Anbefalinger for debatt og valgtorg

I årets anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet fremkommer det at:

 • Vi anbefaler at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag
 • Debatt med varighet ca. 60 minutter
 • Debatten må forberedes og ledes på en god og profesjonell måte
 • Vi anbefaler at kun ungdomspartiene kan stille med paneldeltakere i debatten
 • Ordstyrer for debatten bør være ungdom, for eksempel tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller en elev som har tatt ordstyrerkurs ell.
 • Vi anbefaler frie tema i skoledebatten. Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Ved eventuelle tema for debatten, så bør temaene være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen). Ungdomspartiene må i så fall få vite temaene i god tid på forhånd.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om på forhånd, se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring (nsd.no/skolevalg).
 • Valgtorget bør avholdes etter skoledebatten, med varighet 30-60 minutter
 • Alle elevene på skolen bør få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget
 • Vi anbefaler at det ikke går for lang tid mellom skoledebatt/valgtorg og skolevalget

NSD sine råd om forberedelser til og gjennomføring av debatt og valgtorg:

Det er viktig å understreke at følgende råd ikke er gitte retningslinjer som alle skoler må følge. Det er opp til skolene lokalt i samarbeid med ungdomspartiene og fylkeskontakter å bestemme seg for hvordan de vil gjennomføre debatt og valgtorg. Det kan likevel være nyttig å overveie:

 • Forberedelse til debatt, valgtorg og valg: Ettersom skolevalget skal være en pedagogisk innføring i demokratilæring og aktivt medborgerskap, kan det være en god ide å sette av tid i forkant til å la elevene reflektere over hvorfor det er viktig å delta i et skolevalg. Refleksjon over og arbeid med slike spørsmål er i tråd med Fagfornyelsens fokus på demokrati og medborgerskap og NSD har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) utarbeidet undervisningsressurser som kan benyttes til dette formålet på: https://nsd.no/vgs (tilgjengelig fra slutten av mai 2019).
 • Varighet på debatten: Det er bred enighet i ungdomspartiene om at den totale varighet på debatten bør være ca. 60 min. Dette punktet fremkommer også tydelig i Udir sine anbefalinger for årets skolevalg. Dersom skoler, fylkeskontakter eller ungdomspartiene i et fylke likevel ønsker en annen tidsramme for debatten, er det viktig at beslutningen om en ny tidsramme blir til i et samarbeid mellom alle tre parter og at det oppnås enighet.
 • Åpnings- og avslutningsreplikk: Skal debatten inneholde en åpnings- og avslutningsreplikk fra ungdomspartiene som stiller i debatten? Og i så fall, hvor lang tid skal den/de vare? Dersom debattens totale varighet er 60 minutter og det er mange ungdomspartier som deltar, kan tiden til den egentlige debatten fort bli noe kortvarig om alle skal legge frem omfattende åpnings- og avslutningsreplikker. En god tommelfingerregel kan være at slike innlegg ikke bør overstige 1-2 minutter.
 • Tema for debatten: I årets skolevalg anbefaler Udir frie tema. Dersom temaene skal være forutbestemte, bør disse forutbestemte temaene bestemmes av ungdommene selv og ungdomspartiene bør bli orientert om temaene for debatten i god tid på forhånd. Rent praktisk kan en slik orientering skje på ulike måter. Skolene kan ta direkte kontakt til ungdomspartiene eller fylkeskontaktene kan koordinere arbeidet gjennom dialog med skolene og dernest informere ungdomspartiene. Fylkeskontaktene har kontaktinformasjon både til ungdomspartiene i fylkene og kontaktpersonene for skolevalg på skolene.
 • Ledelse og ordstyring av debatten: Ordstyrer må være nøytral og ikke delta i debatten. For å sikre at debatten ledes og styres av elevene selv på en god og profesjonell måte, kan skoler i et fylke med fordel gå sammen og arrangere ordstyrerkurs for elever som er interessert i å lede og styre debatten. Slike kurs kan ta med følgende moment:
  • Hvordan kan ordstyrer introdusere tema for debatten og introdusere representantene for ungdomspartiene?
  • Hvor lenge kan eventuelle åpningsreplikker og avslutningsreplikker vare – og hvordan kan ordstyrer signalisere at tiden er gått?
  • Hvilken form for tegnbruk skal ordstyrer ta i bruk – og hvilke tegn skal bety hva? Dette må ordstyrer være bevisst om og dette må gjøres klart for debattantene også.
  • Hvor lenge kan representantene for de ulike ungdomspartiene bruke i egne innlegg og i sine kommentarer til meddebattanters innlegg?
  • Hvordan kan man sikre at debattanter får lik oppmerksomhet og behandling av ordstyrer?
  • Hvordan kan ordstyrer håndtere spørsmålene fra salen på en rettferdig og trygg måte? Spørsmål som man bør ta stilling til i denne sammenheng, kan være:
   • Hvordan skal spørsmål fra salen tas opp? Skal de sendes inn på forhånd eller stilles direkte under debatten? Og skal de besvares fortløpende eller samles opp? Det bør være klart fra begynnelsen.
   • Hvordan skal spørsmålene fra salen velges ut?
   • Hvordan sikre at vanlige elever (og ikke bare elever som er politisk aktive) stiller spørsmål?
  • Hvordan kan ordstyrer avslutte debatten? Hvilke syn kom frem i løpet av debatten og hvilke spørsmål fikk man svar på og hvilke spørsmål står ubesvart.
 • Tidspunkt for valgtorg: Valgtorget bør arrangeres etter debatten på samme dag som debatten. Valgtorget er en viktig arena der elever kan ta opp spørsmål som de av ulike grunner ikke fikk anledning til å stille under debatten.
 • Varighet på valgtorget: avhengig av skolens størrelse og antallet på ungdomspartier, kan valgtorget med fordel vare mellom 30 og 60 minutter. Tidsramme bør bestemmes i et samarbeid mellom ungdomspartiene, fylkeskontaktene og skolene.
 • Representasjon i debatt og valgtorg: For å sikre elevenes perspektiv, bør bare representanter fra ungdomspartier stille i debatten og på valgtorget. Hvilke ungdomspartier som stiller, vil variere fra fylke til fylke. For å sikre at alle ungdomspartiene kan stille med representanter ved alle arrangerte skoledebatter og valgtorg i fylket, er det viktig at fylkeskommunene sørger for god og tidlig koordinering. Dette innebærer samarbeid med skoler og ungdomspartiene for å bestemme datoer tidlig og unngå sammenfallende arrangementer på ulike lokaliteter. En mulighet hvis ungdomsrepresentantene har utfordringer med å rekke innom alle skolene er at fylkeskontakter, skoler og ungdomspartier sammen planlegger og koordinerer eventuelle sammenslåinger for å avholde felles debatt og valgtorg for flere skoler på egnede steder (f.eks. lokale haller, kulturhus eller lignende).
 • Deltakelse på debatt og valgtorg: Alle elever bør få anledning til å delta på debatten og valgtorget. For å få dette til, er det viktig at fylkeskontaktene i samarbeid med skolene og ungdomspartiene sørger for god og tidlig koordinering. En slik koordinering vil være ekstra viktig dersom skoler av ulike grunner (f.eks. fysiske begrensninger) har utfordringer med å la alle elever delta. Også i slike tilfeller kan fylkeskontakter, skoler og ungdomspartier koordinere eventuelle sammenslåinger og avholde felles debatt og valgtorg på egnede steder (eksempelvis lokale haller, kulturhus eller lignende).
 • Tidspunkt for debatt og valgtorg: Det er i år ekstra kort tid mellom skolestart og skolevalg. Skolene kan arrangere debatt og valgtorg alle dager fra skolestart frem mot de offisielle valgdagene (3. – 4. september), og også på samme dag som valget avholdes. Det viktigste er at skolevalget gjennomføres så tett opp til debattene og valgtorget som mulig. Vi minner om at skolevalget kan avholdes fra 26. august til 4. september.
 • Folkeskikk i debatt og på valgtorg: fokuset i debattene og valgtorgene må være på sak, ikke person – og på egen politikk fremfor kritikk av andre. Alle debattanter og må få lik oppmerksomhet og behandling av ordstyrer og innbyrdes må debattantene utvise respekt og høflighet. Sjikanering og overdreven banning må unngås både i debatten og på valgtorget.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)