Kommunalpolitisk og fylkespolitisk aktivitet (B1905_Komfylk)

Inneholder opplysninger om kommunalpolitisk og fylkespolitisk aktivitet for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1903 til 1945. Med kommunalpolitisk aktivitet menes kun deltakelse i de to folkevalgte organene KOMMUNESTYRE (+ herredsstyre og bystyre) og FORMANNSKAP. Fylkespolitisk aktivitet defineres her som deltakelse i de organene som har sitt utspring i valg: FYLKESTING/AMTSTING og FYLKESUTVALG/AMTSUTVALG.

Datakvaliteten er generelt god. Det kan forekomme enkelte enheter som ikke har sitt utspring i valg. Dette gjelder generelt for perioden under krigen, og spesielt for medlemmene av fylkesutvalg.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Type aktivitet (type)

Bokstavkode som skiller kommunale og fylkeskommunale verv.

Stilling/verv (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Stilling/verv (Stillingkode)

Kommunenummer eller fylke/amt-nummer (Stedkode)

Kommunenummer fra SSB/NSD eller nummer som angir fylke/amt.

Sted og institusjon (Institusjon)

Tekstfelt med navn på fylke/amt/kommune og institusjon. Inneholder fylke/amt/kommune-navnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien, selv om kommunenummeret fra SSB/NSD er lagt på. Dette fordi kommunenummeret ikke er fullstendig unikt, og fordi det hefter noe usikkerhet ved fra-år både i Nsd_kommunereg og i denne tabellen som i enkelte tilfeller gjør det vanskelig å gjenfinne riktig kommunenavn.

Institusjon (institusjonkode)

Kommunalperiode (Periode)

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.