommune, innenfor helse- og sosialtjenester, og i Den norske kirke.

 • Dataformidler: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Aggregering: Kommune
 • Tidsperiode: 1835-

Kommunestatistikk 

Kommunenes sentralforbund (KS) sammenstiller en del kommunerelevant statistikk fra NAV og SSB (inkl. KOSTRA). Dette omfatter bl.a. arbeidssøkerstatistikk og kommuneøkonomi. KS utarbeider også egen statistikk basert bl.a. på sitt lønns- og personalregister, PAI: Kommunalt sykefravær (på kommunenivå), fylkesvis aldersfordeling og tilsettingsendringer for stillinger innen kommunal forvaltning, barnehager, lønnsutviklingen i KS-tariffområdet, antall permitterte og oppsagte lærlinger m.m. Alle tall finnes offentlig tilgjengelig under respektive hovedmenyer på KS sin hjemmeside. Samlet arkivert statistikk finnes under http://www.ks.no/tema/Om-KS/Arkiv/Dokumenttyper/Statistikk/.

 • Dataformidler: Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Aggregering: Kommune
 • Tidsperiode: -

Levekårsundersøkelsen 

Levekårsundersøkelsene er en tverrfaglig løpende utvalgsundersøkelse som utføres av SSB. Fra 1968 ble det jevnlig foretatt separate levekårs-, boforholds- og helseundersøkelser. Fra 1996 ble disse integrert i en samordnet levekårsundersøkelse. Dette er en årlig tverrsnitts- og panelundersøkelse med roterende temaer i en treårig syklus: Helse, boforhold og arbeidsforhold. En del av spørsmålene gjentas gjennom flere år, slik at en kan se trender over tid. Antallet spørsmål/ variabler er svært omfattende. NSD har anonymiserte individdata tilgjengelig fra samtlige undersøkelser. Disse kan utleveres til forskningsformål etter søknad.

Levekårsundersøkelsen inneholder en rekke opplysninger knyttet til arbeidstid, inntekt, arbeidsforhold, arbeidsledighet etc. Undersøkelsene med hovedtema arbeidsforhold i 1996 og deretter hvert tredje år med start i 2000 belyser et større spekter innenfor arbeidslivet.

 • Dataformidler: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Aggregering: Anonyme individdata
 • Tidsperiode: 1973-

Lønnsstatistikk (SSB) 

SSBs lønnsstatistikk består av en årlig oversikt med detaljerte opplysninger om gjennomsnittlig månedslønn fordelt på næring, yrke, kjønn, alder og utdanning. En finner både en samlet statistikk, og separate publiseringer for hver enkelt næring, med tall tilbake til 1997. For enkelte næringer er tidsserien noe kortere. SSB publiserer også kvartalsvise konjunkturstatistikker (indekser) som viser lønnsutviklingen gjennom årene, f.o.m. 2000. Lønnsstatistikken suppleres med en statistikk som gir en oversikt over arbeidsgivernes samlede arbeidskraftskostnader. Sammenliknbare kvartalstall finnes tilbake til 2000, mens årstall kun publiseres hvert fjerde år (første statistikkår er 1996). Tallene for privat sektor baserer seg på en utvalgsundersøkelse som dekker omtrent halvparten av alle ansatte. For offentlig sektor gjøres det en totaltelling av alle ansatte i staten, kommunene, skoleverket og helseforetakene. Samtlige tall kan hentes enten fra tabeller tilknyttet de respektive nettpublikasjonene, eller fra "Statistikkbanken".

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Nasjonalt
 • Tidsperiode: 1996-

Lønnsstatistikk m.m. (NHO) 

En del statistikk og undersøkelser basert på eksterne datakilder (for det meste SSB) finnes fritt tilgjengelig på NHOs hjemmeside: Lønnsstatistikk for funksjonærer, spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer, løpende sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter m.m. NHO foretar også egne undersøkelser rettet mot bl.a. norske bedrifters konkurransebetingelser. Se også egen omtale av SSBs lønnsstatistikk.

 • Dataformidler: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Aggregering: Nasjonalt
 • Tidsperiode: -

Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret 

Statistikken baseres på uttrekk fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret (forvaltet av Skattedirektoratet), og omfatter alle personer som mottok lønns- og trekkoppgave i det aktuelle året. Alle arbeidsgivere/ oppdragsgivere som har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstakere/ mottakere av oppdrag, er som hovedregel pliktige til å sende lønns- og trekkoppgave til kommunekasserer/ Skattedirektoratet. I tillegg sender trygdekontorene, andre offentlige kontor, NAV, Pensjonskassen for fiskere m.fl. lønns- og trekkoppgaver for dagpenger, sykepenger, pensjoner, uførestønad etc. SSB publiserer årlig tall over kontantlønn (ordinær lønn, honorarer, feriepenger, syke- og fødselspenger utbetalt av arbeidsgiver m.m.), naturalytelser (skattemessig beregnede goder som mottas i et arbeidsforhold utenom kontanter) og dagpenger. De finnes både i separate tabeller i tilknytning til nettpubliseringene (tilbake til 1995), og i "Statistikkbanken" (på kommune- og bydelsnivå). Statistikken ble frigitt første gang for inntektsåret 1992. Statistikk publiseres nå under "Skattestatistikk for personer". SSB kan utlevere avidentifiserte individdata til forskningsformål etter søknad. Registeret utgjør forøvrig en av datakildene for SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk (se egen omtale nedenfor).

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 1992-

Registerbasert sysselsettingsfil 

Datafiler som tilrettelegges for SSBs årlige registerbaserte sysselsettingsstatistikk (per 4. kvartal). Hovedkilden er Aa-registeret (forvaltet av NAV). Det ble opprettet i 1978, og inneholder opplysninger om alle arbeidstakerforhold med en arbeidstid på minst 4 timer i uken. Dette er opplysninger som alle arbeidsgivere er pliktige til å innrapportere ved ansettelser, opphør eller endringer i et arbeidsforhold, samt påkoblet arbeidsgiverinformasjon fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. For å kunne dekke samtlige sysselsatte best mulig, og bedre datakvaliteten, bruker SSB også opplysninger fra andre administrative registre, bl.a. Lønns- og trekkoppgaveregisteret og Selvangivelsesregisteret. Statistikken er konsistent med de offisielle AKU-tallene (se egen omtale). Siden tallene er registerbaserte, har en i motsetning til AKU (utvalgsundersøkelse) mulighet til å fordele dem etter kommuner. En rekke tabeller med sysselsettingstall på kommunenivå finnes på SSBs nettsider (bl.a. i "Statistikkbanken"), og dekker alle 4. kvartal f.o.m. 2000. Nye filer er klare sommeren etter det aktuelle statistikkåret. Liknende tall (mindre omfattende) finnes for årene før 2000, men de baseres kun på Aa-registeret, og dekker derfor bare arbeidstakere (ikke selvstendig næringsdrivende o.l). SSB kan utlevere avidentifiserte individdata til forskningsformål etter søknad.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 1978-

Registerbasert sysselsettingsstatistikk for innvandrere 

En del av SSBs årlige registerbaserte sysselsettingsstatistikk (se omtale ovenfor). Sysselsettingstall for førstegenerasjonsinnvandrere tilbake til 4. kvartal 2001 finnes fritt tilgjengelig på kommunenivå på SSB sine nettsider, fordelt etter kjønn, landbakgrunn, botid i Norge, bosted, sysselsettingsstatus, næring, yrkesgruppe og vestlig/ikke-vestlig. SSB kan utlevere avidentifiserte individdata til forskningsformål etter søknad.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 2001-

Styrings- og informasjonshjulet 

Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene utgis av Helsedirektoratet i samarbeid med SSB. Publikasjonen utgis i papirhefter av Helsedirektoratet (finnes i elektronisk utgave på direktoratets hjemmeside), mens SSB presenterer grunnlagsdataene på sin hjemmeside: Data for de siste par årene publiseres årlig, og historiske tall finnes fra 1994 (enkelte tall tilbake til 1992). Tallene oppdateres ikke lengre, så siste årgang er 2007.

En lang rekke tabeller med tall på kommune- og bydelsnivå dekker flere temaområder, og inneholder bl.a. tall på gjennomsnittlig bruttoinntekt, registrerte arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Bydel
 • Tidsperiode: 1992-

Sysselsatte og arbeidsledige på korttidsopphold 

Sysselsettings- og arbeidsledighetstall for personer registrert som ikke-bosatt i Det sentrale folkeregisteret finnes fritt tilgjengelig på fylkesnivå på SSB sine nettsider tilbake til 4. kvartal 2003, og fordeles etter bl.a. bosettingsstatus, landbakgrunn, arbeidsstedsfylke og næring. Dette er personer som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge. Statistikken utfyller AKU og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, ettersom disse ikke omfatter ikke-bosatte personer. Se egne omtaler av de nevnte statistikker.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Fylke
 • Tidsperiode: 2003-

System for persondata 

En forenklet versjon av SSBs FD-Trygd (se egen omtale). Mange av grunnlagsfilene er de samme (en rekke administrative registre), og dekker perioden tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Mens FD-Trygd er en forløpsdatabase med løpende oppdateringer av hendelser/statuser, måler SFP enkeltindividers statuser kun ved et gitt tidspunkt pr. år (november). De fleste viktige statuser blir kartlagt: Arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, arbeidsledig, under utdanning, langtidssykemeldt, på arbeidsmarkedstiltak, yrkeshemmet, utenfor arbeidsstyrken etc. For personer som befinner seg i flere registre samtidig, foretas konsistensbehandling etter et gitt sett med regler, der noen registre regnes som mer troverdige enn andre, slik at hvert individ ikke kan ha mer enn én status ved referansetidspunktet. Kategoriseringen kontrolleres opp mot AKU (se egen omtale), slik at en alltid vil få samme antall arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsledige. Antallet variabler tilgjengelig i SFP er ganske omfattende. SSB kan utlevere avidentifiserte individdata til forskningsformål etter søknad.

 • Dataformidler: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Aggregering: Avidentifiserte individdata
 • Tidsperiode: 1990-

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)