Bestille data

NSD utleverer kun anonymiserte data til forskning. Med anonymiserte data menes data der enkeltindivider ikke kan identifiseres, verken direkte eller indirekte. Det kreves ingen form for konsesjon eller dispensasjon fra taushetsplikt for at slike data skal kunne utleveres. En søknad om datautlevering må uansett være i tråd med forskningsprosjektets formål, og vil vurderes deretter.

Søknader om tilgang til data bør inneholde en så detaljert beskrivelse som mulig av hva man ønsker, formålet med datautleveringen og dokumentasjon av behovet for de ulike variabler. Kun skriftlige søknader godtas - via brev, e-post eller NSDs elektroniske skjema.

Ved søknader om utlevering av personidentifiserbare (ikke-anonyme) data, kreves det at man først henvender seg til Personvernombudet for forskning, evt. Datatilsynet. Dette gjelder også tilfeller der data skal kobles med andre datakilder eller forskerens eget datamateriale. Datatilsynet har utarbeidet en egen veileder for forskere.

 

  • For hjelp til bestilling av data fra "FD-Trygd - 20-prosentsutvalget", KIRUT eller NSDs Kontantstøttedatabase, ta kontakt med

                Seniorrådgiver Trond Pedersen, tlf.nr. 55 58 32 25

 

  • For hjelp til bestilling av data fra NSDs Fastlegedatabase, ta kontakt med

                Seniorrådgiver Sigmund Tveit, tlf.nr. 55 58 21 93

 

  • For hjelp til bestilling av personidentifiserbare data fra FD-Trygd, vises det til Statistisk sentralbyrå sin informasjonstjeneste "Data til forskning"

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)