Utdanning, yrke, medaljer og diverse aktivitet (Nsd_utdyrke)

Inneholder først og fremst opplysninger om utdanning og yrkeskarriere for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1945 til d.d. Tabellen inneholder også medaljer, priser og utmerkelser, krigsinnsats og i tillegg diverse annen aktivitet som ikke lar seg plassere i andre tabeller.

Merk at høyeste utdanning er plassert under tabellen Nsd_person og at det i en egen tabell er tilrettelagt informasjon om yrke før og etter stortings- og regjeringsaktivitet (Nsd_stillingforetter).

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer (nr)

Feltet angir rekkefølgen på aktivitetene.

I de øvrige tabellene i biografibasen sorteres postene etter tidsangivelsene. De poster som mangler tidsangivelser kommer da sist. I denne tabellen er kronologien spesielt viktig, og derfor bestemmer den som registrerer rekkefølgen på postene. Ofte vil rekkefølgen gi seg selv (realskole går nødvendigvis forut for examen artium), og poster med og uten tidsangivelser kan plasseres kronologisk riktig i forhold til hverandre. M h t til registreringen av medaljer, ordner osv., er det også representanter som eksplisitt ønsker at rekkefølgen på disse skal følge rangeringen og ikke tidspunkt for overrekkelse.

Type aktivitet (type)

Aktiviteten er delt inn i ulike grupper - utdanning, lærlingepraksis, fagbrev, yrke, medaljer/utmerkelser og annen aktivitet.

Type_nsd (type_nsd)

Dette feltet oppdateres ikke av Stortinget. Sammenlignet med feltet TYPE er aktiviteten her delt inn i flere undergrupper. Blant annet er medaljer delt inn i krigsmedaljer og andre medaljer, og under annen aktivtet er krigsinnsats skilt ut som egen gruppe. Inndelingen i undergruppene er trolig ikke helt robust, og bør ikke benyttes i biografier.

Aktivitet (aktivitet)

Feltet inneholder opplysninger om representantenes utdanning, yrke medaljer/utmerkelser m.m.

M.h.t. utdanning blir representantene fra og med spørreundersøkelsen i 2000 bedt om å oppgi all skolegang og utdanning, inkludert obligatorisk grunnskole. Opplysninger om grunnskoleutdanning og annen skolegang forut for videregående skole er mer sparsomme for det eldre datamaterialet.

Med yrke menes her bare aktivitet som ikke faller inn under noen av de andre områdene. Politiske verv og stillinger er med andre ord ikke registrert som yrke. Det samme gjelder tillitsverv i organisasjoner og andre ledende posisjoner som kan ses som ledd i en vedvarende organisasjonsvirksomhet. Ordinære yrker på lavere nivå i parti eller organisasjon er imidlertid registrert som yrke. På enkelte poster finner man to eller flere yrker oppgitt sammen med felles tidsangivelse. Dette er til dels kombinasjonsyrker som "fisker og gårdbruker", men for noen av disse postene dreier det seg ikke om samtidige yrker ("konsulent/førstekonsulent").

Under gruppen "annen aktivitet" finner vi opplysninger som ikke hører med under noen andre områder i biografibasen, eksempelvis CD-utgivelser eller innsats under andre verdenskrig (se også dokumentasjon av ANDREOPPL under Nsd_person).

Medaljer/utmerkelser omfatter norske og utenlandske ordener, andre medaljer og utmerkelser, æresprofessorat, hederstegn fra partier og organisasjoner m.m. Æresmedlemsskap i partier eller organisasjoner er imidlertid ikke registrert her, men i henholdsvis Nsd_partiverv og Nsd_orgverv.

Året aktiviteten startet (fraaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

For mange av postene i denne tabellen er bare enkeltår oppgitt, og de er da registrert i FRAAAR. Spesielt gjelder dette under utdanning, hvor gjerne bare eksamensåret er oppgitt, og under medaljer/utmerkelser hvor overrekkelsesåret er den eneste relevante tidfestingen. Der hvor feltet er blankt, mangler vi alle opplysninger om tidspunkt for aktiviteten. -1 indikerer at vi har opplysninger om når aktiviteten opphørte, men mangler opplysninger om når aktiviteten startet. -1 er bare fylt ut der hvor den opprinnelige tekststrengen har inneholdt "til 19??". Dette betyr at man ved utskriving av rapporter kan sette "til" foran TILAAR når FRAAAR = -1.

Året aktiviteten opphørte (tilaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor feltet er blankt, mangler vi enten opplysninger om både FRAAAR og TILAAR, eller det er kun oppgitt ett år for aktiviteten. -1 indikerer at vi har opplysninger om når aktiviteten startet, men ikke når den opphørte. -1 er bare fylt ut der hvor den opprinnelige tekststrengen har inneholdt "fra 19??" (+ frå, sidan, siden og 19??-.), eller der hvor det på spørreskjema er oppgitt et framtidig avslutningsår. Ved utskriving av rapporter kan man sette "fra" foran FRAAAR der hvor TILAAR = -1.

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.