Partiorganisatoriske endringar (Parti_Endringshistorie)

Tabellen viser organisatoriske endringar som skuldast endringar i grensene for partiets verkeområde; interne organisatoriske endringar er altså ikkje dokumentert her.

Dokumentasjonen omfattar i hovudsak parti som har vore representert på Stortinget.

Parti (Partikode)

Endringskode (Endringskode)

Eininga i tabellen er organisatorisk endring og dette feltet klassifiserer typar av organisatoriske endringar. Feltet er fastsetjande for kva som er registrert i tabellen.

I feltet DOKUMENTASJON er denne organisatoriske endringa dokumentert i prosaform.

Årstal (Aarstal)

Alle organisasjonsendringane er identifiset med årstal. For hendingar der ein kjenner til eksakt månad og dato er dette registrert under felta MAANAD og DATO. Nokre endringar er av ein slik karakter at dei vanskeleg lar seg tidfeste nøyaktig. For endringar som går over fleire tidspunkt er den fyrste kjente tidspunkt nytta.

Månad (Maanad)

Dato (Dato)

Dokumentasjon (Dokumentasjon)

Utfyllande dokumentasjon med utgangspunkt i feltet ENDRINGSKODE.