Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

Partidokumentarkivet

Tidsperiode: 1884-d.d.

Datasett

Informasjon om datasett under Partidokumentarkivet

'Datasett' inneholder detaljert informasjon om datagrunnlaget i arkivet. 'Oversikter og tabeller' til venstre er basert på disse datasettene.

Spesielle merknader til datasettene under Partidokumentarkivet:

Organiseringen av datasettene avspeiler at partidokumentene inngår i to ulike innpakninger: Uttak på NSD nettsider ('Tabeller og oversikter'), under Partidokumentarkivet, og CDen ”Vi vil, Norske partiprogrammer 1884-2001”.

På PolSys er det i all hovedsak partidokumenter fra perioden etter 1990, mens CDen inneholder dokumenter fra perioden 1884-2001. En del dokumenter er altså med både på PolSys og på CDen. I oversikten over datasett er datasettene som er benyttet på CDen merket med prefikset ”CD:”, mens de resterende datasettene benyttes på PolSys sine nettsider. Oppsummert innholder NSDs nettsider og CDen følgende dokumenttyper og tidsperioder:

Dokumenttype”Vi vil...” partidokument-CDPolSys nettsider
Prinsipprogram 1884-2001 1990-2009
Sentrale valgprogram 1884-2001 1993-2009
Andre dokumenter 1884-2001
Pressemeldinger 1990-2006
Vedtekter Ikke oppdatert pr. 2001
Fylkesvalgprogram I hovedsak 2003-valget
Kommunevalgprogram Ca. 120 valgprogram for 2003

Sammendrag

I 1996/97 ble alle prinsipp- og valgprogram siden 1884 skannet inn og gjort maskinelt tilgjengelig innenfor prosjektet "Elektronisk arkiv av norske partiprogrammer". Dokumentsamlingen ble oppdatert i forbindelse med valget i 2001, og utvidet til også å omfatte pressemeldinger. Tilrettelegging av pressemeldinger varierer bakover i tid avhengig av hva de enkelte partier kunne levere. Den siste utvidelsen har bestått i innsamling og tilrettelegging av fylkesvalgprogram for 2003. Dokumentsamlingen har resultert i to tilbud ved NSD:

I begge tilbudene er det mulig med fritekstsøk.

Om Partidokumentarkivet

Innhold

Dokumentsamlingen inneholder pr. februar 2004 følgende dokumenttyper:

Prinsipprogram

Arkivet inneholder alle prinsipprogram for partier som har vært representert på Stortinget, noe som utgjør ca. 75 stk.

Sentrale valgprogram

Arkivet inneholder alle valgprogram for partier som har vært representert på Stortinget, samt i varierende grad også for mindre partier som har stilt liste til et stortingsvalg. For det eldre materialet er det med noen partier som ikke har stilt liste til stortingsvalget (f.eks. Noregs Mållag). For partier som har stilt liste til Stortinget er dokumentsamlingen tilnærmelsesvis komplett fra og med valget i 1993. For perioden før 1993 er bare et mindretall av dokumentene tilrettelagt. Tilsammen finnes ca. 300 sentrale valgprogram i arkivet.

Andre dokumenter

Denne kategorien inneholder en del sentrale og viktige partidokumenter utenom valg- og prinsipprogram. For eksempel Sosialistisk Folkepartis stiftelseserklæring av april 1960 og Kråkerøytalen til Einar Gerhardsen i februar 1948. Totalt omfatter denne kategorien ca. 40 dokumenter.

Pressemeldinger

Populasjonen er i utgangspunktet pressemeldinger som blir sendt ut fra sentralt hold (sentralt partikontor eller fra stortingspartiene) av partier som stiller liste til stortingsvalg. De eldste pressemeldingene er fra Arbeiderpartiet i 1990. Totalt inneholder arkivet ca. 7.500 pressemeldinger.

Vedtekter

Ca. 9 vedtekter er tilrettelagt siden arbeidet startet i 2003.

Kommune- og fylkestingsvalgprogram

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2003 ble dokumentsamlingen utvidet til også å gjelde lokale valgprogram. Sentrale partier ble spurt av NSD om å oppfordre lokale partier til å sende inn valgprogrammer til Partidokumentarkivet. NSD fulgte spesielt opp fylkesvalgprogrammene slik at 2003-årgangen er nesten komplett. For tidligere valg er noen få tilrettelagt. Arkivet omfatter ca. 340 fylkesvalgprogram. NSD purret imidlertid ikke på partiene for å få opp dekningsgraden av kommunale valgprogram. Ca. 120 kommunale valgprogram er tilrettelagt for 2003. (Ved fylkes- og kommunevalget i 1991 ble alle lokale partiprogram tilrettelagt elektronisk og utgitt på CD av Nasjonalbiblioteket. NSD har fått tillatelse til å tilrettelegge dette materialet mot å gi referanse til Nasjonalbiblioteket. 1991-materialet er pr. i dag ikke tilrettelagt innenfor NSDs Partidokumentarkiv.)

Bakgrunn

Bernt Aardal og Hege Skjeie fra Institutt for samfunnsforskning tok initiativet til Partidokumentarkivet og har ledet prosjektet. Kostnadene ved innsamling av materialet og elektronisk innlesing av teksten for perioden 1884-1997 ble dekket gjennom midler fra Norges forskningsråd i 1995 og 1996. Forskningsrådet og Faggruppen for statsvitenskap takkes for økonomisk støtte til det opprinnelige arbeidet. NSD har stått for den tekniske tilretteleggingen av materialet i den form det foreligger her. NSDs innsats har utgjort en betydelig indirekte økonomisk støtte til prosjektet.

Cand.polit. Liv Inger Fjerstad hadde ansvar for innsamling og tilrettelegging av materialet for perioden 1884-1997. I tillegg har hun samlet og bearbeidet dokumentasjon om de enkelte partiene og partilistene. Uten hennes iherdige og innsiktsfulle innsats, ville arkivet ikke hatt den form og det omfang det har i dag.

I 2000 ble det besluttet å utvide dokumentsamlingen med pressemeldinger samt å legge disse ut på Internett sammen med valg- og prinsipprogrammer fra perioden etter 1990. Senere er dokumentsamlingen utvidet med lokalpolitiske program og vedtekter. Partidokumenter tilrettelagt i tekstformatene rtf og ascii. Dokumentene på nettsidene til PolSys finnes også i html-format. Fotostatkopier av programmene som er brukt som grunnlag for den elektroniske innlesningen, samt en del originale programmer, er tilgjengelig i et eget arkiv i biblioteket ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Datakvalitet

Tilrettelegging av partidokumentene er innholdsorientert. De skal være enkle å finne fram i og tar sikte på å inneholde all relevant informasjon for forskere og andre brukere. Med dette menes at dokumentene ikke alltid fremstår nøyaktig slik de er levert fra partiene. Vi har blant annet:

Innenfor det store tidsrommet som arkivet dekker finnes det sannsynligvis partiprogrammer (og viktige partidokumenter) som er blitt glemt eller oversett. NSD setter derfor stor pris på informasjon som kan utbedre og utvide arkivet, det være seg partiprogrammer, programutkast, pamfletter e.l. Dette gjelder også dersom det skulle oppdages feil eller mangler ved det tilgjengelige materialet.

Bruk

Arkivet kan benyttes som et oppslagsverk for å finne ut hva partiene er (var) opptatt av og hva som settes (ble satt) på dagsorden. Ved hjelp av de tilrettelagte ordtabellene vil det være enkelt å foreta innholdsanalyser fordelt på parti og tid.

Kilder

Kildene for eldre materiell er først og fremst trykte utgaver av programmene. Blant annet er samlepublikasjoner med ulike valgprogram brukt som kilde. Kilden for det enkelte program for det eldre materialet finnes dokumentert i datasettet 'CD: Oversikt over partidokumenter'. Fra begynnelsen av 1990-tallet fikk NSD oversendt partiprogrammer elektronisk og siden midten/slutten av 1990-tallet er partidokumentene stort sett lastet ned direkte fra Internett.

Om datasettene

Organiseringen av datasettene avspeiler at partidokumentene inngår i to ulike innpakninger: Uttak på NSD nettsider ('Tabeller og oversikter'), under Partidokumentarkivet, og CDen ”Vi vil, Norske partiprogrammer 1884-2001”.

På PolSys er det i all hovedsak partidokumenter fra perioden etter 1990, mens CDen inneholder dokumenter fra perioden 1884-2001. En del dokumenter er altså med både på PolSys og på CDen. I oversikten over datasett er datasettene som er benyttet på CDen merket med prefikset ”CD:”, mens de resterende datasettene benyttes på PolSys sine nettsider. Oppsummert innholder NSDs nettsider og CDen følgende dokumenttyper og tidsperioder:

Dokumenttype”Vi vil...” partidokument-CDPolSys nettsider
Prinsipprogram 1884-2001 1990-2009
Sentrale valgprogram 1884-2001 1993-2009
Andre dokumenter 1884-2001
Pressemeldinger 1990-2006
Vedtekter Ikke oppdatert pr. 2001
Fylkesvalgprogram I hovedsak 2003-valget
Kommunevalgprogram Ca. 120 valgprogram for 2003