Frivillige organisasjoner (Nsd_orgverv)

Tabellen inneholder opplysninger om stortingsrepresentanters tillitsverv i frivillige organisasjoner for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1945. Frivillige organisasjoner omfatter i hovedsak virksomheter som har en ikke-kommersiell basis. Unntak er ulike former for samvirke. Samvirker er med fordi de har et betydelig videre siktemål enn profitt.

I og med at opplysningene er basert på egenrapportering fra representantene vil variasjonen både når det gjelder type organisasjon og geografisk virkeområde variere mye. De egenrapporteterte organisasjonsopplysningene er derfor klassifisert ved hjelp av to ekstra variabler: ORGNR og NIVAA.

I tekstfeltet som viser navnet til organisasjonen (INSTITUSJON) er skrivemåtene ikke standardisert - d.v.s. at for samme organisasjon vil bruken av bl.a. små og store bokstaver variere.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Geografisk virkeområde (nivaa)

Dette feltet gir informasjon om hvilket nivå organisasjonsaktiviteten knytter seg til.

Verv i organisasjon (stilling)

I og med at det er mange variasjoner i type verv er de ikke standardisert/kategorisert. Bl.a. er en del representanter ført opp med flere verv innenfor flere organisasjoner på en slik måte at det ikke ha vært mulig å dele opp vervene. En del representanter har oppført "diverse verv" e.l.

Organisasjonsnummer fra Organisasjonsarkivet (orgnr)

Ved NSD er det tilrettelagt et arkiv med opplysninger om alle landsomfattende frivillige organisasjoner. Arkivet inneholder opplysninger basert på spørreskjema til organisasjonene og er utført med ca 7 - 10 års mellomrom fra 1964 og frem til 1992. Representantenes tillitsverv i frivillige organisasjoner er kodet med utgangspunkt i dette arkivet.

De enkelte organisasjoner i dette arkivet er gitt et unikt nummer der de to første sifferene inneholder informasjon om type organisasjon:

01 Primærnæringer..

02 Sekundærnæringer..

03 Handel..

04 Bank, forsikring..

05 Arbeidsgiver..

06 Arbeidstaker..

07 Produktivitet og teknikk..

08 Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid..

09 Humanitære og sosiale..

10 Idrett, ungdom, fritid..

11 Religiøse..

12 Politiske, opplysning..

13 Forskning..

De tre siste i organisasjonsnummeret gir unikt nummer til organisasjonen, f.eks. Norges bondelag har nummer 01010, der de to første viser at denne organisasjonen hør

Organisasjonsnavn (institusjon)

Innholdet her er svært varierende; alt fra navn på lokale ungdomslag til landsomfattenede organisasjoner står oppført i dette feltet. I tillegg til navnet er organet (f.eks "styret") en del av dette feltet.

Det er ikke foretatt noen standardisering av skrivemåten. En skikkelig gjennomgang krever at en kontrollerer med bruken av små og store bokstaver i organisasjonsnavnene.

Det er heller ikke tilrettelagt en registertabell for informasjonen i dette feltet, men i feltet ORGNR er NSDs Organisasjonsarkiv benyttet for å gi unikt nummer til de organisasjoner som finnes i denne tabellen. I NSDs arkiv finnes bare navnet på landsomfattende frivillige organisasjoner. Se feltet ORGNR for ytterligere dokumentasjon.

Året aktiviteten startet (fraaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

I tilfeller der vervet står oppført uten fra-år mens det samtidig finnes opplysninger om til-år er verdien "-1" registrert i dette feltet.

Året aktiviteten opphørte (tilaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

I tilfeller der vervet står oppført med fra-år, men opplysninger om til-år mangler, er dette feltet registrert med verdien "-1". Det samme gjelder dersom det på spørreskjema er oppgitt et framtidig avslutningsår. Er feltet blankt, betyr dette at representanten hadde vervet det ene året som står oppført i fra-år eller at til-år mangler.

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.

Verv som hovedyrke (hovedyrke)

Representantene har på spørreskjema blitt bedt om å markere (J) partiverv/-stillinger dersom disse utgjorde hovedyrke i det aktuelle tidsrommet.