Kommunal- og fylkespolitisk aktivitet (Nsd_komfylk)

Inneholder opplysninger om kommunal- og fylkespolitisk aktivitet for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1945 til d.d. Med kommunalpolitisk aktivitet menes kun deltakelse i de to folkevalgte organene KOMMUNESTYRE (+ herredsstyre og bystyre) og FORMANNSKAP, samt deltakelse i BYRÅD / KOMMUNERÅD i kommuner hvor det er innført parlamentarisk styringsmodell. Fylkespolitisk aktivitet defineres her som deltakelse i de organene som har sitt utspring i valg: FYLKESTING og FYLKESUTVALG, samt deltakelse i FYLKESRÅD ved event. innføring av parlamentarisk styringsmodell.

Datakvaliteten er generelt god. Det kan forekomme enkelte enheter som ikke har sitt utspring i valg. Dette gjelder generelt for perioden under krigen, og spesielt for medlemmene av fylkesutvalg fram til 1964.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Type aktivitet (type)

Bokstavkode som skiller kommunale ("K") og fylkeskommunale ("F") verv.

Fylkesnummer/kommunenummer (stedkode)

Fylkes- og kommunenummer fra SSB/NSD.

Sted (sted)

Tekstfelt med navn på fylke eller kommune. Inneholder kommunenavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografidatabasen, selv om kommunenummeret fra SSB/NSD er lagt på. Dette fordi kommunenummeret ikke er fullstendig unikt, og fordi det hefter noe usikkerhet ved fra-år både i Nsd_kommunereg og i denne tabellen som i enkelte tilfeller gjør det vanskelig å gjenfinne riktig kommunenavn.

Verv (stillingkode)

Kode som angir hvilket verv representanten har hatt. Dersom en representant er registrert med mer enn ett kommunalpolitisk eller fylkespolitisk verv i én og samme periode, skyldes dette stillingsendringer i løpet av perioden. Der hvor representanten har oppgitt flere verv over samme tidsrom, er bare det mest eksklusive vervet registrert når de øvrige vervene følger av dette ene vervet. Representanter som har oppgitt å ha vært ordfører og medlem av kommunestyre og formannskap i den samme perioden, vil m.a.o. bare være registrert som ordfører.

Kodene 11 - 32 er benyttet for kommunalpolitisk aktivitet (TYPE="K") og kodene 51 - 72 for fylkespolitisk aktivitet (TYPE="F").

Institusjon (institusjonkode)

Kode som angir hvilken kommunal- eller fylkespolitisk institusjon representanten har hatt verv i. Omfatter kun de politiske organene som har sitt direkte utspring i valg. Andre kommunale eller fylkeskommunale organer, som nemder og utvalg, er ikke registrert i denne tabellen men i Nsd_offverv. Der hvor representanten har vært medlem eller varamedlem av formannskap, er dette registrert, og ikke medlemskap i kommunestyre. Unntaket er ordfører og varaordfører som er registrert med kommunestyre og ikke formannskap som institusjon.

Kodene 11 - 33 er benyttet for kommunalpolitisk aktivitet (TYPE="K") og kodene 51 - 71 for fylkespolitisk aktivitet (TYPE="F").

Kommunalperiode (komperiodekode)

Kode som angir hvilken kommunalperiode representanten har vært aktiv. Dersom samme perioden er oppgitt mer enn én gang for samme person, skyldes dette enten stillingsendring eller endring i kommuneinndeling. Opprinnelig var periodene i biografidatabasen oppgitt på flere måter, for eksempel fra årskiftet etter et valg til valgår, eller fra valgår til valgår. I tillegg kommer at ikke alle har vært inne en hel periode, og at det ofte forekommer stillingsskifte i løpet av én periode, f.eks fra (fylkes-)varaordfører til (fylkes-)ordfører. Det ligger derfor nødvendigvis en del tolkning til grunn for konverteringen til perioder, selv om de fleste er entydige. Der hvor representanten har oppgitt årstall som ikke faller sammen med inngangen eller utgangen av en valgperiode, er dette årstallet registrert i henholdsvis FRAAAR eller TILAAR. Har representanten oppgitt året etter et valg som fra-tidspunkt, er dette likevel ikke registrert i FRAAAR, da dette har blitt tolket som inngangen på en valgperiode (årskifte). For de som har oppgitt året etter valg som til-år (året de trer ut av verv), kan det ha oppstått feil, ved at de har fått en periode for mye eller en for lite. Hvordan representanten har oppgitt de øvrige periodene har gitt en pekepinn på hvordan dette skulle behandles. Dersom vedkommende har oppgitt alle periodene sine på denne måten, indikerer det at de har oppfattet periodene fra årskifte etter valg til årskifte etter nytt valg, og den "ekstra" perioden har da blitt slettet. Har de derimot oppgitt andre perioder på andre måter, indikerer dette at de faktisk har hatt verv i den "ekstra" perioden, og av en eller annen grunn har trådt ut av kommunalpolitisk arbeid ett år ut i perioden. I disse tilfellene har vi beholdt perioden. Unntaket er dersom kun ordfører- eller varaordførerstilling er oppgitt med året etter valg som til-år. I disse tilfellene har den ekstra perioden blitt slettet, fordi ordførere og varaordførere har blir valgt etter at det nye kommunestyre har konstituert seg, og formelt tiltrådt og fratrådt ved årskifte. En annen mulig feil som kan ha oppstått er når vi bare har fra-året og ikke til-året, f.eks "Medlem av kommunestyre fra 1991". I disse tilfellene er bare én periode registrert - den som fra-tidspunktet faller sammen med. Dermed er det trolig noen som har fått for få perioder. Den opprinnelige teksten ("…fra 1991…") vil imidlertid kunne gjenskapes, da det for disse postene er registrert -1 i TILAAR.

Året aktiviteten startet (fraaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor det opprinnelige fra-tidspunktet ikke faller sammen med inngangen i en periode (valgåret eller årskiftet etter valgår), er dette tatt vare på i dette feltet. Har representanten oppgitt året etter et valg som fra-tidspunkt er dette ikke registrert i FRAAAR, da dette har blitt tolket som inngangen på en valgperiode (årskifte). Unntaket er stillingsendringer i løpet av året etter et valg - i slike tilfeller kan året etter valg være oppgitt i FRAAAR. Ved stillingsendringer innen en periode vil årstallene i TILAAR og FRAAAR for de ulike vervene ikke overlappe dersom vi vet at endringen har skjedd ved nyttår, f.eks. når representanten har oppgitt å være fylkesordfører 1963-65 og fylkesvaraordfører 1966-67. Også når et enkelt år er oppgitt ("ordfører 1968"), har vi tolket det på denne måten. Når vi derimot ikke vet om stillingsendringene har skjedd midt i et år eller ved årsskifte, vil årstallene i TILAAR og FRAAAR overlappe.

Året aktiviteten opphørte (tilaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor det opprinnelige til-tidspunktet ikke faller sammen med utgangen av en periode (valgåret), er dette tatt vare på i dette feltet. Har representanten oppgitt året etter et valg som til-tidspunkt, er dette som hovedregel ikke registrert i TILAAR, da dette har blitt tolket som utgangen på en valgperiode (årskifte). Unntaket er stillingsendringer i løpet av året etter et valg - i slike tilfeller kan året etter valg være oppgitt i TILAAR. Ved stillingsendringer innen en periode vil årstallene i TILAAR og FRAAAR for de ulike vervene ikke overlappe dersom vi vet at endringen har skjedd ved nyttår, f.eks. når representanten har oppgitt å være ordfører 1963-65 og varaordfører 1966-67. Også når et enkelt år er oppgitt, eksempelvis ordfører 1968, har vi tolket det på denne måten. Når vi derimot ikke vet om stillingsendringene har skjedd midt i et år eller ved årsskifte, vil årstallene i TILAAR og FRAAAR overlappe. Dersom vi mangler opplysninger om når aktiviteten opphørte, er dette registrert som -1. Representanter har for eksempel oppgitt å være "medlem av fylkesting fra 1967", Også der hvor det på spørreskjema er oppgitt et framtidig avslutningsår, er -1 registrert i TILAAR. Dette bør man være oppmerksom på dersom man ønsker tilsvarende formulering.

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.