Kontantstøttedatabasen

Kontantstøttedatabasen er etablert som datakilde hos NSD for å betjene forskere og studenter som bl.a. ønsker å analysere aspekt ved denne statlige kontantytelsen. Databasen inneholder data fra NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

NSD har etablert en datatjeneste for uttak, tilrettelegging og utlevering av data. Tjenesten vil kunne være behjelpelig med å levere data til kobling med andre datakilder, skaffe til veie data fra andre kilder, foreta koblinger og bidra til innhenting av nødvendige tillatelser og konsesjoner.

Datatjenesten er finansiert og gjort mulig gjennom Velferdsprogrammet til Norges forskningsråd. Datatjenesten er gratis for forsknings- og studentprosjekter ved universitetene, høgskolene og instituttsektoren, og for prosjekter som er helt eller delvis finansiert av Norges forskningsråd.

Mer detaljer om Kontantstøttedatabasen og selve ordningen finnes i NSDs dokumentasjonssystem Nesstar (klikk på lenken).

Kontantstøtteordningen

Kontantstøtte er en universell kontantytelse som blir gitt til foreldre til ettåringer og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Frem til august 2012 gjaldt ordningen også toåringer. Kontantstøtte blir bare gitt til foreldre til barn som ikke, eller bare delvis, benytter barnehage med statlig driftstilskudd, og kontantstøtte blir utbetalt for maksimalt 11 måneder.

Datagrunnlaget

Datagrunnlaget for NSDs kontantstøttedatabase er NAVs (Arbeids- og velferdsetaten) administrative register. For å kontrollere om og i hvilken grad mottakere av kontantstøtte benytter barnehager med statlig driftstilskudd er norske kommuner pliktige til å føre register til bruk for trygdekontorene. Trygdekontorene har ansvaret når det gjelder kontroll av utregning og utbetaling av kontantstøtten. Registeret for barnehagene kan samkjøres mot trygdekontoret sitt register over mottakere av kontantstøtte. Opplysningene i de kommunale registrene skal overføres månedlig til trygdeetaten. Datagrunnlaget i NSDs kontantstøttedatabase er avgrenset og omfatter data om ytelsesmottaker, barn i ordningen, utbetalinger og vedtak. Det er utarbeidet en egen datadokumentasjon for datatjenesten og det er etablert rutiner for uttak og tilrettelegging av analysefiler.

Tilrettelegging

NSD tilrettelegger datamaterialet for statistiske analyser etter forskerens ønsker. NSDs dokumentasjonssystem for velferdsdata kan benyttes for å få nærmere informasjon om datagrunnlaget, variabeltilfanget og for å generere filer til bruk ved søknader om data fra Kontantstøttedatabasen.

Personvern

Opplysningene i registeret er i utgangspunktet personidentifiserende. NSD må derfor anonymisere individdataene fra Kontantstøttedatabasen før utlevering til forskningsformål. Anonymisering innebærer at alle fødselsnumre blir fjernet eller erstattet med et løpenummer, og at en aggregerer variabelverdier for å hindre at en via bakveisidentifikasjon (via kombinasjoner av variabler) kan indirekte identifisere et individ. Trygdekontornummer er en variabel som aldri kan utleveres uten noen form for bearbeiding dersom et uttak fra Kontantstøttedatabasen skal anses som anonymt. Enten så må en aggregere opp på f.eks. fylkesnivå (oppgir kun de to første sifre), eller så må en luke bort alle kontantstøttemottakere som er/ har vært tilknyttet NAV-kontor i små kommuner. Bruk av anonymiserte kontantstøttedata krever kun at en sender søknad til NSD.

Forskningsprosjekt som krever data som ikke er anonymiserte må meldes til Personvernombudet for forskning. Personvernombudet avgjør på bakgrunn av søknaden om prosjektet er konsesjonspliktig og må ha konsesjon fra Datatilsynet, eller om en bare har meldeplikt. NSD kan utlevere slike data om de er avidentifiserte (fødselsnumre blir erstattet med løpenumre), men da må registereieren NAV spørres. Det kan også søkes om utlevering av data til kobling mot andre individdatakilder. I slike tilfeller kreves det at prosjektet fremlegges for samtlige registereiere.

Et eventuelt meldeskjema kan sendes til Personvernombudet for forskning. Dette gjelder kun forskere fra institusjoner som er knyttet til denne ordningen. Personvernombudet for forskning gir råd og veiledning som gjelder spørsmål som gjelder personvern, regler om konsesjon, taushetsplikt og datasikkerhet. Informasjon om forskning og personvern fins på Personvernombudet sine nettsider.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)