Endringar i sentralforvaltninga - utvida versjon - til statistikkbruk (Forvaltning_generert11)

Ved uttak av statistikk vil det truleg for dei fleste formål vera betre å fjerna postar der det for ein endringsprosess er ført fleire enn ein post per IDNUM.

Døme:

Når ei eining vert splitta i to einingar vert det ført to poster for dei to nye einingane (104 ny via splitting) og to postar for den avslutta eininga (304 opphørt via splitting). Årsaka til at ein treng to postar for å avslutta eininga ligg i informasjonen som må registrerast i relasjonsfeltet: Her skal det registrerast kven som vert nye som følgje av opphør av den eine eininga, og for å få dette til trengst det to postar. Ein frekvens på endringskoden utan at ein fjernar postar vil gje to tilfelle på ny via splitting og to tilfelle for nedlagt via splitting. I og med at det er to nye einingar er det rett å telje dette som to tilfelle, men det vil vera feil å telja opphør via splitting som to tilfelle då det berre er snakk om eining.

For at uttak av statistikk skal verta korrekt har ein i denne tabellen redusert endringsprosessar, der det er ført meir enn ein post per eining (IDNUM), til ein post. Postane som er redusert er like innafor ENDRINGSKODE, TIDSPUNKT og IDNUM men med ulik informasjon på RELASJON-feltet. For å få med informasjon om RELASJON i denne tabllen er det tilrettelagt 14 nye felt der informasjon om dei ulike RELASJONane er lagt inn. I dette datasettet får vi difor 14 ekstra variablar med relasjonsopplysningar og tilsvarande tal for namnefelta.

Følgjande endringskodar er sjekka og eventuelt redusert til ein post:

 • 106 ny via samanslåing
 • 202 består via utskiljing
 • 203 består via innlemming
 • 303 opphør via innlemming
 • 304 opphør via splitting
 • 306 opphør via samanslåing

  Ytterlegare informasjon om desse endringskodane finnes i hovedrapporten (kapittel3) under punkt ii) "Endringar som involverer fleire einingar".

  Unikt postnummer (ID)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Unikt einingsnummer (Idnum)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Endringskode (Endringskode)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Tidspunkt (tidspunkt)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Stadfesta dato (Bekr_dato)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Blokkendringar (Endringsnummer)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Tilknytingsform (Tilknytingsform)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Tilknytingsform - alle (Tilknytingsform_alle)

  Tilknytingsform er i utgangspunktet (i variabelen TILKNYTINGSFORM) berre registrert for dei endringane der det er aktuelt å registrera tilknytingsform. Her er tilknytingsform lagt til for alle postane slik at det er lett å foreta uttak som t.d. endringstype fordelt på tilknytingsform.

  Administrativt nivå (Nivaa)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Administrativt nivå -alle (Nivaa_alle)

  Administrativt nivå er i utgangspunktet (i variabelen NIVAA) berre registrert for dei endringane der det er aktuelt å registrera administrativt nivå. Her er administrativt nivå lagt til for alle postane slik at det er lett å foreta uttak som t.d. endringstype fordelt på administrativt nivå.

  Relasjon til andre einingar ved organisatorisk endring (Relasjon)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Overordna organisatorisk eining (Overordna)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Teknisk kommentar (Teknisk kommentar)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Diverse dokumentasjon (Div_dok)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Kort namn (kort_namn)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Langt namn (langt_namn)

  Inneheldt same informasjon som det same feltet i Statsforvaltninga-tabellen.

  Overordna departement (O_1000)

  Viser identitetsnummeret (IDNUM) til overordna departement.

  Departementsskifte (O_1000skift)

  I den opphavlege registreringsfilen kan ei eining ha skifta departement utan at informasjon om dette er registrert i den opphavlege STATSFORVALTINGA-tabellen. Verdien 1 viser at eininga har skifta departement sidan førre registrering av endring på eininga.

  Kort namn til overordna departement (O_1000_kort_namn)

  Gjev det forkorta namnet til departementet som var brukt på det aktuelle tidspunktet (jfr O_1000-feltet).

  Langt namn til overordna departement (O_1000_langt_namn)

  Gjev det fullstendige namnet til departementet som var brukt på det aktuelle tidspunktet (jfr O_1000-feltet).

  Kort namn på RELASJON (relasjon_kort_namn)

  Det forkorta namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i RELASJON-feltet.

  Langt namn på RELASJON (relasjon_langt_namn)

  Det fullstendige namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i RELASJON-feltet.

  Kort namn på OVERORDNA (overordna_kort_namn)

  Det forkorta namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i OVERORDNA-feltet.

  Langt namn på OVERORDNA (overordna_langt_namn)

  Det fullstendige namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga som er registrert i OVERORDNA-feltet.

  IDNUM til overord.RELASJON sitt dep. (O_1000_relasjon)

  I enkelte tilfelle vil det vera nyttig å ha informasjon om kva for departement som er overordna eininga (identitetsnummeret) som står oppført i RELASJONS-feltet. I dette feltet er difor identitetsnummeret (IDNUM) til overordna departement registrert.

  Kort namn til overordna RELASJON sitt departement (O_1000_relasjon_kort_namn)

  Det forkorta namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga (departementet) som er registrert i O_1000_relasjon feltet.

  Langt namn til overordna RELASJON sitt departement (O_1000_relasjon_langt_namn)

  Det fullstendige namnet (på aktuelt tidspunkt) til eininga (departementet) som er registrert i O_1000_relasjon feltet.

  Relasjon 1 (relasjon_1)

  Den 1. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 2 (relasjon_2)

  Den 2. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 3 (relasjon_3)

  Den 3. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 4 (relasjon_4)

  Den 4. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 5 (relasjon_5)

  Den 5. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 6 (relasjon_6)

  Den 6. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 7 (relasjon_7)

  Den 7. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 8 (relasjon_8)

  Den 8. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 9 (relasjon_9)

  Den 9. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 10 (relasjon_10)

  Den 10. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 11 (relasjon_11)

  Den 11. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 12 (relasjon_12)

  Den 12. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 13 (relasjon_13)

  Den 13. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Relasjon 14 (relasjon_14)

  Den 14. ekstra relasjonsopplysningen (IDNUM).

  Kort namn relasjon 1 (relasjon_kort_namn_1)

  Det 1. korte namnet til IDNUM i RELASJON_1

  Kort namn relasjon 2 (relasjon_kort_namn_2)

  Det 2. korte namnet til IDNUM i RELASJON_2

  Kort namn relasjon 3 (relasjon_kort_namn_3)

  Det 3. korte namnet til IDNUM i RELASJON_3

  Kort namn relasjon 4 (relasjon_kort_namn_4)

  Det 4. korte namnet til IDNUM i RELASJON_4

  Kort namn relasjon 5 (relasjon_kort_namn_5)

  Det 5. korte namnet til IDNUM i RELASJON_5

  Kort namn relasjon 6 (relasjon_kort_namn_6)

  Det 6. korte namnet til IDNUM i RELASJON_6

  Kort namn relasjon 7 (relasjon_kort_namn_7)

  Det 7. korte namnet til IDNUM i RELASJON_7

  Kort namn relasjon 8 (relasjon_kort_namn_8)

  Det 8. korte namnet til IDNUM i RELASJON_8

  Kort namn relasjon 9 (relasjon_kort_namn_9)

  Det 9. korte namnet til IDNUM i RELASJON_9

  Kort namn relasjon 10 (relasjon_kort_namn_10)

  Det 10. korte namnet til IDNUM i RELASJON_10

  Kort namn relasjon 11 (relasjon_kort_namn_11)

  Det 11. korte namnet til IDNUM i RELASJON_11

  Kort namn relasjon 12 (relasjon_kort_namn_12)

  Det 12. korte namnet til IDNUM i RELASJON_12

  Kort namn relasjon 13 (relasjon_kort_namn_13)

  Det 13. korte namnet til IDNUM i RELASJON_13

  Kort namn relasjon 14 (relasjon_kort_namn_14)

  Det 14. korte namnet til IDNUM i RELASJON_14

  Langt namn relasjon 1 (relasjon_langt_namn_1)

  Det 1. lange namnet til IDNUM i RELASJON_1

  Langt namn relasjon 2 (relasjon_langt_namn_2)

  Det 2. lange namnet til IDNUM i RELASJON_2

  Langt namn relasjon 3 (relasjon_langt_namn_3)

  Det 3. lange namnet til IDNUM i RELASJON_3

  Langt namn relasjon 4 (relasjon_langt_namn_4)

  Det 4. lange namnet til IDNUM i RELASJON_4

  Langt namn relasjon 5 (relasjon_langt_namn_5)

  Det 5. lange namnet til IDNUM i RELASJON_5

  Langt namn relasjon 6 (relasjon_langt_namn_6)

  Det 6. lange namnet til IDNUM i RELASJON_6

  Langt namn relasjon 7 (relasjon_langt_namn_7)

  Det 7. lange namnet til IDNUM i RELASJON_7

  Langt namn relasjon 8 (relasjon_langt_namn_8)

  Det 8. lange namnet til IDNUM i RELASJON_8

  Langt namn relasjon 9 (relasjon_langt_namn_9)

  Det 9. lange namnet til IDNUM i RELASJON_9

  Langt namn relasjon 10 (relasjon_langt_namn_10)

  Det 10. lange namnet til IDNUM i RELASJON_10

  Langt namn relasjon 11 (relasjon_langt_namn_11)

  Det 11. lange namnet til IDNUM i RELASJON_11

  Langt namn relasjon 12 (relasjon_langt_namn_12)

  Det 12. lange namnet til IDNUM i RELASJON_12

  Langt namn relasjon 13 (relasjon_langt_namn_13)

  Det 13. lange namnet til IDNUM i RELASJON_13

  Langt namn relasjon 14 (relasjon_langt_namn_14)

  Det 14. lange namnet til IDNUM i RELASJON_14