Politisk-historiske hendingar (Tidstavle)

Tabellen inneheldt informasjon om politisk-historiske hendingar.

Å definera kva som kan seiast å vera historisk hendingar av politisk art og om ei politisk hending er så stor at den kvalifiserar til å bli tatt med, kan vera vanskeleg. Både ståstad og tid for den som tilrettelegg informasjon av denne type vil påverka innhaldet.

Unikt hendingsnummer (Kode)

Merk at ein ved hjelp av denne kan ta ut hendingar som omhandlar same tema.

Årstal (Aarstal)

Alle hendingane er identifiset med årstal. For hendingar der ein kjenner til eksakt månad og dato er dette registrert under felta MAANAD og DATO. Nokre hendingar er av ein slik karakter at dei vanskeleg lar seg tidfeste nøyaktig. For hendingar som går over fleire tidspunkt er den fyrste kjente tidspunkt nytta.

Månad (Maanad)

Dato (Dato)

Kategorisering av hendingane (Nivaa)

I dette feltet er det gjort eit forsøk på å klassifisere hendingane i kategoriar.

Prosesskategorisering av hendingane (Aggregert)

Her er valgt ut nokre viktige historiske prosessar der hendingane innafor prosessen omfattar fleire hendingar og lengre tidsperiode.

Gradering av kor viktig hendinga er (Hierarki)

Svært viktige hendingar, som Riksforsamlinga 1814, er klassifisert som 1, medan mindre viktige hendingar har fått varierande verdi ned til 5.

Kort tekst for hendinga (Eintaltekst)

Evenuell tilleggsinformasjon om hendinga (Dokumentasjon)

Ikkje alle hendingar er dokumenterte.

Tabell i PolSyst hendinga er knytt opp mot (Referansetabell)

Dei historisk-politiske hendingane kan vera knytt opp til informasjon som finnest i andre datasett under PolSyst. Dersom hendinga er knytt på til ein slik tabell er tabellnamnet registrert i dette feltet.

Tilsvarande er i feltet REFERANSEFELT feltnamnet i tabellen registrert medan REFERANSEKODE inneheld verdien i feltet.

Felt i tabell hendinga er knytt opp mot (ReferanseFelt)

Kode i feltet hendinga er knytt opp mot (ReferanseKode)