Tidsavhengige opplysninger om stortingsrepresentanter (Norske_stortingspolitikere)

Tabellen gir en oversikt over de storingsperioder stortingsrepresentanten har møtt. Den enkelte periode representanten har møtt er identifisert med opplysninger om parti, valgkrets, yrke ved inntreden og om vedkommende er innvalg eller vararepresentant.

Vararepresentanter er med i varierende grad: For perioden 1814 til 1945 er stort sett "fast møtende vararepresentanter" med. Dette er stort sett vararepresentanter som har vært aktive på Stortinget som en følge av at den innvalgte representanten er gått inn i regjeringen eller er avgått med døden i løpet av perioden. I det nye arkivet for 1945 og fremover er alle vararepresentanter som har møtt på Stortinget med.

Datakvaliteten er god. To typer feil kan likevel forekomme for variabelen som identifiserer representanten med et unikt nummer (PERSON):

 • Samme representant kan ha forskjellige nummer: Dette impliserer at en ikke kan følge den fullstendige karrieren til representanten.
 • Forskjellige personer kan ha fått samme identifiseringsnummer: Impliserer at representanten får for "bred", eller gal, karriere i forhold til i virkeligheten.
 • Personnummer (1) (Person)

  Unikt personnummer. Variabelen er dokumentert i tabellen Norske_politikere.

  Personnummer (2) (Personlegid)

  Unikt personnummer. Variabelen er dokumentert i tabellen Norske_politikere.

  Personlige initialer (Initialer)

  De unike initialene er identifiseringsnøkler som personene tildeles av Stortinget. Se også dokumentasjonen av NSD_person.

  Stortingsperiode (Periode)

  Stortingsperiodene er kodet av NSD. Denne variabelen viser hvilken periode personen var valgt for.

  Valgkretskode (Ny_valkrinskode)

  Dette er et nytt kodesett som viser hvilken valgkrets personen tilhørte. Koden inneholder fem siffer, og det er mulig å ta ut valgkretser med bestemte særtrekk, for eksempel om det er en by- eller landkrets.

  Se dokumentasjon.

  Orginalt valgkretsnavn (Valkrinsnamn)

  Variabelen viser navnet til valgkretsen. Fra og med riksforsamlingen til og med konstitueringen av Stortinget i 1880, har vi benyttet skrivemåten i stortingsforhandlingene for de forskjellige perioder. For tiden etter har vi benyttet skrivemåten i valgstatistikken.

  Representantnummer (Repnr)

  Representanene som blir valg inn på Stortinget representerer en valgkrets. Denne variabelen viser rekkefølgen innenfor valgkretsen representanten ble valgt inn for. Representant nummer 1 i dette feltet har altså flest valgstemmer bak seg osv.

  Merk at representantens valgkrets er definert i et annet felt i denne tabellen.

  Alle representanter som er nummerert i dette feltet er innvalgte representanter. Disse representantene er nødvendigvis ikke de samme som virker på Stortinget; vararepresentanter trer ofte inn på de innvalgte representantenes plasser i Stortinget fordi disse går inn i regjering eller går ut av Stortinget av andre grunner (dødsfall, går inn i diplomatiet).

  Ved å summere antall representanter med representantnummer større eller lik én, og så fordele disse på stortingsperioden, finner man hvor mange representanter som har vært innvalgt ved hvert Storting. Merk at det her er ett unntak: I perioden 1916-1918 (periodenr. 65) inneholder datesettet 124 representanter, selv om Stortinget på dette tidspunkt hadde 123 seter. Dette er en følge av av valget av venstrerepresentant Hestnes fra Romsdals Amt 19. januar 1916 ble underkjent til fordel for venstrerepresentant Landmark. Da hadde allerede stortingssesjonen vart noen uker, Hestnes hadde rukket å være med på en del voteringer, og er følgelig oppført med en egen post her.

  Suppleantnummer (Supnr)

  Representanene som blir valg inn på Stortinget representerer en valgkrets. Denne variabelen viser rekkefølgen innenfor valgkretsen vararepresentanten ble valgt inn for. Vararepresentant nummer 1 i dette feltet er altså den vara fra valgkretsen som har flest valgstemmer bak seg osv.

  Merk at representantens valgkrets er definert i et annet felt i denne tabellen.

  Partitilhørighet (Parti)

  Partitilknytning til politikeren. Ved partiskifte innen stortingsperioden, er det som oftes partitilknytning ved valget som er registrert.

  Stilling (Stilling)

  Denne tekstvariabelen viser hvilken stilling politikeren hadde ved tidspunktet for valget og er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrå publikasjoner fra Stortingsvalgene.

  Merk at begrepet stilling er noe bredere enn begrepet yrke. Husmor, student, pensjonist osv er stillinger, som vanligvis ikke inngår i yrkesklassifikasjoner.

  I enkelte tilfeller kan en person inneha flere stillinger, spesielt gjelder dette 1800-tallet da mange var gårdbrukere kombinert med andre yrker.

  En del stortingspolitikere står i kildene oppført med "stortingsrepresentant" eller med stilling i regjering. Disse er ut fra skjønn påført den siste sivile stilling de hadde.

  Stilling oversatt til engelsk (ENGstilling)

  Variabelen stilling er her oversatt til engelsk.

  Kommentarer til internett (Eksternkommentar)

  Benyttes til å uttrykke evt. spesielle omstendigheter ved den enkeltes periode.