Veiledning for skolevalgundersøkelsen 2017

 

Tidsfrister

 1. Påmelding: Innen 15. mai (Skolen kan frem til 26. august gjøre endringer i påmeldingen)
 2. Gjennomføre valgundersøkelsen: 28. august - 30. september (Undesøkelsen skal besvares etter at elevene har stemt ved skolevalget)

 

Kontaktinformasjon

 

Gjennomføring

For at man skal kunne sammenligne datamaterialet fra de forskjellige skolene, er det viktig at selve undersøkelsen blir gjennomført mest mulig lik fra skole til skole.

 1. Gjennomføringen av valgundersøkelsen bør administreres av lærere.
 2. Valgansvarlig må skrive ut klassepassord fra skolens side på Skolevalg-portalen. Hver klasse skal kun benytte 1 passord. Er det femten klasser ved skolen, skal valgansvarlig altså skrive ut femten passord.
 3. Valgansvarlig fordeler passordene blant lærere som har de ulike klassene i et fellesfag.
 4. Elevene skal først stemme ved skolevalget, deretter besvare spørsmålene i valgundersøkelsen.
 5. Alle skolens elever har lov til å svare på valgundersøkelsen, også de som ikke deltok i skolevalget.
 6. Faglærer tar med seg passordet til klassen. Først må lærer orientere elevene om at dette er en seriøs undersøkelse. De må opplyses om at svarene blir gjennomgått med sikte på å hindre publisering av skjema der svar kan sammenstilles slik at enkeltindivider kan identifiseres. Det må også presiseres at data blir lagret for forskningsformål, og at det er frivillig å delta. (se orienteringen under). Deretter skriver læreren passordet på tavlen og ber elevene om å gå inn på www.samfunnsveven.no/eintervju  for å besvare undersøkelsen.
 7. Valgundersøkelsen skal kun besvares over Internett. Alle maskiner koblet til Internett, kan benyttes.
 8. Elevene må vite hvilket utdanningsprogram de tilhører før de besvarer undersøkelsen.
 9. Klassen bør minst få 30 minutter til å besvare spørsmålene.
 10. For å sikre at flest mulig greier å få gjennomført undersøkelsen i skoletiden, vil det være mulig å besvare undersøkelsen helt frem til 30. september. Etter denne fristen, vil NSD trenge en drøy uke til å kontrollere og dokumentere dataene. Når dette arbeidet er unnagjort, vil dataene bli publisert på Samfunnsveven : http://www.samfunnsveven.no/data/valgundersokelsen/
 11. Skolen kan begrense deltakelsen til bestemte klasser. Et høyt antall deltakere øker likevel analysemulighetene, og det er således en fordel at flest mulig deltar.
 12. I enkelte tilfeller, vil det være nødvendig å gjøre ekstra tiltak for å ivareta personvernet. Det skal ikke innhentes opplysninger som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til enkeltelever som deltar i undersøkelsen. Dette problemet kan for eksempel oppstå på skoler med sterk kjønnsmessig skeivfordeling. Dersom dere er usikre på hvordan dere skal håndtere denne typen tilfeller, ta kontakt med NSD.
 13. Det er viktig at elevene besvarer spørsmålene hver for seg uten å konferere med sidemannen. En skal ikke gjennomføre intervju der elever eller lærere fyller ut skjemaene for andre.
 14. Valgundersøkelsen blir publisert i oktober, og dataene kan da analyseres i Skolenesstar. Legg merke til at disse dataene vil være behandlet med sikte på å hindre identifisering av enkeltindivider ved skoler med lav deltakelse eller stor grad av skeivfordeling.
 15. Dataene vil bli lagret for forskningsformål.


Presiseringer vedrørende bruken av klassepassord

For å gjøre det enklere for skolene å gjennomføre undersøkelsen, har vi valgt å benytte passord som kan benyttes flere ganger. Vi ser for oss at ett passord skal benyttes av alle elevene i en klasse. For en skole med 1 000 elever, har vi således redusert antallet passord til distribusjon fra 1 000 til omtrent 40. Forenklingen innebærer en trussel mot datakvaliteten: Vi kan ikke kontrollere om en elev svarer flere ganger. For å gå dette problemet i møte, ønsker vi at skolene gjennomfører undersøkelsen på følgende måte:

 1. Undersøkelsen må gjennomføres når klassen er samlet i et fellesfag (Alle elevene i for eksempel klasse 2C er tilstede.). Vi kontrollerer hvor mange ganger hvert passord er benyttet.
 2. Elevene må besvare undersøkelsen under påsyn av faglærer.
 3. Et klassepassord er bare gyldig den dagen det første gang blir benyttet. Dersom det av tekniske eller praktiske årsaker blir aktuelt å dele klassen, og å gjennomføre undersøkelsen på forskjellige dager, må man ha flere klassepassord - ett for hver dag. Læreren må i slike tilfeller passe på at ingen elever svarer to ganger.


Orientering til elevene

Elevene vil få en viss orientering av selve skjemaet. Det er likevel viktig å sikre at de faktisk får med seg denne informasjonen. Vi vil derfor foreslå at orienteringen under blir lest opp, eller ligger tilgjengelig der elevene besvarer undersøkelsen.


(Skriv ut og kopier opp orienteringen)


Orientering om skolevalgundersøkelsen

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Valgundersøkelsen er en sentral del av skolevalgprosjektet, og undersøkelsen har blitt gjennomført ved hvert skolevalg siden 1989. Vi forventer at over 150 videregående skoler i Norge vil delta i årets undersøkelse.


Formål
Undersøkelsen har et vitenskapelig og pedagogisk formål. Data blir benyttet i undervisningen til å belyse hvordan elever i videregående skole stiller seg til aktuelle samfunnsspørsmål, som for eksempel miljøvern. Dataene er også en viktig kilde for forskere som vil studere politiske preferanser og holdninger i elevgruppen.


Publisering av data
Passordet som gir tilgang til spørreskjemaet, er ikke koblet mot navn eller klasse. Men passordet identifiserer skolen. På visse skoler, der det for eksempel bare går noen få jenter, vil det kunne være mulig å identifisere enkeltpersoner indirekte. Vi fjerner variabelen "kjønn" og forenkler variabelen "utdanningsprogram" før vi publiserer resultater fra slike skoler.
Informasjon som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, vil ikke bli publisert.


Lagring av data
Fullstendige data vil bli lagret av NSD for forskningsformål på ubestemt tid. I disse dataene vil det kunne være mulig å kombinere bakgrunnsvariabler slik at en i noen få tilfeller kan identifisere enkeltpersoner, blant annet ved kryssing av kjønn, utdanningsprogram og skole. Data vil bli lagret i henhold til NSDs godkjente rutiner som sikrer konfidensialitet.


Frivillighet
Vi understreker at det er frivillig å delta, men høy deltakelse gir bedre data.


Noen tips om utfyllingen av skjemaet
For at resultatene av undersøkelsen skal bli så pålitelige som mulig, er det av stor betydning at alle gir seg god tid til å fylle ut skjemaet i samsvar med egne meninger. Det er viktig at både spørsmål og svaralternativer leses grundig før man svarer.

 • Man kan hoppe over spørsmål man ikke ønsker å besvare. Da krysser man av for "Vil/kan ikke svare".
 • Det er særlig viktig at alle krysser av for riktig utdanningsprogram. Dersom dere er i tvil, må dere avklare dette i fellesskap før skjemaet fylles ut.
 • Dersom det midt i utfyllingen oppstår tekniske problemer som gjør det umulig å fortsette registreringen, vil vi anmode om at man forsøker å benytte passordet en gang til senere. Venter man til neste dag, må læreren få tak i et nytt klassepassord fra skolens side på Samfunnsveven.

Kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig institusjon: Utdanningsdirektoratet, post@udir.no
Databehandler: Norsk senter for forskningsdata, skolevalg@nsd.no

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)