Veiledning for skolevalget 2017

Veiledningen beskriver ulike praktiske og tekniske sider ved gjennomføringen av årets skolevalg. I 2017 er det også skolevalg for sametinget. Fremgangsmåten her er helt lik fremgangsmåten for skolevalg til stortinget, både ved elektronisk valg og papirvalg.


For opplegget for elektronisk valg og for valgundersøkelsen, fins det mer detaljerte veiledninger:

 

Tidsfrister

 

 • Påmelding: Innen 15. mai (man kan selv gjøre endringer i påmeldingen frem til og med 26. august)
 • Test av elektronisk skolevalg: 21. - 25. august (bare for de som gjennomfører e-valg)
 • Test av valgundersøkelsen: 21. - 25. august (bare for de som gjennomfører valgundersøkelsen)
 • Gjennomføre skolevalg: 28. august - 5. september
 • Rapportering av valgresultater og valgstatistikk: 28. august - 5. september klokken 17.00
 • Slette manntallslistene: Umiddlebart etter at man har kontrollert resultatene slik de blir vist på NSDs nettsider
 • Gjennomføre valgundersøkelsen: 28. august. - 30. september

 

Kontaktinformasjon


• E-post: skolevalg@nsd.no
• Telefon: 55 58 21 17
• Nettsted: nsd.no/skolevalg


Kort presentasjon av Skolevalg 2017


Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.


Prosjektets hovedmålsetting er å være et pedagogisk verktøy i arbeidet med å gjøre elevene kjent med og interessert i politiske prosesser, rutiner og saker:


• Elevene får praktisk erfaring ved å være med på å gjennomføre prosjektet.
• Elevene får kjennskap til valgprosedyrene, og til hvordan samfunnsforskere samler inn informasjon.
• Elevene får muligheten til å undersøke data om sin egen gruppe.


Prosjektet omfatter tre deler:

 1. Valg. I 2017 skal elevene velge mellom de listene som stiller til valg ved stortingsvalget i det fylket skolen ligger i. For skolevalget til sametinget kan elevene stemme på de listene som stiller i den valgkretsen skolen ligger i.
 2. Valgundersøkelse. Data fra valgundersøkelsen kan blant annet benyttes til å finne ut hva elevene mener om aktuelle politiske saker. Er for eksempel gutter og jenter i like stor grad interesserte i politikk?
 3. Nasjonal meningsmåling. Den nasjonale meningsmålingen blir gjennomført i et representativt utvalg av det norske folk. Undersøkelsen inneholder noen av de samme spørsmålene som man finner i valgundersøkelsen blant elever. Det åpner for at man kan undersøke om elevene har et annet syn enn folket som helhet.

 

I tillegg er det viktig å understreke at årets skolevalg er det sekstende i rekken. Prosjektet har således innebygd et tydelig tidsperspektiv: Man kan undersøke hvordan valgatferd og holdninger har utviklet seg over tid.


Påmelding


Alle norske videregående skoler mottar i april et invitasjonsbrev fra NSD. Dette brevet inneholder skolens brukernavn og passord. Brukernavn og passord skal benyttes under påmeldingen, til å hente materiell og til å registrere resultater. Skolens brukernavn og passord må ikke komme på avveie.


Ta kontakt med NSD dersom dere ikke finner invitasjonsbrevet:
skolevalg@nsd.no


Skolen går til nettsidene for skolevalget for å melde seg på:
nsd.no/skolevalg


Fristen er satt til 15. mai. Det er mulig å oppdatere informasjon og påmeldingsstatus helt frem til 26. august.


Vi ber om at man kontrollerer den informasjonen vi har registrert om skolen i påmeldingsskjemaet. Dersom man finner feil eller uklarheter, ønsker vi at kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet benyttes.


Skolen må under påmeldingen gjøre flere valg, de viktigste er selvsagt om skolen ønsker å:

 1. delta i valget
 2. delta i valgundersøkelsen


Valgform


I tillegg må skolen velge hvordan valget ønskes gjennomført. NSD anbefaler alle skolene å gjennomføre valget som et tradisjonelt valg med papirstemmesedler, valgurne, manuell opptelling og rapportering av resultatet via skolens side på Samfunnsveven. Papirvalg er sikkert og fleksibelt, og en slik løsning ligger nærmere den elevene senere vil møte i et ekte valglokale.


På tross av vår klare anbefaling om å gjennomføre valget på tradisjonelt vis, vil vi også tilby en løsning for elektronisk valg i kontrollerte omgivelser. Siden 2003 har mange skoler prøvd ut våre opplegg for e-stemmegivning. På de fleste skolene har det gått fint å gjennomføre valget elektronisk, men for noen har det oppstått problemer. Vi ber de skoler som vurderer å gjennomføre valget elektronisk, om å lese brukerveiledningen nøye. Se egen veiledning her.


Valgundersøkelsen


Skolene kan også melde seg på til valgundersøkelsen. Data fra valgundersøkelsen er en sentral kilde til kunnskap om elevenes holdninger, og skolen kan benytte data om sine egne elever i undervisningen. Nærhet til lærestoff, blir ofte dratt frem som en viktig faktor i forbindelse med å motivere til læring.


Elevene skal først stemme, deretter besvare spørsmålene i valgundersøkelsen. Valgundersøkelsen skal gjennomføres over Internett, uten bruk av papirskjema. Se egen veiledning her.


Gjennomføring


Det er opp til den enkelte skole å avgjøre hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles. Vi vil likevel gi følgende anbefalinger:


1. Det bør utnevnes en prosjektansvarlig lærer for hvert underprosjekt. De ansvarlige må kjenne til skolens brukernavn og passord. Brukernavn og passord må ikke utleveres til andre. Nettleseren tilbyr seg ofte å huske hva du skriver inn i påloggingsfeltene: Ikke benytt deg av dette tilbudet.
2. Elevene bør hjelpe til i gjennomføringen av prosjektet, men arbeidet bør overvåkes av ansvarlig lærer.


Gjennomføring av papirvalg

 1. Skolen melder seg på til valg innen fristen.
 2. Skolen lager en oversikt over elevmanntallet. Klasselistene kan benyttes.
 3. Skolen henter valglistene (de listene som stiller ved stortingsvalget i det fylket skolen ligger i) fra Skolevalg-portalen og kopierer opp et passende antall stemmesedler.
 4. Skolen innreder et valglokale med valgavlukker, stemmesedler og valgurne.
 5. Skolen arrangerer eventuelt valgdebatt eller valgtorg før valget gjennomføres.
 6. Elevene skal ved stemmegivningen kontrolleres opp mot skolens manntall, og krysses av før de legger stemmeseddelen i urnen.
 7. Skolen teller opp stemmesedlene og rapporterer resultatet til NSD via Skolens side. Under rapporteringen, må man vite hvor mange elever det fins i manntallet, og hvor mange elever som er krysset av.
 8. Når skolen har kontrollert at resultatene på NSDs nettsider ser korrekte ut, skal manntallslistene slettes.
 9. NSD offentliggjør resultatene, med landsoversikt og fylkesvise resultater, klokken 19.00 5.september.

 10. For sametingsvalget er fremgangsmåten helt lik, men her kan elevene stemme på de listene som stiller til valg i valgkretsen skolen ligger i.

   


Gjennomføring av elektronisk valg


Vi viser til egen dokumentasjon for en detaljert fremstilling av opplegget.


Gjennomføring av valgundersøkelsen


Vi viser til egen dokumentasjon for en detaljert fremstilling av opplegget.


Orientering til elevene


Vi ber om at denne orienteringen blir gjort tilgjengelig for elevene. Man kan lese den opp, men den bør også skrives ut og legges tilgjengelig for elevene.


"Skolevalgets hovedhensikt er å være et virkemiddel i arbeidet med å stimulere den politiske interessen og øke den politiske kunnskapen blant elever i videregående skole. Data om valgadferd og politiske holdninger blir samlet inn og gjort tilgjengelig for skolene, slik at de kan benyttes i undervisningen.


Dersom alle elevene ved en skole stemmer på det samme partiet, vil det være mulig å vite hva hver enkelt i manntallet har stemt. Denne situasjonen oppstår svært sjelden. Slike resultater vil ikke bli publisert, men de vil bli lagret for forskningsformål.


Skolene skal slette manntallslistene etter at valget er gjennomført og resultatet kontrollert mot NSDs nettsider.


Med hensyn til svarene avgitt i spørreundersøkelsen: Det finnes ingen kobling mellom elev eller klasse og svar avgitt i undersøkelsen. I visse tilfeller kan det likevel være mulig å sette sammen flere svar på en slik måte at enkeltpersoner kan identifiseres. (For eksempel om det bare finnes en jente ved skolen).

Slike data vil ikke bli publisert, men de vil bli lagret for forskningsformål.


Vi understreker at det er frivillig å avgi stemme og å besvare spørreskjemaet, men vi understreker samtidig at høy deltakelse er viktig for kvaliteten til datamaterialet."

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)