Andre administrative verv (Nsd_admverv)

Inneholder opplysninger om andre administrative verv for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1945 til d.d. Andre administrative verv defineres her som deltakelse i styrer, direksjoner og råd i private firmaer og selskaper. Hovedsakelig omfatter dette aktivitet i kommersielle foretak, men også aktivitet i stiftelser er registrert i denne tabellen der hvor det ikke dreier seg om offentlig representasjon. Til dels er også denne tabellen en samlegruppe for verv som ikke så lett lar seg plassere, som f.eks. deltakelse på konferanser som ikke klart er forbundet med organisasjons- eller partivirksomhet.

Generelt god datakvalitet. Tabellen hadde i utgangspunktet en del feilregistreringer, særlig mht. verv på 1990-tallet, men den aktivitet som åpenbart var feilregistrert er nå tatt ut og lagt i andre tabeller. Vi kan likevel ikke utelukke at det fortsatt forekommer enkelte feilregistreringer.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Verv (stilling)

Stillingsbetegnelsene har til en viss grad blitt standardisert. Forkortelser er erstattet med fulle ord og skrivefeil er rettet opp. Varamann er erstattet med varamedlem. Representant er erstattet med medlem. Styremedlem er erstattet med medlem (institusjonskolonnen viser at det dreier seg om styreverv).

Der hvor representanten har hatt to eller flere verv i en og samme institusjon, er disse vervene registrert i flere poster, også dersom vi ikke vet når representanten skiftet verv. En representant som har oppgitt å ha vært "Medlem og varaformann i Styret for Solofondet 1992-1997", vil være registrert med to poster, med blanke tidsangivelser for det høyeste vervet. Det samme gjelder dersom den opprinnelige teksten har vært av typen: "Medlem, senere varaformann i Styret for Solofondet 1992-1997".

Institusjon (institusjon)

Institusjonsnavn er bare i liten grad standardisert.

Året aktiviteten startet (fraaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor feltet er blankt, mangler vi alle opplysninger om tidspunkt for aktiviteten. -1 indikerer at vi har opplysninger om når aktiviteten opphørte, men mangler opplysninger om når aktiviteten startet. -1 er bare fylt ut der hvor den opprinnelige tekststrengen har inneholdt "til 19??", eksempelvis "Medlem Representantskapet i Kredittkassen til 1962". Dette betyr at man ved utskriving av rapporter kan sette "til" foran TILAAR når FRAAAR = -1.

Året aktiviteten opphørte (tilaar)

Fire-siffret årstall. Merk:

Der hvor feltet er blankt, mangler vi enten opplysninger om både FRAAAR og TILAAR, eller det er kun oppgitt ett år for aktiviteten, for eksempel "Medlem Representantskapet i Kredittkassen 1962". -1 indikerer at vi har opplysninger om når aktiviteten startet, men ikke når den opphørte. -1 er bare fylt ut der hvor den opprinnelige tekststrengen har inneholdt "fra 19??" (+ frå, sidan, siden og 19??-.), eller der hvor det på spørreskjema er oppgitt et framtidig avslutningsår. Ved utskriving av rapporter kan man sette "fra" foran FRAAAR der hvor TILAAR = -1.

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten, eksempelvis "(ansattes representant)".

Verv som hovedyrke (hovedyrke)

Feltet er nyopprettet i 2000 for å kunne merke av verv/-stillinger som også utgjorde hovedyrke i det aktuelle tidsrommet.